This page contains a Flash digital edition of a book.
G R A W T O K U
Gra w Internecie jest
bezpieczna i pewna
Na pewno każdy amator pokera online przed
Michał Ferlas
rozpoczęciem partyjki nieraz zastanawiał się nad
bezpieczeństwem jego danych i pieniędzy w sieci. Czy środki wpłacone na grę
mogą zniknąć z naszego konta? Czy ktoś może zobaczyć, jakimi kartami
gramy? Czy na pewno są one rozdawane losowo?
B
azując na własnym doświad- produkt, ale również, aby reago- la lub na bankowe konto. Jednym
czeniu w jednym z najwięk- wać na kwestie sporne. słowem, czeka nas wypłata.
szych pokeroomów online, Większość graczy żyje w prze-
postaram się rozwiać te wątpli-
Trzy dni czekania
konaniu, iż jest to tak samo prosty
wości. Zacznę od najważniejszego Celem każdego dobrego salonu i szybki proces jak wpłata środków.
– tak, gra w Internecie jest bez- pokera online jest odtworzenie Klik, numer konta, klik i transfer
pieczna i pewna. Warunkiem tego emocji, jakie towarzyszą nam przy w drodze. Na szczęście tak nie jest.
jest jednak wybranie zaufanego, prawdziwej grze. Kolory, dźwięki, Na faktyczny przelew wygranej
sprawdzonego i solidnego miejsca grafi ka żetonów, kwestie wypowia- trzeba poczekać 1-3 dni. Dlacze-
do gry. Najlepszą metodą jest od- dane przez krupiera czy inne ele- go tak długo? Tyle czasu zajmują
wiedzenie kilku największych in- menty gry stwarzają złudne wraże- właśnie procedury związane z bez-
ternetowych portali pokerowych nie, że zaraz po wygraniu wielkiej pieczeństwem.
i sporządzenie listy rekomendo- puli na wirtualnym stoliku stanie- Kluczem do sukcesu fi rm z tej
wanych lub reklamowanych tam my się automatycznie bogatsi o jej branży jest bardzo zaawansowane
salonów. Bardzo szybko przekona- wartość. Okrągła sumka na koncie technologicznie oprogramowanie
my się, że pewne nazwy powtarza- w pokerowym pokoju gry wygląda do gry i obsługi transakcji fi nan-
ją się – będą to na pewno miejsca, ponętnie, ale musi jeszcze trafi ć sowych. Nie wnikając w szczegóły
w których można bez obaw zało- do naszego internetowego portfe- technik szyfrowania czy zabez-
żyć konto. Przed wpłaceniem pie- pieczeń sieciowych, można z dużą
niędzy warto dodatkowo spraw- POKEROWE SIECI dozą pewności stwierdzić, że zha-
dzić status prawny fi rmy, miejsce
Warto wiedzieć, że większość
kowanie solidnego pokerroomu
rejestracji, a także jakość polskiej salonów pokera korzysta z tzw. jest niemal niemożliwe. A jeśli się
wersji językowej strony (to dużo sieci pokerowych. Jest to opro- nawet uda? Na drodze do „suk-
mówi o solidności fi rmy i pozio- gramowanie do gry, na korzy- cesu” pojawi się niezastąpiony
mie obsługi). stanie z którego można wykupić czynnik ludzki, który uniemożliwi
Informacje na temat pokerro- licencję, tworząc w ten sposób przekręt.
omów możemy też czerpać z róż-
własny pokerroom. De facto
nego rodzaju forów. Pamiętajmy
jego klienci będą jednak grali Hakerzy na celowniku
bowiem o jednym – największą
w ramach danej sieci z graczami
Każda solidna fi rma e-hazar-
wartością dla każdej fi rmy działa-
innych pokerroomów, a właści-
dowa ma w swojej strukturze tzw.
jącej w branży e-hazardowej jest
ciel sieci będzie dbał o bezpie-
dział fraudu, czyli walki z oszusta-
reputacja. O jej naruszenie przez
czeństwo i uczciwość rozgrywki.
mi. Jego podstawowym zadaniem
niezadowolonych klientów jest
Oczywiście największe fi rmy
jest monitoring transakcji i aktyw-
bardzo łatwo. Sprzyjają temu fora
z branży, takie jak Poker Stars,
ności graczy pod kątem uczciwo-
dyskusyjne, blogi, portale społecz-
Full Tilt czy Party Poker mają
ści gry.
nościowe itd. Dlatego też bardzo
swoje własne sieci, stworzone
Pozornie nie wydaje się to łatwe.
często najpopularniejsze miejsca
od podstaw i nie sprzedają licen-
Tysiące graczy, setki stolików, mi-
w sieci, gdzie dyskutuje się o po-
cji na ich wykorzystanie. Jednak
liony rozdań. Ale z pomocą opera-
kerze, monitorowane są przez pra-
dzięki temu po ponad dekadzie
torowi przychodzi tzw. admin, czy-
cowników salonów pokera – nie
obecności na rynku ich reputacja
li oprogramowanie do zarządzania
jest praktycznie kryształowa.
tylko po to, aby promować swój graczami i rozgrywkami. Admin
68
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com