This page contains a Flash digital edition of a book.
T E M AT M I E S I ĄC A
Najlepiej prezentują się wyniki fi nansowe operatorów hazardowych
działających wyłącznie online
BRANŻA W KRYZYSIE
Osłabieniu gospodarczemu najdzielniej
Joanna Cabaj
opierają się najtańsze formy rozrywki
– loterie i gry przez Internet. Trudniej znaleźć amatorów
luksusowych kasyn czy wysoko obstawianych zakładów sportowych.
H
azard nie funkcjonuje Najtrudniejsza sytuacja panuje dużo wyższych niż w przypadku
w gospodarczej próżni. w kraju, od którego kryzys się roz- loterii. Sprzedaż produktów lote-
Chudsze portfele gra- począł, czyli w Stanach Zjedno- ryjnych w Polsce i innych krajach
czy przekładają się na przychody czonych. Europa, w tym Polska, na Europy nie wykazuje trendu spad-
i zyski fi rm hazardowych na całym tle tego, co dzieje się za oceanem, kowego, co więcej, w wielu krajach
świecie, co widać w publikowa- wypada bardzo dobrze. Chociaż odnotowuje się nawet znaczny
nych w kwietniu i maju raportach i tutaj nie brakuje fi rm, których wzrost sprzedaży – mówi Jacek
fi nansowych za pierwszy kwartał wyniki są powodem do zmartwień. Kierat, prezes fi rmy GTECH Pol-
2009 r. – W okresie kryzysu najbardziej ska, która obsługuje system lotto-
ucierpią kasyna i buk- matów Totalizatora Sportowego.
macherka z powodu
wysokich wydat-
Nad Wisłą ciągle się gra
ków na osobę, Największa spółka bukmacher-
ska w Polsce spadku jednak nie
odnotowuje, a wręcz przeciwnie
tylko 47 dolarów, podczas gdy rok strzeni roku z 455 mln do 483 mln Las Vegas Sands kontynuuje też
LAS VEGAS
temu 74 dolary. Dzienny koszt po- dolarów, choć i tu konieczna była inwestycję w Singapurze.
bytu w najdroższym Bellagio to obniżka cen pokoi. Są one jednak Mimo szybujących w dół liczb
214 dolarów wobec 279 dolarów i tak nieco wyższe niż w Vegas – 216 w Vegas powiało optymizmem. Ana-
TONIE
przed rokiem. Znacząco spadły też dolarów za dobę. Fatalnie wiedzie litycy spodziewali się, że hazardowi
przychody MGM Mirage z samych się za to ośrodkowi Sands Makau, giganci odnotują znacznie więk-
kasyn – o 16 proc., w tym z auto- który zanotował ponad 16-procen- sze spadki przychodów i zysków.
matów o 12 proc. towy spadek przychodów. Mimo że W dniu ogłoszenia wyników ich ak-
Najboleśniej kryzys dotknął Przychody Las Vegas Sands hotel był niemal cały czas zajęty (97 cje zwyżkowały. MGM Mirage po-
gigantów hazardu z Las Vegas. w minionym kwartale były po- proc. obłożenia), to z kasyna goście drożało o ponad 30 proc., Wynn Re-
MGM Mirage, właściciel 10 ha- dobne jak przed rokiem – 1,08 korzystali rzadko. Zostawili tam tyl- sorts o 16 proc., a Las Vegas Sands,
zardowych przybytków osiągnął mld dolarów. Powiększyła się ko 220 mln dolarów, a nie 264 mln który w roku 2008 stracił 88 proc.,
w I kw. br. przychody w wysokości natomiast strata netto: w I kw. dolarów jak przed rokiem. urósł o 19 proc. Firmy zapewnia-
1,5 mld dolarów wobec 1,88 mld 2008 r. wynosiła ona 11 mln dola- W ośrodkach w Las Vegas przy- ją, że obserwują obecnie ożywienie
dolarów rok wcześniej, czyli o 20 rów, a w I kwartale 2009 r. – pra- chody spadły o 10 proc. W The w stosunku do końcówki roku 2008.
proc. niższe. Co ciekawe, fre- wie 36 mln dolarów. Spółka jest Venetian Las Vegas spółka znacz- – Możliwe, że widzieliśmy już
kwencja w hotelach należących do w trakcie wdrażania programu nie obniżyła opłaty za dobę poby- dno. Zauważamy, że ruch w week-
grupy nie spadła znacząco, utrzy- oszczędnościowego, który ma tu – z 274 dolarów do 209 dolarów, endy znowu zaczyna się nasilać
mywała się na wysokim poziomie ograniczyć jej roczne koszty o 470 a mimo to obłożenie lekko spadło – powiedział Steve Wynn, szef
rzędu 80-95 proc. Aby osiągnąć mln dolarów. do poziomu poniżej 90 proc. Mimo Wynn Resorts Ltd. W pierwszym
taki rezultat, spółka musiała jed- Na razie dobrze dzieje się tylko kiepskiego kwartału kolos dalej in- kwartale 2009 r. strata netto spół-
nak znacząco ściąć ceny. Dzienny w jednym ośrodku należącym do Las westuje. 22 maja br. otworzył ośro- ki wyniosła 38 mln dolarów wobec
pobyt w najtańszym ośrodku Cir- Vegas Sands – The Venetian Makau. dek w Bethlehem w Pensylwanii zysku w wysokości 47 mln dolarów
cus Circus Las Vegas kosztował Przychody wzrosły tam na prze- z 3 tysiącami automatów do gier. przed rokiem. 
6
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com