This page contains a Flash digital edition of a book.
E - P L AY L I F E S T Y L E
osób. Inna słynna świątynia to Ka- wysokości, a pochylona jest pod py i Azji, w tym spora Polonia (ok. 30
tedra Marii Królowej Świata, która kątem 45 stopni. Koniecznie zoba- tysięcy osób). Wszystko to sprawia,
jest wierną kopią bazyliki św. Piotra czyć trzeba też Podziemne Miasto że Montreal uchodzi za jedno z naj-
w Rzymie w skali 1:3. (Undeground City) – rozległy kom- bardziej kosmopolitycznych miejsc
Stare miasto położone tuż przy pleks sklepów i budynków użytecz- na kontynencie amerykańskim.
nabrzeżu to największe na konty- ności publicznej, ciągnący się pod Miasto to pod względem liczby
nencie skupisko stylowych kamie- obszarem śródmieścia. To ulubio- mieszkańców i wielkości poten-
niczek z wieków XVII, XVIII i XIX. ne miejsce zakupów mieszkańców cjału gospodarczego nie jest co
Wąskie brukowane uliczki, sklepiki, Montrealu. Zwłaszcza wtedy, gdy prawda liderem – prześcignęło
restauracyjki i francuskie kafejki na górze trzaskający mróz, a tu cie- je Toronto, a depce po piętach
przyciągają tłumy w dzień i w nocy. pło jak w puchu... Vancouver. Nadal jednak cieszy sie
Stąd już tylko krok do Starego Por- wielką renomą jako ważny ośrodek
tu, gdzie w dawnych stoczniach,
Kosmopolityczne miasto
naukowy, kulturalny i artystyczny.
hangarach i dokach urządzono pa- Montreal to jedyna w Kanadzie Prestiż Montrealu wzrósł zwłaszcza
wilony wystawowe i galerie. metropolia francuskojęzyczna – po- po zorganizowaniu dwóch imprez
Warto wdrapać się na Górę Kró- nad 70 proc. mieszkańców mówi po o znaczeniu międzynarodowym:
lewską (250 m n.p.m.), gdzie ze francusku, co nie znaczy, że angiel- Wystawy Światowej EXPO w 1967 r.
szczytu roztacza się wspaniały wi- ski jest tu traktowany drugorzędnie. oraz Igrzysk Olimpijskich w 1976 r.
dok na miasto. Godzien odwiedzin Po prostu większość montrealczy- Pod względem turystycznym to bez
jest Ogród Botaniczny (trzeci co do ków zna perfekcyjnie oba języki wątpienia najatrakcyjniejsze miasto
wielkości na świecie) oraz Mont- i posługuje się nimi wymiennie. w Kanadzie. I najładniejsze. 
real Tower – najwyższa na świecie A ponadto są tu liczne skupiska na-
pochyła wieża, która mierzy 175 m rodowościowe emigrantów z Euro- Andrzej Klewszczyński
Z HISTORII MONTREALU

Pierwszym Europejczykiem, który dotarł do Montrealu, był francuski żeglarz Jacques Cartier, a stało się to
w 1535 r. Przywitali go mieszkańcy indiańskiej wioski Hochelaga. Potem śladami Cartiera podążało jeszcze
wielu podróżników, ale na stałe Francuzi osiedlili się tu dopiero 100 lat później, wyganiając rdzennych
mieszkańców tych ziem – Irokezów. Osada stała się wówczas ważnym ośrodkiem handlu futrami.

W połowie XVIII w. doszło do wojny z Anglikami, w wyniku której cała prowincja Quebec, w tym i Montre-
al, stała się częścią imperium brytyjskiego. Zachowały się jednak silne wpływy francuskie, a ruchy sepa-
ratystyczne utrzymują się do dziś i nie brak takich, którzy chcieliby oderwać Quebec od anglojęzycznych
terytoriów.

W początkach XIX w. Montreal stał się wielkim ośrodkiem handlu zbo-
żem i drewnem, a także największym w Kanadzie portem morskim.
Bo wprawdzie do Oceanu Atlantyckiego daleka droga, ale po rzece
św. Wawrzyńca mogą bez trudu poruszać się potężne statki daleko-
morskie, więc prędko zaczęto korzystać z tego szlaku wodnego.

Montreal stał się dla Kanady głównym oknem na świat.
Znaczenie miasta wzrosło jeszcze bardziej, gdy w 1885 r.
ukończono budowę Kolei Transkanadyjskiej, która połą-
czyła wschodnie wybrzeże z rejonem Pacyfi ku.
76
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com