This page contains a Flash digital edition of a book.
G R A W T O K U
Federacja gwarantuje
legalność turnieju
Z Pawłem Abramczukiem, prezesem zarządu Polskiej Federacji
Pokera Sportowego, rozmawia Błażej Bulski
Po co powstała PFPS? Od zebrania założycielskiego Federacji mowy z różnymi regionami Polski.
– Środowisko polskich graczy minęło już pół roku. Co udało się Ludzie dopiero się organizują.
rozwija się z roku na rok. Gra- w tym czasie osiągnąć? Bywa, że z jednego miasta odzy-
cze wychodzą z podziemia, poker – Przede wszystkim stworzy- wają się do nas trzy, cztery gru-
przestaje być grą postrzeganą jako liśmy wspólne zasady gry, które py. Niełatwo jest doprowadzić do
hazard – jest grą umiejętności. Na byłyby dostosowane do międzyna- spotkania takich rywalizujących
całym świecie powstają federacje rodowych przepisów, ale również na jednym terenie grup, spośród
sportowe, reprezentacje. Dyscypli- i do polskich realiów. Oczywiście których każda chce być tą ważniej-
na jest wpisana jako gra pokazo- mowa o zasadach gry w pokera szą. Niemniej podchodzimy do
wa do Igrzysk Olimpijskich, więc Texas Hold’em w wersji sporto- tych spotkań optymistycznie, a za
czas najwyższy, byśmy pokazali, wej. Będziemy je wprowadzać na przykład niech posłuży sprawa To-
że jesteśmy Europejczykami a nie różnego rodzaju kurso-konferen- runia i Bydgoszczy, które potrafi ły
daleką Azją, i podążali w tę samą cjach kończących się egzaminami się porozumieć.
stronę, w którą podążają inne fe- ze znajomości przepisów. Udało Czyli ligi regionalne będą de facto
deracje sportowe krajów Unii Eu- nam się też stworzyć biuro, które ligami wojewódzkimi? Nie może być
ropejskiej. Legalizują tę grę, orga- działa i codziennie przyjmuje in- na przykład dwóch organizacji z Ma-
nizują mistrzostwa swoich krajów, teresantów. łopolski, które chcą wejść do Federacji
mistrzostwa Europy i mistrzostwa Członkiem PFPS mogą być osoby fi - równolegle? Muszą się wcześniej
świata. zyczne, czyli gracze, ale również fi rmy zjednoczyć?
– na co w zamian za opłatę mogą liczyć – I tak, i nie. Powinny być zjed-
te ostatnie? noczone pod szyldem Federacji,
– Na pewno na sporą reklamę tak jest w przypadku Krakowa,
swojej marki i swoich wyrobów gdzie jest liga studencka, liga ama-
wśród tysięcy graczy. torska i liga profesjonalna, i one
Z czego PFPS się utrzymuje? nie łączą się w jedną ligę, tylko
– Na razie z wpłat członkowskich każda organizuje swoje rozgrywki
i wpłat od sponsorów, czyli właśnie pod wspólnym szyldem PFPS.
od członków wspierających. A co ligom czy stowarzyszeniom daje
Najbliższe plany? członkostwo w Federacji?
– W czerwcu ruszą pierwsze – Przede wszystkim legalność
kurso-konferencje dla tournament samych rozgrywek. Dzięki patro-
directorów i dla sędziów, a od li- natowi Federacji ligi mogą swoje
stopada ogólnopolska ekstraklasa gry rozgrywać zgodnie z prawem.
i ligi regionalne. PFPS jest jedynym podmiotem
Ile tych lig będzie? poza kasynami, który ma prawo
– Minimum dwie. organizować turnieje pokerowe na
Ile członków i regionalnych oddziałów żywo.
jest w PFPS? A jak można zostać członkiem PFPS?
– Mamy nieco ponad stu człon- – Trzeba wypełnić wniosek, któ-
ków, a regionalnych oddziałów jest ry znajduje się na naszej stronie
pięć. www.pfps.pl, odesłać go w for-
Kiedy PFPS będzie zrzeszać wszystkie mie elektronicznej, za pośredni-
inicjatywy pokerowe w Polsce? ctwem poczty lub faksem i wpłacić
– Myślę, że po wakacjach będzie składkę. 
już co najmniej dziesięć oddziałów. Rozmawiał: Błażej Bulski
Cały czas trwają spontaniczne roz- blazej@e-play.pl
66
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com