This page contains a Flash digital edition of a book.
G R A W T O K U
Nałogowcy stanowią
znikomy procent graczy
Z Hillevi Stuhrenberg, menadżerem ds. odpowiedzialnej gry
w Betsson Malta Ltd., rozmawia Grzegorz Buśko
Uzależnienia od hazardu to temat być spełnione następujące kryte- zować problem i ludzi, którzy są
ostatnio bardzo atrakcyjny dla ria:

staje się ono najważniej- nim dotknięci.
mediów. Roztaczane są katastrofi czne szą kwestią w życiu;

zanie-
wizje, a głos w dyskusji zabierają nie- dbywane są wszelkie inne ważne Uzależnienie dotyczy wszelkich aktyw-
jednokrotnie ludzie, którzy nie mają dziedziny życia, takie jak rodzina, ności człowieka…
odpowiedniej wiedzy ani doświadczeń. przyjaciele czy praca;

w przy- – Najbardziej powszechny na
Czy rzeczywiście jest się czego bać? padku hazardu osoba uzależniona świecie nałóg to alkoholizm. Ha-
– Nierozsądne byłoby twierdzić, gra coraz częściej i na wyższych zard wpływa negatywnie na ok.
że nie ma ryzyka. Wszyscy lubimy stawkach;

gdy człowiek uza- 1-2 proc. dorosłej populacji, nato-
robić rzeczy, które sprawiają nam leżniony przestaje grać, pojawia miast o poważnej sytuacji można
przyjemność, a hazard bez wątpie- się u niego zespół abstynencji; mówić w przypadku 0,5 proc. Uza-
nia należy do tego typu rozrywek.

osoba uzależniona chce zakoń- leżnienie od hazardu występuje
Ważne jest, by odróżniać nawyk od czyć dane działanie, ale nie jest z podobną częstotliwością, jak od
uzależnienia. Niestety, dla większo- w stanie. Jak widać, uzależnienie narkotyków.
ści osób słowa te znaczą to samo. to poważna choroba. Słowo to nie
Aby móc nazwać pewne za- powinno więc być nadużywane, Jakie osoby są bardziej podatne na
chowanie uzależnieniem, muszą bo wówczas zaczniemy bagateli- nałogi?
HILLEVI STUHRENBERG
Menadżer ds. odpowiedzialnej
gry w Betsson Malta Ltd. Wcześ-
niej zajmowała się problemami
zdrowia psychicznego i nar-
komanii w Narodowej Agencji
Leczenia Uzależnień na Malcie,
gdzie mieszka od 1994 r. Legity-
muje się dyplomem z pedagogiki
socjalnej zdobytym w Szwecji.
72
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com