This page contains a Flash digital edition of a book.
E - P L AY L I F E S T Y L E
FBI, żeby ci sprawdzili legalność ZAKAZANY OWOC
dostępnej w wirtualnym świecie
Decyzją Linden Labs z lipca 2007 r. w Second Life nie są dozwolone gry,
hazardowej rozrywki. W interesie
które polegają na szczęściu lub losowym wybieraniu liczb, by wyzna-
właściciela internetowego serwisu
czyć zwycięzcę albo zależą od wyniku wydarzeń sportowych rozgry-
było, żeby odpowiednie organy do-
konały swoistego przeglądu aktyw-
wanych w prawdziwym życiu i oferują nagrody w Linden dolarach lub
ności graczy „drugiego życia” pod
jakiejkolwiek walucie w prawdziwym świecie, a także w jakichkolwiek
kątem przepisów zakazujących
przedmiotach posiadających wartość fi nansową.
e-hazardu. W ten sposób Linden
Labs chciał zyskać rozeznanie, czy
hazard w Second Life jest w inter- wprowadzonego zakazu popular- dowych (głównie UE) coraz więcej
pretacji Waszyngtonu legalny, czy ność SL spadła, a zaufanie do tego państw rozważa zalegalizowanie
też nie. Sprawa nie była na pewno serwisu ucierpiało. hazardu w sieci, który – uregulo-
prosta. Trzeba było np. określić, czy Linden Labs wprowadzało jed- wany i opodatkowany – może być
trójwymiarowa symulacja kasyna nak kolejne restrykcje. Następną istotnym źródłem wsparcia fi nan-
to to samo co zwykłe kasyno. decyzją było ograniczenie, które sów publicznych.
Efektem audytu FBI w SL była de- spowodowało, że jedynie banki Zmiana rządzących w Waszyng-
cyzja Linden Labs o zakazaniu ha- istniejące w realu mogą funkcjo- tonie sprawiła, że klimat dla e-ha-
zardu w cyberprzestrzeni. W SL nie nować w wirtualnej rzeczywistości zardu w Stanach Zjednoczonych też
można było odtąd zagrać w po- „drugiego życia”. Wcześniej zdarzało stał się bardziej przyjazny. Pomysł
kera, Black Jacka, kości, faro, się, że pod szyldem banku działają- na zalegalizowanie hazardu w sie-
ruletkę, pachinko, na auto- cego w SL stała pojedyncza osoba. ci zyskuje już coraz bardziej realne
matach do gry, zakładać Tak było np. w przypadku Ginko kształty. Demokraci przedstawili
się o wyniki wydarzeń Bank. niedawno projekt zalegalizowania
sportowych czy też grać W chwili, gdy w SL wprowadzo- e-hazardowej rozrywki, zgodnie
w chińską grę pai gow. no obostrzenia wobec płatności, z którym Amerykanie będą mogli
Właściciel nie chciał nagle większość klientów zażądała grać w e-kasynie i pokerroomie,
narażać dla swobodnej zwrotu swoich pieniędzy. W efek- choć zakłady sportowe w Interne-
rozrywki e-hazardowej cie straty użytkowników „drugiego cie nadal nie będą dozwolone.
powodzenia całego życia” wyniosły 750 tys. (realnych) Wyzwaniem dla SL, jeśli na sku-
projektu pod szyldem dolarów. tek zmiany podejścia do e-hazardu
Second Life. w Waszyngtonie w tej cyberprze-
Życie po „drugim życiu”
strzeni znów miałaby zadomowić
Realne straty
Trzy lata temu eksperci od naj- się hazardowa rozrywka, będzie
mieszkańców SL
nowszych technologii przewidywa- kwestia odpowiedzialności spo-
Reakcja mieszkańców li, że Second Life będzie sensacją łecznej. Mieszkańcy SL bowiem
wirtualnego świata na dekady, która swoją popularnością reprezentowani są w grze przez
zakaz hazardowej rozryw- przewyższy serwisy YouTube czy awatary, które niekoniecznie muszą
ki była do przewidzenia. Do MySpace. Teraz ci sami eksperci przedstawiać realną osobę gracza.
Linden Labs napłynęła lawina twierdzą, że świetlana przyszłość Uniemożliwia to potwierdzenie
komentarzy krytykujących tę decy- SL stoi pod znakiem zapytania. wieku i identyfi kację internauty, co
zję. – Waluta w Second Life, Linden Obecna sytuacja różni się od tej utrudnia zapewnienie odpowie-
dolar, ma swoją konkretną wartość z roku 2006. Z powodu globalnego dzialnej społecznie gry. 
w świecie realnym, dlatego hazard kryzysu ekonomicznego i nieusta-
w tej wirtualnej rzeczywistości jest jącej presji instytucji międzynaro- norbert@e-play.pl
nielegalny – argumentował jednak
Sean Kane, prawnik i autor książki
„The Law of Video Games and the
Virtual World”, uczestnik publicznej JAK W REALNYM ŚWIECIE
debaty na temat hazardu w SL.
W SL wszelkie transakcje rozliczane są w Linden dolarach (L$). W tej
Wprowadzony przez władze
cyberprzestrzeni zarabiać można tak, jak w realnym świecie, oferując
amerykańskie, a następnie przez
usługi lub produkty. Linden dolary można sprzedawać i kupować. Ta
właścicieli SL zakaz e-hazardowej
rozrywki pokazał, że dla licznych
opcja możliwa jest dzięki systemowi płatności PayPal. Gracz porusza
użytkowników była ona ważną
się po wirtualnym świecie za pomocą stworzonej przez siebie postaci
częścią wirtualnego świata. Wie-
(awatar). Większość awatarów w SL ma postać ludzką, ale mogą to
lu ekspertów uważa, że na skutek być również zwierzęta czy bohaterowie z klimatów fantasy itd.
czerwiec 2009
79
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com