This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A RY N K U – P O L S K A
skohazardowych, które musiałyby E-HAZARD POZA PRAWEM
się zmierzyć z wideoloteryjną kon-
W dniu 31 marca 2009 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło nowy projekt
kurencją oraz wyższymi podatka- nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajem-
mi (nie tylko w stosunku do stanu nych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 4 poz. 27 ze zmianami). Nie
obecnego, ale też w stosunku do wprowadzono w nim rewolucyjnych zmian w stosunku do projektów
nowych gier TS). poprzednich. Niestety próba dostosowania nienowej już ustawy do
obecnych realiów nie jest w pełni udana, ponieważ pomija wiele nowo-
Nie czas na eksperymenty powstałych gałęzi hazardu, w tym głównie e-hazard. Ale w zamian za to
Rozsądny ustawodawca powi-
reguluje kwestie loterii, w których gracze uczestniczą poprzez połączenie
nien pamiętać, że nałożenie zbyt
telefoniczne lub za pomocą SMS.
wysokich podatków de facto po-
Możliwe, że resort doszedł do wniosku, że jego plany nowelizacyjne nie
woduje spadek wpływów do bu-
do końca przystają do rzeczywistości, bowiem wstrzymano prace nad
dżetu państwa. W obecnej chwili
projektem, a dotychczasowe propozycje zostały anulowane.
jakiekolwiek drastyczne ruchy
regulatora wobec rynku mogą
spowodować zastąpienie jednego Czas pokaże, w którą stronę nych. Trudno jest na obecnym eta-
rodzaju rozrywki innym. A to bar- pójdzie ustawodawca, projektując pie ocenić, która koncepcja zmian
dzo ryzykowne. Należy pamiętać zmiany do ustawy o grach i zakła- ustawowych uzyska przewagę
o tym, że w znacznej mierze po- dach wzajemnych. Należy mieć – ewolucji czy rewolucji. Jedno jest
datki pozyskiwane od operatorów nadzieję, że w pracach nad pro- pewne – nie sposób pogodzić inte-
hazardowych przeznaczane są na jektem zwycięży rozsądek, dba- resów wszystkich przedstawicieli
rozbudowę infrastruktury spor- łość o fi nanse publiczne, a także branży hazardowej. Pozostaje mieć
towej. Zbliżające się EURO 2012 niechęć do rewolucyjnych zmian. nadzieję, że z potyczek o kształt
wymaga szybkiego rozwoju boisk, Z drugiej strony trudno będzie ustawy zwycięsko wyjdzie... skarb
stadionów, ośrodków odnowy bio- zapewne oprzeć się silnemu lobby państwa, zaś branża hazardowa
logicznej, kompleksów treningo- ze strony Totalizatora Sportowe- nie zostanie zniszczona! 
wych itd. Bez pieniędzy, ewentual- go. Wszak jest to spółka, w której
nie przy znaczenie zmniejszonym właścicielem wszystkich udziałów Autor jest adwokatem
ich strumieniu, rozbudowa wyżej jest skarb państwa i która realizu- – Kancelaria Adwokacka
wymienionej infrastruktury może je monopol państwowy w zakresie Śliwiński & Zieliński obsługuje
okazać się niemożliwa. gier liczbowych i loterii pienięż- podmioty branży hazardowej
lipiec – sierpień 2009
23
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com