This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A RY N K U – P O L S K A
Wspólny głos e-hazardu
W czwartek, 18 czerwca br. na zorganizowanym
przez redakcję „E-PLAY” panelu dyskusyjnym
Tomasz Wolf
„Hazard internetowy w Polsce. Rynkowe
uwarunkowania prawne i podatkowe”
spotkali się operatorzy e-hazardu oferowanego nad Wisłą.
H
azard internetowy działa
w specyfi cznych warun-
kach, które określiłbym
jako strefa działalności istnieją-
cej, ale nieuregulowanej prawnie.
Tymczasem jest to najdynamicz-
niej rozwijający się sektor hazar-
dowy w Polsce – zagaił dyskusję
Iwo Bulski, wydawca portalu i ma-
gazynu „E-PLAY”. – Pojawia się
więc pytanie, w jakim kierunku
powinny zmierzać regulacje praw-
ne w naszym kraju.
– Chcielibyśmy prowadzić za-
rejestrowaną działalność, ale jako
operator e-hazardu nie możemy
tego robić, bo prawo nas pomi-
ja – powiedział jeden z operato-
rów. – Skoro nie możemy działać
ofi cjalnie, nie możemy też płacić
podatków.
Legalizacja e-hazardu w Polsce
leży w interesie zarówno fi rm ofe-
rujących usługi hazardowe online,
jak i graczy. Spowoduje to bowiem
przypływ nowych chętnych do
uprawiania tej formy rozrywki.
Ponadto dziś to nie fi rmy oferują-
ce usługi e-hazardowe są w niezgo-
dzie z prawem, lecz gracz, który
korzysta z usług hazardowych fi rm
internetowych.
Zorganizowany rynek
W trakcie dyskusji podkreśla-
no, że – wbrew pozorom – jest to
już bardzo dobrze zorganizowany
rynek. Sporo fi rm e-hazardowych
jest notowanych na giełdach euro-
pejskich, co oznacza pełną jawność
funkcjonowania i pełną transpa-
rentność.
Zwracano uwagę na specyfi kę
hazardu internetowego w naszym
14
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com