This page contains a Flash digital edition of a book.
Z DZ I E J Ó W H A Z A R D U
Przegrany dandys
Był wyrocznią
Andrzej Klewszczyński
mody i dobrego
gustu, arbitrem męskiej elegancji
na przełomie XVIII i XIX wieku. W sprawach
ubioru uchodził za niekwestionowany autorytet,
a jego opinie w tej materii zyskiwały rangę
orzeczeń najwyższego trybunału.
pozycję – został sekretarzem krawata), lekko nakrochmalony.
premiera, a jako człowiek ob- G.B.B. wielbił ten dodatek i umiał
rotny i przedsiębiorczy umie- wiązać go w skomplikowane węzły.
jętnie wykorzystał stanowisko Pieczołowitość, z jaką oddawał się
i dorobił się sporej fortuny oraz temu zajęciu, obrosła legendą!
licznych koneksji w wyższych Brummell był nie tylko nie-
sferach. skazitelnie ubrany, ale również
George Bryan kształcił się uczesany w sposób niezwykle wy-
w Eton i w Oxfordzie, gdzie zdo- szukany. W czasach swej świetno-
był wiedzę i nabrał nienagannych ści zatrudniał jednocześnie trzech
manier. Dzięki temu brylował fryzjerów: pierwszy układał włosy
G
eorge Bryan Brummell potem na londyńskich salonach. z przodu głowy, drugi na skroniach,
(1778-1840), bowiem o nim Odziedziczywszy po ojcu znacz- a trzeci na potylicy. Na ulicy przy
mowa, zrobił zawrotną ny majątek, nie musiał hańbić się powitaniu George Bryan nigdy
karierę, został pupilkiem angiel- pracą i mógł oddawać się bez resz- nie zdejmował kapelusza, by nie
skiej arystokracji i ulubieńcem ty atrakcjom towarzyskim. Jego ucierpiała kunsztowna fryzura.
księcia Walii, późniejszego króla pasją były męskie stroje. Na toa- Choć z natury niezbyt urodziwy,
Jerzego IV. Swój społeczny sukces letę poświęcał kilka godzin dzien- obdarzony został pieszczotliwym
błyskawicznie jednak zaprzepaścił, nie. We wszystkich pokojach jego przydomkiem Beau (Piękny). Jego
gdy uległ demonowi hazardu i po- domu wisiało po kilka luster, od sława wykraczała daleko poza gra-
padł w kompromitujące długi. podłogi do sufi tu, w których wciąż nice Anglii. Jak odnotował jeden
się przeglądał. z pamiętnikarzy, panowało wtedy
Droga na szczyt socjety
dość powszechne przekonanie, że
Jego awans na sam szczyt an-
Narcyz czy perfekcjonista?
owa epoka wydała trzech geniuszy:
gielskiej socjety był czymś zadzi- Ulubiony strój Brummella to Bonapartego, Byrona i Brummella.
wiającym. Nie predestynowało go dopasowany niebieski frak, pło-
do tego ani pochodzenie, ani świe- wożółta kamizelka i beżowe pan-
Niefortunny gracz
żej daty majątek. Brummell po- talony wpuszczone w czarne buty Życie Brummella toczyło się
chodził z nizin społecznych – jego z cholewami, polerowane szam- w obrębie kilku londyńskich ulic.
dziadek był lokajem lub (według panem, który ponoć zapewniał im Z arystokratycznymi przyjaciółmi
innych źródeł) ulicznym sprze- najlepszy połysk.... A do tego bia- widywał się w klubach „White”,
dawcą słodyczy. Ojciec miał lepszą ły fular (pierwowzór dzisiejszego „Brooks” i „Watier” przy St. Ja-
mes Street albo w klubie „Almack”
przy Kings Street. Nieodzownym
George Bryan Brummell był prekursorem dandyzmu. Słowo
elementem tych spotkań była gra.
to wyszło już z użycia, warto więc przypomnieć, że dandys to człowiek
światowy, aż do przesady hołdujący modzie oraz wyróżniający się
wyszukaną elegancją tak w stroju, jak i w sposobie bycia.
84
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com