This page contains a Flash digital edition of a book.
E - P L AY T O WA R Z Y S K I
Unibet Series of Poker Łódź
C
zwarty turniej pokera spor- utwierdzić się w przekonaniu, że miejsca otrzymać po 4679 euro,
towego cyklu Unibet Series mimo tego, że czasem ktoś przy- natomiast Żelik, jako posiadają-
of Poker odbył się w hotelu padkowo może wygrać, jednak cy trochę więcej żetonów, zgodził
Focus w mieście Łodzi w dniach 8- w turniejach zazwyczaj wygrywają się na 5 tysięcy. Potem gra już
10 maja. Wydawać by się mogło, że gracze doświadczeni. Żelik, Milus toczyła się o dwie wejściówki na
lokalizacja w centrum kraju skusi czy Ambient to nie są pokerowi Unibet Open w Portugalii, punk-
wielu graczy. Niestety frekwencja nowicjusze, regularnie ocierają ty w klasyfi kacji ogólnej oraz sta-
nie była duża, ostatecznie w tur- się o stoły fi nałowe. W wypadku tuetkę. Ostatecznie wygrał Paweł
nieju zagrało 147 zawodników. Łodzi wyjątkiem od tej reguły był Chmiel, czyli „Żelik”, pokonując
Do Łodzi na turniej przyjechał jednak Karol Serwatko, dla które- w heads-upie Marcina Śliwińskie-
Przemek Saleta. Jak zwykle USOP go był to pierwszy w życiu turniej go – „Milusa”.
swoją obecnością ubarwili rów- na żywo, wejściówkę zafundował Kolejny turniej Unibet Series of
nież członkowie zespołu Ich Troje. mu kolega, a ostatecznie zakoń- Poker odbędzie się w dniach 26-28
Z różnym powodzeniem walczyli czył swój występ na miejscu trze- czerwca we Wrocławiu. Liderem
Ania i Jacek, natomiast wielką nie- cim (4679 euro). klasyfi kacji ogólnej wciąż pozo-
spodziankę swoim kibicom zrobił Rozgrywka fi nałowa obfi towała staje Błażej Gruszczyk „drExcel”
Michał dochodząc do miejsca ós- w ciekawe akcje, żetony krążyły (723 pkt.), przed Konradem Wnu-
mego i wreszcie kończąc turniej od gracza do gracza i kiedy w grze kiem „pepone” (638 pkt.) i Mate-
w kasie (1248 euro). zostało już tylko czterech zawod- uszem Żbikowskim „profesor_PL”
Rzut oka na stół fi nałowy, któ- ników, zgodzili się na podział puli. (611 pkt.) 
ry utworzony został po południu Milus, Ambient i Charlie mieli
w niedzielę 10 maja, pozwolił z puli nagród za pierwsze cztery B.B.
64
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com