This page contains a Flash digital edition of a book.
E - P L AY L I F E S T Y L E
C
asino de Montreal plasuje się nowych gier, ale na podniesienie o innych atrakcjach. Najważniejsze
w pierwszej dziesiątce najwięk- komfortu graczy np. przez uspraw- wiążą się z dwoma sztucznymi wy-
szych światowych świątyń hazardu. nienie ruchu, zwiększenie przestrze- spami utworzonymi na rzece św.
Ulokowane jest na kanadyjskiej ni wokół stołów i automatów oraz Wawrzyńca specjalnie na Światową
wyspie Notre-Dame, w budynkach, skrócenie czasu oczekiwania w re- Wystawę EXPO 1967. To gigantycz-
które pozostały tam po EXPO 1967. stauracjach w godzinach szczytu. ne przedsięwzięcie inżynierskie
Kasyno zostało utworzone w roku Obroty kasyna w Montrealu zakończyło się pełnym sukcesem
1993 w dawnym pawilonie promu- w ostatnich latach sięgały ponad – powstały Ile Sainte-Helene oraz Ile
jącym Francję. To wielka, niezwy- 530 mln dolarów rocznie. Po mo- Notre-Dame. Wybudowane tu pa-
kle oryginalna budowla, kształtem dernizacji obiektu mają wzrosnąć wilony wystawowe prezentowały
przypominająca statek kosmiczny. o 60 mln dolarów rocznie. architekturę najwyższej próby.
W Casino de Montreal możemy Ale skończyło się EXPO i powstał
I Monte Carlo, i Las Vegas
też spotkać polski akcent – Agatę problem, jak zagospodarować
W ośrodku do dyspozycji gości Pierożek, absolwentkę wrocławskiej sztuczne wyspy. Na Ile Sainte-He-
jest 115 stołów do gry. Black Jack, Akademii Wychowania Fizycznego lene urządzono m.in. interaktywne
dwa rodzaje pokera, bacarat – do muzeum poświęcone środowisku
usług, mesdames et messieurs! No naturalnemu oraz muzeum Ste-
i oczywiście automaty, nieustannie warta, w którym można podziwiać
oblężone przez tłum graczy. A jest bogatą kolekcję militariów. Jest tu
tych maszyn aż 3 tysiące. Kto zaś też wesołe miasteczko o nazwie
potrzebuje się wzmocnić, ma do La Ronde z kolejką górską, z któ-
wyboru dwie restauracje i kilka ba- rej roztacza się malowniczy
rów. Część kasyna urządzona jest widok.
w typowo europejskim, elegan- Natomiast na drugiej wy-
ckim stylu, druga część przypomina sepce – Ile Notre-Dame – po-
do złudzenia jaskrawo rozświetlone wstał tor wyścigów Formuły I.
kasyna w Las Vegas. W 1978 r. po raz pierwszy zorga-
W ciągu najbliższych czterech nizowano na nim Grand Prix Ka-
lat Casino de Montreal ma zostać nady. To właśnie tu w roku 2007
poddane moderniza- Robert Kubica miał najgroźniejszy
cji. – Kasyno powin- wypadek w swojej karierze i tu rok
no być odnawiane mieszkającą od 20 lat później odniósł największy sukces,
mniej więcej w Kanadzie. Pełni ona wygrywając po raz pierwszy wyścig
co dziesięć lat. tam odpowiedzial- Formuły I.
Nasz ośrodek ną funkcję kierow- Co ciekawe, samo miasto w cało-
istnieje bez nika gier. Pra- ści także usytuowane jest na wyspie
renowacji cuje w sekcji (51 km długości i 16 km szerokości)
już 15 lat, VIP-ów, dzięki położonej na ogromnej rzece św.
w trakcie czemu miała Wawrzyńca. Zimą, gdy temperatura
k t ó r y c h okazję osobi- spada do minus 20 st. C lub jeszcze
o d n o t o - ście poznać wielu niżej, rzeka zamienia się w gigan-
waliśmy 90 gwiazdorów ame- tyczne lodowisko z niezliczonymi
milionów wizyt rykańskiego kina, ślizgawkami i boiskami do hokeja,
gości – wyjaśnia m.in. Bruce’a Willisa a na nabrzeżach wytyczone są trasy
Alain Cousineau, czy Bena Affl ecka, któ- do narciarstwa biegowego.
prezydent fi rmy rzy także byli gośćmi tego
Loto-Quebec, która jest właścicie- oryginalnego ośrodka.
Program obowiązkowy
lem Casino de Montreal. Zapewnia, Kasyno czynne jest od ponie- W Montrealu w niezwykły
że prace nie spowodują żadnych działku do czwartku od 11.00 do sposób nowoczesność łączy się
utrudnień dla klientów. 24.00, w piątek i sobotę od 10.00 z tradycją. Drapacze chmur ze szkła
Renowacja ma podnieść kon- do 3.00 rano, a w niedzielę od 10.00 i aluminium sąsiadują tam z wikto-
kurencyjność ośrodka, który musi do 24.00. Dla gości darmowy we- riańskimi kamienicami. A świątyń
walczyć o klientów m.in. z ekspan- wnętrzny parking. Wstęp jest bez- jest tyle, że – jak to określił kiedyś
sywnymi kasynami zlokalizowany- płatny, ale wpuszczane są tylko Mark Twain – „nie ma jak rzucić
mi w północno-wschodniej części osoby powyżej 18. roku życia. cegłą, by nie trafi ć w kościół”. Naj-
Stanów Zjednoczonych. Loto-Qu- starszy i najważniejszy (a jednocze-
ebec wyda na nią prawie 306 mln
Atrakcje na wyspach
śnie największy kościół w Ameryce
dolarów. Nie zostaną one jednak Ale Montreal to nie tylko kasy- Północnej) to katedra Notre-Dame,
przeznaczone na wprowadzenie no. Będąc tam, warto pamiętać która może pomieścić 5 tysięcy
czerwiec 2009
75
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com