This page contains a Flash digital edition of a book.
T E M AT M I E S I ĄC A
Szwedzi muszą oszczędzać
z Polski odpowiadają za 15 proc. dolarów w I kw. br. Segment kasy-
O ile na południu Europy ha- przychodów spółki. nowy wygenerował w minionym
zard ma się cały czas dobrze, to na kwartale 40,9 mln dolarów, czyli
północy odczuwalne są skutki re-
Pechowy operator online
o 1,4 mln dolarów mniej niż przed
cesji. W I kw. br. przychody netto Wyjątkiem wśród interne- rokiem. Lekkie spadki odnoto-
fi rmy Svenska Spel (szwedzki od- towych gigantów jest PartyGa- wano w mniej znaczących seg-
powiednik Totalizatora Sportowe- ming, którego przychody spadły mentach – zakładach sportowych
go) wyniosły 1 mld 983 mln koron z 128,9 mln dolarów w I kw. 2008 r. i bingo.
szwedzkich wobec 2 mld 62 mln do 100,1 mln dolarów w I kwarta- Pierwszy kwartał 2009 r. był dla
koron przed rokiem. Prezes spółki le 2009 r. Przez styczeń-marzec PartyGaming również nieco słab-
Meta Persdottir uważa, że przyczy- br. dziennie z serwisu korzystało szy niż ostatni kwartał roku ubie-
nia się do tego twardsza konkuren- średnio 67,7 tysięcy graczy wo- głego. Wtedy to przychody spółki
cja oraz recesja gospodarcza. Już bec 81,9 tysięcy przed rokiem. osiągnęły wartość 100,4 mln dola-
w roku ubiegłym można było za- Średni dzienny przychód netto rów. Grupa zamierza wzmacniać
uważyć osłabienie w pewnych seg- obniżył się zaś z 1,4 mln dolarów ofertę pokerową, a także dodać 60
mentach, takich jak poker online. do 1,1 mln dolarów. Najbardziej nowych gier do kasyna. 
Svenska Spel ma ok. 53 proc. zawiodła oferta pokera. Tu spadek
udziału w szwedzkim rynku ha- był najboleśniejszy – z 80,7 mln Joanna Cabaj
zardu, prowadzi zarówno lotto, jak dolarów w I kw. ub.r. do 53,6 mln j.cabaj@e-play.pl
i wideoloterie, kasyna oraz gry
online.
Internet odporny na kryzys
Znacznie lepiej prezentują się
spółki prowadzące wyłącznie dzia-
łalność w Internecie. Mocno obec-
ny w naszym kraju Betsson w I kw.
br. zwiększył swoje całkowite przy-
chody o 38 proc. Wyniosły one
315,5 koron szwedzkich. Głównym
źródłem dochodów spółki jest ka-
syno internetowe – 59,4 proc., na
drugim miejscu plasują się zakła-
dy sportowe – 22,4 proc., a na trze-
cim poker – 16 proc.
Witryna Betssona jest już do-
stępna w 16 językach. W I kw. br.
liczba zarejestrowanych użytkow-
ników zbliżyła się do 1,63 miliona
i była o 9 proc. wyższa niż w IV kw.
ub.r. oraz o 42 proc. wyższa niż
w I kw. roku 2008. Firma odnoto-
wała 174,6 tysiąca aktywnych użyt-
kowników, czyli o 14 proc. więcej
niż w I kw. ub.r. Betsson wydaje
też coraz więcej na marketing – od
stycznia do marca 2009 r. było to
113,1 mln koron (40-procentowy
wzrost rok do roku).
Lepiej niż przed rokiem radzi
sobie także Unibet – w I kw. br.
jego przychody wyniosły 36,1 mln
funtów brytyjskich, czyli wzrosły
o 15 proc. w porównaniu z I kw.
ub.r. Najczęściej z usług tej fi rmy
korzystają klienci z krajów nordy-
ckich (47 proc.) i Europy Zachod-
niej (37 proc.). Mieszkańcy Euro-
py Środkowo-Wschodniej, w tym
czerwiec 2009
9
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com