This page contains a Flash digital edition of a book.
Z DZ I E J Ó W H A Z A R D U
Hazardowe kariery
w hollywoodzkim stylu
Marek Czarkowski
Wiktor Markowicz i Ruth Parasol – bez tej dwójki Amerykanów z polskim
rodowodem świat hazardu wyglądałby pewnie dziś zupełnie inaczej.
Poza branżą, w której działają, łączy ich sentyment do naszego kraju – oboje
wspierają budowę Muzeum Historii Żydów Polskich.
M
arkowicz zrewolucjonizo- To, co przez dziesięciolecia wy- i Snowden przy pomocy banku
wał rynek gier stacjonar- magało mrówczej pracy, było teraz inwestycyjnego Donaldson, Luf-
nych, Parasol – interne- możliwe za naciśnięciem klawisza. kin and Jenrette wykupili akcje od
towych. Oboje byli prekursorami W latach 80. XX wieku przełomo- pozostałych akcjonariuszy i wyco-
w swoich dziedzinach i dorobili wa technologia GTECH-u zrewo- fali je z obrotu. Dwa lata później,
się pokaźnych majątków. Genialny lucjonizowała nie tylko światowy korzystając z hossy, ponownie
matematyk założył GTECH, gdy hazard, ale też sektor transakcji fi - wprowadzili GETCH na giełdę,
nikomu jeszcze nie marzyła się nansowych. W 1983 r. akcje spółki zarabiając na tej operacji po kilka-
komputerowa obsługa systemów znalazły się w obrocie giełdo- dziesiąt milionów dolarów.
loteryjnych. Mająca głowę do in- wym. W roku 1990 W połowie lat 90. spółka Mar-
teresów Ruth wystartowała zaś ze Marko- kowicza działała już w kilkudzie-
spółką hazardową w sieci, gdy In- wicz sięciu krajach i mimo ostrej kon-
ternet dopiero raczkował. kurencji kontrolowała blisko 70
proc. światowego rynku.
Praca, talent i wizja
Wiktor Markowicz uro-
Lukratywny kontrakt
dził się z Tyndzie, w obwo- Po roku 1989 otworzyły się
dzie amurskim na Syberii. Dużą dla spółki także obszary Europy
część życia spędził jednak w War- Środkowo-Wschodniej. GTECH
szawie. Polskę opuścił na fali wykorzystał okazję. 7 marca
wydarzeń marcowych 1968 1991 r. zawarł z Totalizatorem
r. Wyemigrował do Stanów Sportowym umowę na dosta-
Zjednoczonych. Tam w 1980 wę sprzętu i oprogramowania
r. wspólnie z Guy’em Snow- obsługującego gry liczbowe.
denem i Robertem Sternem Do końca tego roku w War-
założył spółkę GTECH Hol- szawie i Katowicach miało
ding Corporation z siedzibą zostać zainstalowanych
w Providence, stolicy naj- 550 jego terminali połą-
mniejszego amerykańskie- czonych z centralą w sto-
go stanu Rhode Island. licy. W imieniu TS kon-
GTECH szybko stał się trakt podpisał ówczesny
niekwestionowanym lide- dyrektor Grzegorz Soł-
rem wśród fi rm obsługują- tysiński. Jego wartość
cych loterie, zakłady bukma- wyniosła niewiele – ok.
cherskie i automaty. Markowicz, 2,4 mln dolarów.
który jeszcze w Polsce interesował W kolejnych latach
się teorią gier i rachunkiem praw- Totalizator Sportowy
dopodobieństwa, wykorzystał swą rozbudował sieć i znacznie
wiedzę i napisał oprogramowanie zwiększył zyski. Gry liczbo-
komputerowe, pozwalające na ob- we wsparte nowoczesną technolo-
sługę online tysięcy terminali. gią GTECH-u odniosły sukces i...
ściągnęły na dyrektora TS i Ame-
86
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com