This page contains a Flash digital edition of a book.
G R A W T O K U
– Istnieją pewne wspólne cechy szanse na wygraną są małe, ludzie
u osób, które są bardziej skłonne
Badania wskazują,
wygrywają, a my wszyscy chcie-
do uzależnień: płeć męska, niższe
że 1-2 proc. dorosłej
libyśmy mieć chociaż szanse na
niż średnie wykształcenie, niewy- nagrodę.
sokie dochody, bycie emigrantem, populacji na całym
choroby psychiczne, uzależnienia
świecie cierpi na
Niedawno naukowcy przeprowadzili
w rodzinie. Wiele czynników może badania, z których wynikało, że
mieć pozytywny lub negatywny
uzależnienie od hazardu,
największe emocje przeżywamy
wpływ w zależności od podłoża w momencie, gdy jesteśmy o krok od
biologicznego, psychologicznego
a wśród nich 0,5 proc.
wygranej. Sama wygrana nie wzbu-
i socjologicznego, które dotyczy
może być uznane
dza już tak wielkich przeżyć. Skąd taki
poszczególnych osób oraz okolicz- przewrotny mechanizm?
ności, w jakich się znajdują. za kompulsywnych – Wiele zależy od tego, czy ba-
hazardzistów.
damy zdrowe społeczeństwo, czy
Istnieją kryteria, według których kompulsywnych hazardzistów.
osoby korzystające z serwisów
Nie ma powodu, by
Ogólnie rzecz biorąc, osoba bez
e-rozrywkowych mogłyby ocenić, czy uzależnienia od hazardu jest nie-
aby nie robią tego zbyt często lub zbyt
twierdzić, że w Polsce
zwykle podekscytowana wygraną,
intensywnie?
sytuacja wygląda inaczej.
a bliska nagroda wywołuje u niej
– Firmy Betsson posiada stronę ogromne oczekiwania oraz prze-
z informacją na temat zagrożeń konanie, że ich realizacja nie jest
oraz specjalny anonimowy test, tów. Limity mogą być ustawiane niemożliwa. Kompulsywny hazar-
którego wyniki widoczne są wy- dziennie, tygodniowo lub mie- dzista natomiast nie kieruje się
łącznie przez osobę, która go wy- sięcznie. To bardzo dobra metoda przyjemnością z wygranej, nie my-
konuje. Badanie to ułatwia okre- dla naszych klientów na kontrolo- śli, że mogłaby ona rozwiązać wie-
ślenie, czy dana osoba ma problem, wanie własnych wydatków. le jego problemów. Kompulsywny
czy też nie. Innym rozwiązaniem hazardzista postrzega wszystkie
jest upewnianie się, że nie gramy W Anglii zakłady piłkarskie są niemal przegrane jako bliskie wygrane.
za większą sumę pieniędzy niż ta, częścią kultury. Podobnie jest w Turcji, Ma też skłonność do wykorzysty-
na którą nas stać oraz że gramy gdzie hazard jest bardzo popularny. wania wszystkich swoich wygra-
tylko dla zabawy. Jeśli czujemy, że Czy te narody mogą być bardziej nych ponownie w grze.
musimy kłamać na temat grania, podatne na hazardowe uzależnienia?
to znaczy, że powinniśmy zrobić – Nie, jak mówiłam wcześniej, Jak wygląda gra z punktu widzenia
sobie przerwę. Betsson dzięki należy rozróżniać zwyczaj od uza- psychologii? Dlaczego aż tak bardzo
zautomatyzowanym funkcjom na leżnienia. W krajach tych zakłady potrafi my się emocjonować poke-
stronie oferuje możliwość podjęcia piłkarskie stanowią bardzo popu- rem czy grą w wirtualnym kasynie?
tygodniowej przerwy lub tzw. sa- larną formę rozrywki. Nie oznacza I dlaczego wiąże się to z przyjemnymi
mowykluczenie z gry na pół roku to, że mieszka tam więcej osób odczuciami?
lub dłużej. uzależnionych od hazardu. Uza- – To zależy od cech indywidual-
leżnienie nie zależy od tego, jak nych osób, nie u wszystkich ludzi
Gdzie osoby, które czują, że się uzależ- często, jak dużo i jak długo zawie- hazard wzbudza podekscytowa-
nione od gry, mogą szukać pomocy? ramy zakłady bądź gramy, ale od nie, ale u większości tak. Kiedy
– W dziale „Odpowiedzialna indywidualnych okoliczności. mówimy o grze, takiej jak poker,
gra” na stronie Betssona podane są w której dużą rolę odgrywa umie-
adresy oraz numery telefonów do W Polsce miliony osób grają w Dużego jętność, istotnym czynnikiem jest
organizacji, które mają duże do- Lotka. Myślę, że znaczna część czyni to możliwość czerpania satysfakcji ze
świadczenie i które pomogą uza- regularnie. Czy można to nazwać uza- swojego statusu, zdolności, a także
leżnionej osobie oraz jej rodzinie. leżnieniem, czy też jest to tylko forma wygranych pieniędzy. Podobnie
rozrywki, która polega na kupowaniu jest z zakładami sportowymi – wie-
Firmy e-rozrywkowe dostarczają marzeń? le przyjemności dostarczają przy-
produkt, który może uzależniać – O uzależnieniu mówimy tylko gotowania, oglądanie programów,
– chociaż to zjawisko marginalne. A czy wtedy, gdy gracz nie potrafi obyć studiowanie wyników itp. Mamy
podejmują działania, by zminimalizo- się bez gry, jeśli kupuje coraz wię- tendencję do powtarzania wszel-
wać ten problem? cej kuponów, wydaje więcej pienię- kich czynności, które są wynagra-
– Betsson jest bardzo zaanga- dzy niż może i nie skupia uwagi na dzane i dają nam jakąś formę przy-
żowany w odpowiedzialną grę. innych ważnych sprawach. Loterie jemności – zjawisko to występuje
Zapewniamy wszystkim naszym są dla większości ludzi sposobem nawet u laboratoryjnych myszy. 
klientom możliwość ustalania na to, aby ich codzienne życie było
własnych, indywidualnych budże- trochę bardziej ekscytujące. I choć Rozmawiał: Grzegorz Buśko
czerwiec 2009
73
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com