This page contains a Flash digital edition of a book.
E - P L AY L I F E S T Y L E
Hazard w wirtualnej utopii
Gry na pieniądze w popularnym
wirtualnym świecie Second Life zrobiły
furorę. Nie powstrzymało to jednak
właściciela serwisu od wycofania ich
na życzenie władz USA. Niewykluczone
jednak, że hazard powróci do SL.
NORBERT BANASIAK
S
econd Life to oraz inne międzynarodowe korpo-
p o p u l a r n y racje jak BT, Coca-Cola, Adidas czy
wirtualny świat, Toyota.
stworzony na wielu Skalę hazardowego biznesu
serwerach zarzą- w wirtualnym świecie fi rmy Linden
dzanych przez Labs przed wprowadzeniem przez
fi rmę Linden nią obostrzeń trudno dokładnie
Labs. Przystą- określić. Mogły tam istnieć tysią-
pienie do niego ce przybytków hazardu. Szacunki
jest po części mówiły o tym, że trzy największe
płatne. Użytkow- kasyna przynosiły zysk w wyso-
nicy (nazywani kości 1,5 tys. dolarów miesięcznie.
również miesz- Profi ty z hazardowej działalności
kańcami) mogą w SL mogły się zwiększać nawet
zmieniać wirtu- o 30 proc. w każdym miesiącu.
alne otoczenie
i uczestniczyć
Ameryka zamyka
w istniejącej
wirtualne kasyna
tam gospo- W świecie Second Life od po-
darce. czątku panowała stworzona przez
Wszelkie jego twórców zasada, że wszyscy
transakcje mieszkańcy ponoszą prawną odpo-
w SL przepro- wiedzialność za swoje czyny i pod-
wadza się poprzez legają jurysdykcji państwa, na tere- na wirtual-
zamianę prawdzi- nie którego się znajdują. Znacząco ne pieniądze,
wych dolarów ame- skomplikowało to rozwój hazardu które następnie były
rykańskich na dolary w SL. Bowiem dwa i pół roku temu zamieniane na prawdziwe. Poja-
wirtualne i odwrotnie. w Stanach Zjednoczonych weszła wiła się więc propozycja, by wirtu-
Wiele osób zaczęło w życie ustawa Unlawful Internet alne kasyna w „drugim życiu” nie
próbować swoich sił Gambling Enforcement (UIGEA), obsługiwały internautów z USA.
w e-handlu właśnie która uniemożliwiła w tym kraju le- Właściciele serwisu zdecydowali
poprzez serwis SL. galny hazard online, ale jednocześ- się jednak na bardziej radykalne
W „drugie życie” zaan- nie nie powstrzymała nielegalnej rozwiązanie. Zaczęło się od zgłasza-
gażowało się też sze- e-rozrywki. nych przez amerykańskich prawni-
reg poważnych fi rm Gdy Kongres zdelegalizował ków wątpliwości co do legalności
i instytucji, w tym hazard w sieci, wirtualna branża hazardu w cyberprzestrzeni. Lin-
banki: ING, Wells w Second Life została zepchnięta den Labs sumiennie podjął wów-
Fargo, SAXO Bank, do szarej strefy. Użytkownicy korzy- czas współpracę z władzami. Firma
Deutsche Bank stali z hazardowej rozrywki, grając sama zaprosiła funkcjonariuszy
78
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com