This page contains a Flash digital edition of a book.
T E M AT M I E S I ĄC A

euro. W ciągu pierwszych
Kto zyskał, a kto stracił na kryzysie
trzech miesięcy 2009 r. fi rma za-
mknęła w tym kraju 7 ośrodków
Przychody I kwartał 2008 r. I kwartał 2009 r.
gier. Na Łotwie, gdzie spółka za-
W GÓRĘ
notowała 6,3 mln euro przycho-
Casinos Poland (Polska)* 166 mln PLN 173 mln PLN
dów, czyli o prawie 40 proc. mniej
Totolotek (Polska) 73 mln PLN 80 mln PLN
niż przed rokiem, zlikwidowano 5
Olympic Casino Poland (Polska)** 26 mln PLN 32 mln PLN
kasyn. Na Litwie spadek wyniósł
Betsson (Internet) 227,8 mln SEK 315,5 mln SEK
27,5 proc., do 5,2 mln euro. Zaś
Unibet (Internet) 31,3 mln EUR 36,1 mln EUR
na Ukrainie sytuacja wygląda po-
Lottomatica – spółka (Włochy) 253,3 mln EUR 319,2 mln EUR
dobnie jak w Polsce – przychody
W DÓŁ
w lokalnej walucie (hrywny) wzro-
PartyGaming (Internet) 128,9 mln USD 100,1 mln USD
sły o ponad 17 proc., ale w euro
MGM Mirage (USA) 1883 mln USD 1499 mln USD
były niższe o 18 proc. i wyniosły
Wynn Resorts (USA) 778,7 mln USD 740 mln USD
3,8 mln euro.
Svenska Spel (Szwecja) 2062 mln SEK 1983 mln SEK
Jedynym rynkiem, na którym
OEG (Europa Środkowo-Wschodnia) 695 mln EEK 490 mln EEK
OEG odnotowała znaczący wzrost,
PLN – polskie złote; SEK – korony szwedzkie; EUR – euro; USD – dolary amerykańskie; EEK – korony estońskie.
* przed wypłatą wygranych ** po wypłacie wygranych Źródło: fi rmy
była Białoruś – zwyżka o 72,9 proc.
w euro i o 180 proc. w rublach.
Najmłodszy rynek, na którym kańskiej spółce udało się zawrzeć tu pewną ostrożność w prognozach,
OEG działa od roku 2008 – Sło- kilka nowych kontraktów na ob- bowiem ubiegłoroczna dynamika
wacja – przyniósł Grupie 1,7 mln sługę operatorów z tego segmen- była znacznie wyższa niż grupa
euro oraz 20 tys. euro zysku, co tu. Włoskie lotto zwiększyło bo- przewiduje na rok 2009. Wów-
jak na początek jest niezłym wy- wiem sprzedaż tylko o 2 proc., do czas przychody wzrosły o 24 proc.
nikiem. Najlepszym miesiącem 4 mld euro. (wobec 1,66 mld euro w 2007 r.),
w pierwszym kwartale tego roku Grupa Lottomatica przewidu- EBITDA zaś o 7,7 proc. (z 702 mln
był dla spółki marzec. Przychody je, że w całym roku 2009 jej przy- euro w 2007 r.).
były wtedy średnio o 20 proc. wyż- chody zamkną się w przedziale
sze niż w styczniu i lutym br. 2,15-2,25 mld euro wobec 2,06 mld
OEG przyznaje, że mimo sta- euro na koniec roku 2008. Zaś
bilizacji na rynku, jaka nastąpiła EBITDA (zysk przed po-
w marcu i kwietniu, nie ma na ra- trąceniem odsetek od
zie podstaw do długotrwałych pro- kredytów, podatków
gnoz. W obliczu kryzysu spółka i amortyzacji) ma
się restrukturyzuje. W roku 2008 wynieść ok. 780-
zamknęła 10 kasyn, w 2009 aż 26. 800 mln euro
W ub.r. zwolniła 288 pracowników, wobec 756 mln
a w I kw. br. kolejne 442 osoby. euro przed ro-
Grupa ogranicza też liczbę auto- kiem. Widać
matów w lokalach, aby zaoszczę-
dzić na podatkach.
Włochom sprzyja szczęście
Dobrą passą może się poszczy-
cić Grupa Lottomatica, do któ-
rej należy czołowy operator na
włoskim rynku gier Lottomatica
oraz dostawca rozwiązań techno-
logicznych dla branży hazardowej
GTECH. W I kw. br. zwiększyła
ona o blisko 30 proc. przychody,
do 582,2 mln euro. Dochód netto
urósł o ponad 70 proc., do 72 mln
euro.
Warto zauważyć, że w najwięk-
szym segmencie (loterie) grupa
odnotowała niższy, bo 11,7-pro-
centowy wzrost, który zawdzięcza
głównie fi rmie GTECH. Amery-
8
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com