This page contains a Flash digital edition of a book.
W Y W I A D M I E S I ĄC A

Włoszech. Sprawę pro- środki fi nansowe. Kampanie spo- – Nasz związek grupuje fi rmy
wadziła fi rma Stanley Legal. Rząd łeczno-medialne są bowiem mało koncesjonowane z segmentu tzw.
włoski zaczął ograniczać moż- skuteczne. wysokiego hazardu – salony gier,
liwości działania fi rmom zagra- kasyna, bukmacherów. Szacuje-
nicznym. Doszło do pozytywnego Nie należy więc działać w celu my, że nasi członkowie skupiają
rozstrzygnięcia przed Trybunałem odpowiedniego kreowania wizerunku w swoich rękach ok. 90 proc. tego
Europejskim, który wydał orzecze- branży? Obecny obraz jest dla niej rynku. Niektórzy rozszerzają swo-
nie w myśl przepisów dotyczących niekorzystny… ją działalność o automaty niskoha-
swobody prowadzenia działalności – Branża powinna się przed tym zardowe, ale zasadą jest, aby były
gospodarczej. bronić, obie te sfery nie mają jed- to fi rmy prowadzące działalność
Dlatego uważam, że musi na- nak ze sobą nic wspólnego. Trzeba wysokohazardową, opartą o kon-
stąpić całkowite przeorganizowa- przy tym zdać sobie sprawę z tego, cesje. Większość z nich wykazuje
nie wśród podmiotów reprezentu- że zbudowanie właściwego obrazu bardzo niski poziom rentowności.
jących naszą branżę. Powinny one branży w ocenie społecznej potrwa Jest to związane ze spadkiem obro-
stworzyć wspólne centrum moni- kilkanaście lat. tów, gdyż nas także dotyka kryzys.
torowania poczynań rządu z punk- Bez hazardu można żyć, a w trud-
tu widzenia przestrzegania prawa. Jak oceniają skutki proponowanych nej sytuacji odrzuca się w pierw-
Na taką strukturę będą oczywiście przez resort zmian fi rmy ze Związku szej kolejności rzeczy, które nie są
musiały przeznaczyć odpowiednie Pracodawców? niezbędne do życia.
Branża na pomysły Ministerstwa
Finansów zareaguje w jedyny moż-
liwy sposób – zacznie ograniczać
koszty, najpierw obniżając pen-
sje, a następnie zatrudnienie. Już
mamy pierwsze przykłady takich
reakcji w postaci redukcji obsługi
krupierskiej czy rezygnacji z fi rm
i ludzi zajmujących się ochroną.
Ten sektor jest bardzo etatochłonny.
Pamiętajmy też, że na rzecz branży
pracują tzw. fi rmy okołobiznesowe –
kooperanci, dostawcy. One również
odczują skutki tych działań. Jeśli
rząd dorzuci swój kamyczek, przy-
czyniając się do jeszcze większego
spadku obrotów, zatrudnienie może
stracić nawet kilkadziesiąt tysięcy
osób. Ale te argumenty chyba do ni-
kogo nie przemawiają. Liczą się po-
zycje w budżecie państwa, których
nikt potem nie dyskontuje.
Mówiąc, iż branża nie padnie, a fi rmy
sobie poradzą, uspakaja Pan trochę…
– Nie uspakajam, mówię tylko,
iż branża nie zniknie. Część fi rm
na pewno nie przetrwa i upadnie.
Pozostałe ograniczą swoje kosz-
ty, zamkną najmniej rentowne
punkty gry. W momencie wpro-
wadzenia dopłat podmioty szybko
powinny zorganizować się i wystą-
pić ze wspólnym żądaniem zwro-
tu pieniędzy za koncesje, zwrotu
kosztów poniesionych inwestycji
i odszkodowań. 
Rozmawiał: Tomasz Wolf
tow@e-play.pl
12
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com