This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A RY N K U – P O L S K A
kraju. Lokalizacja poza granicami e-hazardowych oraz oferowanych kładami i problematyką związaną
Polski central fi rm prowadzących przez nie gier. Szczególna metoda uzależnieniami, tymczasem afery
gry hazardowe online wymusza to sponsoring drużyn sportowych stanowią margines, zaś kompul-
m.in. stosowanie skomplikowa- i wykorzystywanie do tego celu sywni gracze to znikomy odsetek
nych systemów przewalutowań, celebrytów czy gwiazd. Zarówno w grupie osób grających.
transferu środków, przepływów. sport, jak i rozpoznawalne w Pol- Brakuje też przekonania, że
Jak duże jest nasycenie rynku sce twarze skutecznie reklamują Internet daje większą możliwość
internetowymi kasynami, zakła- fi rmę i gry internetowe. kontrolowania gracza. Tymcza-
dami bukmacherskimi i pokerro- sem operatorzy monitorujący jego
omami? Czy jest jeszcze w Polsce
Nieprzychylne media
wpłaty i wypłaty na koncie są w sta-
miejsce dla nowych fi rm? Na przy- Zdecedowanie podkreślano rolę nie wcześniej wychwycić wszelkie
kładzie zakładów bukmacherskich mediów zarówno w informowaniu zagrożenia i zainicjować rozmowę
online widać, że na naszym rynku o fi rmach, jak i w kreowaniu wize- o powstającym problemie. Istnieją
działa już ponad 40 podmiotów runku hazardu w Polsce. Jego od- europejskie instytucje zrzeszające
oferujących tego typu usługi via biór społeczny jest w dużej mierze fi rmy, które regulują rynek pod
Internet, z czego ok. 20 wiodących taki, w jaki sposób prezentują go względem dobrej praktyki opera-
to duże fi rmy międzynarodowe. media. torskiej i etycznej.
Podstawową kwestią jest problem Narzekano na fakt, że fi rmy Scharakteryzowano specyfi kę
wysokich nakładów na wypromo- e-hazardowe często spotykają się „gracza internetowego”. General-
wanie marki – szacuje się, że dzia- z nieprzychylnym odbiorem ich nie jest to osoba stosunowo młoda,
łający w Polsce bukmacherzy onli- działalności, co wynika ze złych z większego miasta, mająca dostęp
ne na swoją promocję i marketing konotacji hazardu powszechnych do Internetu.
wydają rocznie 10-20 mln euro. w świadomości polskiego społe-
Z sali padło pytanie o możliwo- czeństwa. Informacje prasowe
Ważny wspólny cel
ści i sposoby reklamowania fi rm nasycone są negatywnymi przy- – Priorytetem redakcji „E-PLAY”
jest przedstawianie problematyki
związanej z hazardem w sposób
rzetelny – pokreślił na zakoń-
czenie panelu Iwo Bulski. – Jako
portal i magazyn branżowy popie-
ramy także ideę, którą uczestnicy
tego spotkania zgłaszali w swoich
wypowiedziach – konieczności
stworzenia silnej reprezentacji,
złożonej z podmiotów działających
w tym sektorze, której rolą będzie
kreowanie właściwego wizerunku
fi rm i całego rynku hazardu. De-
klarujemy swoje wsparcie redakcji
w tym zakresie – dodał na zakoń-
czenie wydawca „E-PLAY”. 
tow@e-play.pl
lipiec – sierpień 2009
15
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com