This page contains a Flash digital edition of a book.
Z DZ I E J Ó W H A Z A R D U
rykanów kłopoty. W 1995 r. Grze- kontroluje większościowy pakiet fi nansów Vikrant Bhargawa oraz
gorz Sołtysiński został zwolniony akcji PartyGaming Plc. – jednej małżonek Ruth – Russ De Leon.
z Totalizatora, a polski rząd zaczął z największych na świecie spółek W roku 2001 doborowa czwórka
przyglądać się umowie z 1991 r. oferujących w sieci gry hazardowe. założyła spółkę PartyGaming, któ-
Największe emocje budził zapis Wszystko zaczęło się w 1997 r., ra błyskawicznie wyrosła na potę-
ustalający wynagrodzenie amery- gdy 30-letnia prawniczka wspólnie gę w świecie hazardu. W licznych
kańskiej spółki jako „procent od z hinduskim informatykiem Anu- publikacjach prasowych z tamtego
obrotów”. Na początku lat 90., gdy ragiem Dikshitem stworzyli jedno okresu, można znaleźć informację,
Polacy zarabiali śmieszne 50-100 z pierwszych kasyn internetowych że PartyGaming miało ok. 55 proc.
dolarów miesięcznie, GTECH ry- oferujących tę rozrywkę z terenu udziału w światowym rynku po-
zykował stratę. Lecz to się szyb- rozgrzanych słońcem Karaibów. kera online. Firma mnożyła przy-
ko zmieniło. Nasze wynagrodze- Nazywało się ono Starluck Casino chody w niewiarygodnym tempie.
nia i wydatki zaczęły rosnąć i ze Online. Rok później przyłączyli W 2005 r. właściciele zdecydowa-
skromnego „procenta od obrotów” się do nich: hinduski ekspert od li się wprowadzić ją na

zrobiły się duże kwoty. W 1991 r.
dochody Totalizatora Sportowego
szacowano na 25 mln dolarów. Pięć
MILIONER A SPRAWA POLSKA
lat później było to już 350 mln do-
Nie wiemy, czy Wiktor Markowicz to przewidział, lecz nie ulega wątpli-
larów. Liczba lottomatów wzrosła
wości, że GTECH ubił nad Wisłą złoty interes. A Polska stała się dla spółki
zaś w tym czasie z 550 do 4500.
najważniejszym rynkiem w tej części Europy. I nadal nim jest, bo Ukraina
tak pod względem dochodów obywateli, jak i liczby zainstalowanych
Debiut hazardu w sieci
terminali znacząco od nas odstaje.
Ruth Parasol przyszła na świat
O Markowiczu zrobiło się w Polsce głośno za sprawą publikacji tygodni-
w 1967 r. w San Francisco. Jest
ka „Wprost”, który jesienią 1996 r. opisał, jak to prezydent Aleksander
córką ocalałego z Holokaustu, po-
Kwaśniewski w czasie Igrzysk Olimpijskich w Atlancie latał prywatnym
chodzącego z Częstochowy Ricka
odrzutowcem milionera. Sugestia była aż nadto czytelna – owe loty po-
(Ryszarda) Parasola. Dziś wspól-
zostawały w związku z lukratywnym kontraktem GTECH-u z Totalizatorem
Sportowym.
nie z mężem Russem De Leonem
czerwiec 2009
87
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com