This page contains a Flash digital edition of a book.
G R A W T O K U
Królestwo
Jerzy Pomianowski
Black Jacka
N
ieopodal Ogrodu Saskiego opuścił… z komentarzem, iż momencie. Prawidłowość jest bo-
w stolicy zlokalizowane jest szczęście mu nie dopisało. wiem prosta. Jeśli w pozostałych
kasyno, w którym bywam Brutalna prawda, którą w pełni do wykorzystania kartach znajduje
najczęściej. Podoba mi się jego ka- potwierdziła ta historia, jest nastę- się większość o wysokich nomina-
meralność i urzekająca atmosfera pująca. Black Jack tylko z pozoru łach, to gracz może nawet uzyskać
wzajemnej życzliwości. Właśnie jest łatwą grą, polegającą na takim przewagę nad kasynem.
w tym lokalu przy stole przezna- dobieraniu kart, aby suma ich war-
czonym do gry w Black Jacka pew- tości była jak najbliższa 21, ale nie
nego razu siadł obok mnie pan G. przekroczyła tej liczby. W rzeczy-
– znany gwiazdor jednej z komer- wistości ta mutacja popularnego P
ozostawmy na razie kwe-
stię liczenia kart, gdyż jest
to naprawdę trudna sztuka.
cyjnych telewizji. Dziennikarz nie „oczka”, przystosowana do potrzeb Ale już samo ich dobieranie bywa
z pierwszego pokolenia, ceniony za kasynowych, czyli gry w otwar- wielce problematyczne dla gracza.
autentyczną erudycję. Niestety już te karty, nie zależy wyłącznie od Dodatkowo życie komplikuje mu
po kilku rozdaniach okazało się, że losu, gdyż w rachubę wchodzi tu – w określonej sytuacji – możliwość
ta ogólna wiedza ma się nijak do – i niejednokrotnie odgrywa wiel- podwajania stawki oraz rozdziela-
umiejętności podejmowania decy- kie znaczenie – ST ATYSTYKA. nia kart o identycznych nomina-
zji przy amerykańskiej odmianie Bez specjalistycznej wiedzy w tej łach. W tej mierze – stosownie do
polskiego oczka. Błędy okazały się dziedzinie uzyskanie pozytywnego sytuacji – niezbędne jest optymali-
wielce kosztowne i nasz gwiazdor, rezultatu jest – i proszę to dobrze zowanie decyzji.
odprowadzany pełnymi zachwytu zapamiętać! – w Black Jacku po Jedna z wojskowych maksym
spojrzeniami krupierek, po nie- prostu niemożliwe. powiada, że im więcej potu na ćwi-
długim czasie kasyno czeniach tym mniej krwi w praw-
W
łaściciele kasyn są tego dziwym boju. Sens tego stwierdze-
świadomi. Dlatego, je- nia z pełnym przekonaniem można
śli przy ruletce na tabli- odnieść do Black Jacka. Jeśli chce-
cach świetlnych wyświetla się ileś my przeżywać radości z wyników
numerów, które ostatnio padły, uzyskiwanych w tej grze, a przy
a nadto gracz może robić sobie do- tym wydatnie i w legalny sposób
wolną ilość notatek (nawet są do zasilać swój budżet, to niezbędne
nich przygotowane blankiety) jest wykonanie wstępnej pracy. Bez
to przy grze w Black Jacka niej na sukcesy nie ma co liczyć.
korzystanie z ja- Na szczęście te opisywane
kichkolwiek przeze mnie trudności z nauką
pomocy jest gry w Black Jacka nie okażą się
absolutnie w rzeczywistości nazbyt wielkie.
zabronione. Zwłaszcza dla kogoś, kto w ogóle
Popularność lubi bawić się kartami i ma naturę
Black Jacka wy- zwycięzcy. Ja zaś postaram się do-
nika z faktu, że starczyć (w kolejnych felietonach)
w tej grze napraw- stosownej wiedzy pod hasłem „jak
dę wiele zależy od ograć kasyno”. A wątpiącym, iż
poczynań gracza. Tyl- jest to możliwe, dedykuję słowa
ko tu postrachem dla dwukrotnego mistrza olimpij-
organizatorów karciane- skiego w boksie Jerzego Kuleja:
go hazardu są profesjona- „w walce nie ma mocnych, są tylko
liści, którzy oprócz biegłej źle trafi eni”. 
znajomości statystyki po-
trafi ą liczyć już wykorzystane Autor był wieloletnim redaktorem
karty i orientują się, jak tę wie- naczelnym miesięcznika „Brydż”,
dzę wykorzystać w odpowiednim stały bywalec kasyn
70
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com