This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A RY N K U – P O L S K A
Monopolista nie nie grgra a fairfair
Propozycji Totalizatora Sportowego
Wojciech Zieliński
dotyczących nowelizacji ustawy hazardowej na
pewno nie można uznać za grę fair. Państwowy
monopolista, korzystając ze swojej pozycji, próbuje
wyeliminować konkurencję. Co gorsze, może odbić się to
niekorzystnie na wpływach do budżetu.
W
piśmie z dnia 12 maja br. propozycje zmian przedstawione zator domaga się też drastycznego
podpisanym przez preze- przez TS uzyskają akceptację, za- zmniejszenia obciążeń podatko-
sa i członka zarządu Tota- miast automatów o niskich wygra- wych dla wideoloterii – w projek-
lizatora Sportowego, adresowanym nych zaczną się w Polsce pojawiać cie ustawy przewidziano podatek
do ministra skarbu, spółka zapro- punkty z terminalami wideoloterii na poziomie 45 proc., TS postuluje
ponowała szereg zmian do pro- obsługiwanymi wyłącznie przez ponaddwukrotne obniżenie stawki
jektu nowelizacji ustawy o grach państwowego monopolistę. do 20 proc.
i zakładach wzajemnych z dnia 31 Totalizator proponuje minister-
marca 2009 r.
Pół miliarda może przepaść
stwu także zmianę opodatkowania
Formułując swoje uwagi na Zamiana ta byłaby niekorzyst- AoNW. Dotychczasowy ryczałt
temat najnowszych planów Mini- na nie tylko dla operatorów AoNW, w wysokości 180 euro miałby zo-
sterstwa Finansów, TS wykorzystał ale także dla państwa. Z punktu stać zamieniony na 25-procentowy
okazję, by przypuścić frontalny widzenia fi skalizmu trudno oce- podatek od przychodu. Spowodo-
atak na konkurencję. Jego celem niać taką modyfi kację w sposób po- wałoby to w praktyce całkowite
stali się głównie operatorzy au- zytywny. Każdy automat o niskich załamanie rynku automatów ni-
tomatów o niskich wygranych wygranych jest przecież obłożony
(AoNW). Odpowiedź na pytanie, miesięcznym ryczałtowym podat-
dlaczego to oni zostali uznani za kiem w wysokości 180 euro (art.
największe zagrożenie dla Totali- 45a ustawy o grach i zakładach
zatora, nie jest trudna do odkrycia. wzajemnych). Jeżeli przemno-
TS zmierza do wprowadzenia na żyć ilość automatów działających
polski rynek wideoloterii, a AoNW w Polsce (ich liczbę ocenia się na
są naturalną konkurencją. 45-46 tysięcy) przez ilość miesię-
cy w roku oraz przez wspomniane
Wideoloterie zamiast automatów
180 euro miesięcznie, uzyskuje się
Autorskie propozycje zmian pokaźną sumę sięgającą blisko pół
ustawy przedstawione przez TS miliarda złotych. W przypadku
skupiły się w dużej mierze na wprowadzenia wideoloterii specja-
ograniczeniu, wręcz zablokowa- liści zajmujący się rynkiem hazar-
niu możliwości funkcjonowania dowym prognozują, że automaty
automatów o niskich wygranych o niskich wygranych mogą nie
na rzecz wideoloterii. Przedstawi- sprostać konkurencji, u której bę-
ciele Totalizatora postulują, aby dzie można wygrać o wiele więk-
wideoloteriom przyznać szerokie sze pieniądze.
uprawnienia, które pozwoliłyby Należy w tym miejscu posta-
w przyszłości opanować rynek tzw. wić pytanie, czy skarbowi państwa
niskiego hazardu. będzie się opłacało rezygnować
Trudno uznać postępowanie z szybko rozwijającej się gałęzi
Totalizatora za grę fair. Wykorzy- hazardu, która przynosi budże-
stując rozmaite kontakty, spółka towi pokaźne dochody w zamian
chce mieć duży wpływ na rozwój za mgliste perspektywy wpływów
krajowego rynku hazardu na dłu- podatkowych uzyskiwanych z wi-
gie lata. Gdyby okazało się, że deoloterii. Tym bardziej, że Totali-
22
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com