This page contains a Flash digital edition of a book.
W Y W I A D M I E S I ĄC A
Dopłaty naruszą prawo
Z Leszkiem Hańskim, prezesem Związku Pracodawców
Prowadzących Gry i Zakłady Wzajemne, rozmawia Tomasz Wolf
Jak Pan ocenia obecną sytuację praw- stwo. W praktyce nigdy tego typu – Tak jak zachowały się w pań-
no-legislacyjną panującą na polskim kwestie nie były brane pod uwagę, stwach, które dużo wcześniej przy-
rynku hazardowym. Co może z tym a prawdziwym zamysłem kolej- stąpiły do Unii Europejskiej
zrobić branża? nych ekip jest pozyskanie z rynku i dużo wcześniej zaczęły działać
– Na rynku działają obecnie większych środków do budżetu. w oparciu o struktury europejskie
trzy organizacje branżowe. W naj- Wprowadzenie 10-procentowej w obronie swoich praw. Organiza-
nowszej części rynku, związanej dopłaty spowoduje pogorzenie sy- cje angielskie czy włoskie bardzo
z automatami o niskich wygra- tuacji podmiotów działających na dobrze reprezentują dziś swoją
nych, jest Izba Gospodarcza Pro- tym rynku, które w zdecydowanej branżę. Przy czym są to struktu-
ducentów i Operatorów Urządzeń większości już znajdują się w złej ry, które zostały stworzone przede
Rozrywkowych, która powstała kondycji fi nansowej. wszystkim do ochrony praw. Nie
stosunkowo niedawno, ale sku- zajmują się one głównie rozstrzy-
pia prężnie działające od samego Jak powinny zachować się w tej sytua- ganiem problemów wewnątrzbran-
początku podmioty. Najdłużej cji organizacje branżowe? żowych, ale monitorują stale sytu-
na rynku funkcjonuje Związek
Pracodawców Prowadzących Gry
i Zakłady Wzajemne. Trzecią
organizacją jest Stowarzyszenie
Menedżerów wywodzące się z krę-
gu ZPR. Do tej pory organizacje
skupiały się na rozwiązywaniu
wewnętrznych problemów danych
sektorów, związanych z określa-
niem i pilnowaniem zasad konku-
rencji. Tworzyły one jednocześnie
instytucje reprezentujące branżę
wobec ustawodawcy, uczestnicząc
w próbach modyfi kacji regulacji
prawnych.
Dziś sytuacja na rynku ulega
zdecydowanej zmianie, co jest
konsekwencją większego wpływu
komisji europejskich na działa-
nia podejmowane przez nasz rząd
w stosunku do wszystkich sekto-
rów gospodarki. Oznacza to, że
powinna zmienić się też rola orga-
nizacji, które muszą bronić branżę
hazardową przed działaniami ko-
lejnych administracji rządowych.
Działania te niezależnie od opcji
politycznej sprawującej władzę są
takie same. Każda kolejna noweli-
zacja Ustawy o grach i zakładach
wzajemnych niesie ze sobą pogor-
szenie sytuacji branży hazardowej.
Działania państwa prowadzone są
pod pretekstem ograniczania ha-
zardu i jego wpływu na społeczeń-
10
lipiec – sierpień 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com