This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A RY N K U – P O L S K A
Pretendenci do
Tadeusz Porębski
Błękitnej Wstęgi
Soliny i Iwna to dystansowe próby dla trzyletnich folblutów
przed Derby. Te prestiżowe i wysoko dotowane wyścigi (w tym roku odbyły się
13 i 14 czerwca) wyłaniają kandydatów do Błękitnej Wstęgi.
W
nagrodzie Soliny (2200 m) Taka taktyka przyniosła opłakane
Gdzie dwóch się bije…
na warszawskim Służewcu skutki. Grajek ukończył wyścig na …tam trzeci korzysta. Tak było
ścigało się 9 najlepszych szarym końcu, tracąc do zwycięzcy w ubiegłorocznych Derby, które
klaczy. Faworytem była niemieckiej ponad 20 długości. Pozostanie ta- wygrał zupełnie nieliczony Ru-
hodowli Elegant Pride, która zna- jemnicą trenera i dżokeja, dlaczego ten. Przypomnijmy, że za porzą-
komicie zaprezentowała się w maju dobrego konia ze znakomitym pa- dek Ruten – Princess of Leone
w silnie obsadzonej gonitwie w Bra- pierem tak mocno eksploatowano. zapłacono za dwuzłotową staw-
tysławie (24 tys. euro) zajmując W połowie prostej walczyły trzy kę aż 1048 zł! Kim może być ten
trzecie miejsce. Wychowanka tre- ogiery: trenowane przez Andrzeja trzeci na warszawskim Służewcu
nera Adama Wyrzyka nie zawiodła. Walickiego Dancing Moon i Zico 5 lipca br.?
Po mocnym wyścigu, który zrobiła oraz gniady Deco ze stajni Małgo- W grę wchodzą Banderino oraz
jej koleżanka ze stajni Fair N Lo- rzaty Łojek. Wygrał Dancing Moon Cyriak. Trenowany przez Józefa
vely, gniada Elegant Pride wygrała przed Zico. Siwonię gniady Banderino ma za-
łatwo nie dając zbliżyć się do siebie Porównując czasy osiągnięte datki na konia klasowego. Na po-
fi niszującej Treserce. Trzecia była przez zwycięzców tych dwóch selek- czątku czerwca był czwarty w Sta-
Fair N Lovely, która dowiodła, że cyjnych gonitw faworytem na Derby rohajskim Criterium Bratysławie,
jest koniem mocnym, walecznym powinien być Dancing Moon, który ale dżokej nie jechał go zbyt moc-
i nie bojącym się dystansu. przy nieco gorszym stanie toru zano- no. Być może wycieczka na Sło-
tował czas o półtorej sekundy lepszy wację była ostrym sprawdzianem
Będzie się działo...
niż Elegant Pride. A półtorej sekun- przed polskimi Derby. Natomiast
W nagrodzie Iwna (2200 m) bie- dy to w wyścigu prawdziwa przepaść. trenowany przez Monikę Rogow-
gało 10 ogierów i jedna klacz – Nu- Porównanie czasów może być jed- ską ciemnogniady Cyriak bar-
gella, która nie odegrała żadnej roli. nak w tym przypadku złudne, po- dzo dobrze wypadł w majowym
Szaleńcze tempo narzucił Grajek nieważ klacz wygrała bez większego starciu na 1800 m z Banderino
ze stajni Andrzeja Walickiego, syn wysiłku, zaś ogier w walce. Tak czy ulegając mu tylko nieznacznie.
angielskiego Roulette`a i wnuk le- inaczej, pojedynek świetnej Elegant Jego plusem jest dystansowe po-
gendy amerykańskich torów ogie- Pride z koalicją koni Andrzeja Wali- chodzenie ze strony matki (po
ra Machiavellian, który pierwszą ckiego zapowiada wielkie i emocjo- Royal Court) i bardzo dobre geny
„ćwiartkę” przebiegł w 29,1 sekund! nujące widowisko. ze strony ojca, amerykańskiego
Siama (Nureyev – Pasadoble).
Sprawdzony jako reproduktor
Nureyev przekazuje z kolei po-
tomstwu znakomitą krew swego
ojca, top-milera jakim był Nort-
hern Dancer. Cyriak jest koniem
wybitnie dystansowym, ale bez
przyspieszenia, więc jeśli tempo
derbowej potyczki będzie mocne
może okazać się „czarnym ko-
niem” tego wyścigu. 
s
k
i
/
P
a
s
s
a
a
l
„Konie i jeźdźcy zyskali
o
w
sprzymierzeńców” – str. 30
e
c
h K
© L „Legendarny »fuks« Daglezji” – str. 88
Dancing Moon wygrywa nagrodę
Iwna przed stajennym kolegą Zico
20
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com