This page contains a Flash digital edition of a book.
Z DZ I E J Ó W H A Z A R D U

giełdę w Lon-
dynie. W prospekcie
emisyjnym podali,
że w 2004 r. przy-
chody PartyGaming
wyniosły 602 mln
dolarów, co oznacza-
ło, że co godzinę gracze
z całego świata zostawiali przez Anuraga Dikshita z depar-
w tym wirtualnym kasynie tamentem sprawiedliwości, w wy-
100 tys. dolarów! Wspólnicy niku której poszedł on na pełną
zarobili na czysto 350 mln współpracę z władzami i gotów był
dolarów. Spodziewano się, że za cenę 300 mln dolarów zapewnić
w kolejnych latach przychody sobie spokój. Kto wie, być może
spółki będą rosły w tempie 40 wspólnik Ruth się pospieszył? Od
proc. rocznie. Jej wycena gieł- początku tego roku za oceanem
dowa sięgnęła 8,6 mld dolarów, podnosi się bowiem coraz więcej
co wprowadziło Ruth, jej męża głosów za legalizacją e-hazardu
Russa De Leona i hinduskiego w USA i wiele wskazuje na to, że
informatyka Anuraga Dikshita naciski Unii Europejskiej oraz in-
do elitarnego grona miliarderów nych krajów zmuszą administrację
przed czterdziestką oraz na listę znacznie niższe najpierw do rezygnacji ze ścigania
500 najbogatszych ludzi na świecie podatki, ponie- właścicieli spółek oferujących ha-
magazynu „Forbes”. waż e-kasyna re- zard w sieci, a następnie do poszu-
jestrowano w rajach kiwania rozsądnego kompromisu.
Bardzo gorzka pigułka
podatkowych. Otwarcie amerykańskiego ryn-
W roku 2005 na rynku e-hazar- 13 października 2006 r. pre- ku będzie oznaczało dla Ruth Para-
du panowała ostra konkurencja. zydent George W. Bush podpisał sol, jej męża i wspólników ponow-
Bardzo szybko rosły udziały zało- „Security and Accountability For ne wejście do grona najbogatszych
żonej w 1998 r. spółki Sportingbet Every Port Act”, który drastycznie tego świata. Ich spółka PartyGa-
Plc. wycenianej wówczas na 1,5 ograniczył możliwość prowadzenia ming ma się nadal dobrze. Jest też
mld dolarów. Sprzyjał temu roz- działalności na terenie USA przez obecna w Polsce. Internetowi gra-
wój szerokopasmowego Internetu, kasyna internetowe. Dosłownie cze z pewnością znają strony: Par-
który oferował graczom szybkość, z dnia na dzień wartość notowa- typoker.com (poker), PartyCasino.
komfort i coraz doskonalszą gra- nych na giełdzie londyńskiej ak- com (kasyno) czy PartyBets.com
fi kę. Usprawnieniu uległy też roz- cji spółki PartyGaming spadła (zakłady bukmacherskie). 
liczenia transakcji. Banki coraz o 75 proc.
chętniej obsługiwały kasyna inter- Marek Czarkowski
netowe, dostrzegając ich potencjał.
Spadek do drugiej ligi
m.czarkowski@e-play.pl
Inwestorów nie zrażały więc Dla Ruth Parasol, jej małżonka
niepokojące wieści zza oceanu. i dwójki Hindusów była to duża
W 2005 r. wiadomo już było, że porażka. Wypadli z listy najbogat-
na skutek intensywnego lobbyin- szych magazynu „Forbes”. A Par-
gu właścicieli kasyn w Las Vegas tyGaming, wchodzące wcześniej
i Atlantic City administracja pre- na giełdzie w skład indeksu FTSE
Z SZACUNKU DO KORZENI
zydenta Busha szykuje prawo, któ- 100 (sto największych spółek),
Wiktor Markowicz, który
re ma ograniczyć ekspansję e-ha- spadło do drugiej ligi. Właścicie-
odszedł ze spółki GTECH, jest
zardu w Stanach Zjednoczonych. le musieli też z dala omijać tery-
obecnie jednym z poważniej-
Kasyniarze z Vegas już dawno torium Stanów Zjednoczonych,
szych darczyńców powstającego
zauważyli, że z roku na rok spa- bowiem jako rekinom e-hazardu
w Warszawie Muzeum Historii
da im liczba (zwłaszcza młodych) groziło im aresztowanie. Dlatego
Żydów Polskich.
Amerykanów, gotowych zostawić Ruth wraz z małżonkiem i trójką
W projekt ten zaangażowała się
trochę gotówki w stolicy świato- dzieci, podobnie jak Anurag Dik-
także Ruth Parasol, która poja-
wego hazardu. Powodem tego była shit jako miejsce zamieszkania
wiła się w ub.r. w Warszawie na
atrakcyjność kasyn internetowych, podają dziś Gibraltar. Ojciec Ruth
obchodach rocznicy wybuchu
w których, choć nie podawano Parasol – Rick (Ryszard) mieszka
powstania w getcie i zadeklaro-
darmowych drinków, oferowano zaś w Londynie.
wała wpłatę 1 mln dolarów na
bonusy i gwarantowano wysokie W grudniu ub.r. amerykańskie
utworzenie w muzeum stałej
wystawy.
wygrane. Ich właściciele płacili też media doniosły o ugodzie zwartej
88
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com