This page contains a Flash digital edition of a book.
Mojemu wujkowi Alowi
Z DZ I E J Ó W H A Z A R D U
Brummell grał regularnie i wy-
soko. Do stolika zasiadał niemal
ta książka bardzo by się
codziennie. Niestety przeważnie
bez powodzenia. Ojcowska for-
spodobała – ��������������
tuna topniała, ale George Bryan
głuchy był na wszelkie ostrzeże-
nia. Gdy stracił cały majątek, za-
czął pożyczać zewsząd, gdzie miał
możliwość.
�����������������������������������
Zachowało się sporo
����
wzmianek
���������������������������������
o klubowych perypetiach króla
��������������������������������������������
������������������������������������������dandysów – np. opis ������pewnego wie-
��������������������������������������������
����������
czoru
�������������������������������
w „White Clubie”, który od-
����������������������������������������������
��������������������������������������������
wiedził wówczas znakomity gracz,
����� ����� �
���������������������������������
niejaki Bligh.
������
Tego dnia Brum-
�������������������������������������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
�������������������������������������������
mell przegrał tysiąc gwinei. Pod �
���������������������������������������
wpływem wisielczego humoru ka-

����������������������������������������

��������� �������
��������������������������
zał kelnerowi
�������
przynieść
����
świecznik

��
������������� �
i pistolet, oświadczając partnerom:

���������������������������������������� �

�������������������
„Oświetlę
�������������������������
sobie drogę do śmierci”.

��������������������������������������������������

Siedzący naprzeciwko Bligh poło-

���������������������������������������������������

���������������������������������������������������

������������������������������������żył wtedy na stole swój rewolwer


i rzekł: „Panie Brummell, jestem

��������������������������������������

���
szczęśliwy
��������������������
, że
�������������������������������
mogę panu zaofero-

�������������������������������������������������������

������������������������������������������������������
wać pomoc bez fatygowania kelne-


����������������������������������������������������������
ra”. Rzecz jasna, broń nie została

�������������������������������������������������������

�������������������������������������������
użyta.
��������������� �
�������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������
Samotność pięknisia
Zła passa trwała nieprzerwanie,
długi urosły niebotycznie � � �i � �Brum-� � � � � � �
mell zmuszony był uciekać przed
wierzycielami. W roku

1816
� � � � �
opu-
� � � �� � � �������������
ścił Anglię i przeniósł się do Fran-
cji, gdzie spędził 24 lata. Najpierw
mieszkał w Calais, a potem aż do
��� �������� �� ��������� ��������� ��������
śmierci w Caen. Grać nie miał już
��� ���� ������ ������������� �������� �� �����
za co, ale co gorsza, nie miał też �������������������������������������������
za co żyć. W końcu został aresz-
��������� ���������� ����������� ���������
towany za długi. Wypuszczony
z więzienia, żył w samotności, nie
������ �� ���� ������ �� ������� ��������
utrzymując żadnych kontaktów
��������� ������� ������� �������� ���������
towarzyskich. 
����������������������������������������������
�����������������������������
COME BACK G.B.B.
O Brummellu, największym
„… w otwartym nocą kasynie Cal-Neva Lodge
elegancie epoki i nieszczęśliwym
gośćmi Franka Sinatry byli Marilyn Monroe,
graczu słuch zaginął na długie
Joe Kennedy z synem, John F. Kennedy…”
dziesiątki lat. Dopiero stosun-
kowo niedawno przypomniano
sobie o nim – George Bryan do- ��������������
czekał się serialu telewizyjnego
w BBC oraz fi lmu fabularnego,
który nakręcono trzy lata temu
taniej na http://sklep.e-play.pl
ze znanym w Anglii aktorem
Jamesem Purefoy w roli głównej.
Ani serial, ani fi lm nie trafi ły
dotąd na nasze ekrany.
B I B L I O T E C Z K A
w w w . e - p l a y. p l Dast Consulting
czerwiec 2009
85
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com