This page contains a Flash digital edition of a book.
W Y W I A D M I E S I ĄC A
ację prawną, nie tylko w momencie – Należy pamiętać, że tendencje polu. Wychodzenie więc z pomy-
wprowadzania nowych propozycji do zabierania pieniędzy przed- słem dopłat w stosunku do wolnego
legislacyjnych. Obserwują poczy- siębiorcom i ograniczania swobo- rynku, na którym nie funkcjonuje
nania rządu i ministerstwa odpo- dy przedsiębiorczości występują monopol i na którym fi rmy zapła-
wiedzialnego za branżę i w mo- wszędzie. Jednak każda tego typu ciły za sześcioletnie koncesje, jest
mencie, gdy są one w jakikolwiek propozycja ze strony rządowej jest działaniem z naruszeniem prawa.
sposób sprzeczne z prawem, rea- przez sprawne organizacje natych- Następuje tu zmiana warunków
gują. Nie jest prawdą, że hazard ze miast kontrowana – konsekwen- działania w trakcie obowiązywa-
względów społecznych nie może tnie, od strony prawnej i poprzez nia koncesji. Gdyby rzeczywiście
się bronić. Przy normalnych rela- wszystkie instancje europejskie. doszło do wprowadzenia dopłat,
cjach panujących w Europie fi rmy Unia Europejska stoi przecież, powinniśmy domagać się zwrotu
hazardowe działające legalnie na zgodnie z założeniami, na straży kosztów poniesionych na opłaty,
rynku, odprowadzające podatki nienaruszania prawa przez po- inwestycje i odszkodowań za utra-
i podlegające kontrolom żądają szczególne rządy. Podobnie jak nie cone korzyści. Spór z państwem
zgodnych z konstytucją działań mogą one dokładać w nieuzasad- powinien nastąpić na poziomie
państwa, mając takie same prawa niony sposób do przedsiębiorstw, Komisji Europejskiej. Sytuacja
jak wszystkie inne podmioty dzia- jak np. stocznie, tak nie wolno im zatem prędzej czy później wymusi
łające na rynku – prawo swobody według własnego uznania niszczyć na nas przekształcenie naszych re-
działalności, ochrony działalności podmiotów działających legalnie prezentacji gospodarczych z orga-
i niedziałania prawa wstecz. na rynku i płacących podatki. nizacji społecznych w organizacje
W całej Europie organizacje monitorujące system prawny, kon-
Czego polskie organizacje z branży reprezentujące podmioty gospo- trolujące, gdzie to prawo zostało
hazardowej powinny nauczyć się od darcze wytworzyły odpowiednie naruszone.
swoich europejskich odpowiedników? struktury prawne, koncentrujące
się na monitorowaniu działania Czy aby nie jest już za późno?
rządu pod kątem zgodności z pra- – Uważam, że ta branża nie
wem i konstytucją, zatrudniając upadanie. Było już wiele zmian
oczywiście znane, sprawne kance- i dopłaty też jej nie zabiją. Najbar-
W momencie
larie. Wiele z nich utworzyło też dziej dotkliwe będą może dla buk-
wprowadzenia dopłat
przy komisjach europejskich swo- macherów, w przypadku których
je przedstawicielstwa, które repre- może nastąpić przesunięcie gra-
fi rmy szybko powinny
zentują na poziomie europejskim czy w kierunku Internetu. Kasyna
zorganizować się
ich interesy. Dla nas takie działa- i operatorzy automatów poradzą
nie jest ratunkiem, gdyż w całej sobie. Rynek nie padnie, budżet
i wystąpić ze wspólnym
Europie podejście do branży ha- natomiast na pewno straci. Nie
zardowej zakłada, iż musi być ona powinniśmy jednak koncentrować
żądaniem zwrotu
pod ścisłą kontrolą. Celem jest bo- się na sprawach budżetu państwa.
pieniędzy za koncesje,
wiem likwidowanie negatywnych Mamy swoje zadania, płacimy po-
skutków, jakie może ona nieść ze datki, powinniśmy więc protesto-
zwrotu kosztów sobą. Tylko gdzieniegdzie dostrze- wać: Nie możecie tego zrobić, gdyż
poniesionych inwestycji
ga się, iż daje ona zatrudnienie, jest to sprzeczne z prawem! Prze-
przynosi wpływy do budżetu i ge- gracie procesy w Trybunale Euro-
i odszkodowań.
neruje na rynku ruch inwestycyjny. pejskim – taki będzie efekt tych
Są to bowiem znaczące inwestycje zmian! W tym kierunku powinny
w budowę kasyn, salonów, wiążące iść nasze działania i aktywność.
się ze zmianą wyglądu całego oto-
czenia. Czy są w Europie pozytywne przykłady
takich działań i jak wygląda w prakty-
Co uznałby Pan za działanie kwalifi ku- ce tego typu obrona interesów branży?
jące się do reakcji polskich organizacji – Są takie przykłady. Organiza-
branżowych na poziomie europej- cja bukmacherów angielskich wy-
skim? grała swoje procesy w trybunałach
– Typowym przykładem jest europejskich, dotyczące ogranicza-
próba wprowadzenia 10-procento- nia ich zasad działalności. Nie sku-
wych dopłat. Państwo zastosowało piały się one na sferze politycznej,
je w swojej spółce, czyli Totalizato- społecznej, ale wyłącznie prawnej.
rze Sportowym, motywując to m.in. Można też podać konkretny przy-
tym, iż ma ona monopol. Reszta kład wygranego procesu organi-
branży nie stanowi jednak mono- zacji bukmacherskich we

lipiec – sierpień 2009
11
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com