This page contains a Flash digital edition of a book.
P O D LU PĄ E K S P E R TA
Mobilne wirusy atakuująją
Przy użyciu telefonów komórkowych można
Wojciech Urbanek
już grać w pokera, na automatach,
a nawet typować wyniki meczów. Mobilny
hazard szybko zdobywa zwolenników. Ale czy jest bezpieczny?
Z
badań fi rmy comeScore wy- fonów. Pierwsze zaawansowane klientów właśnie wśród komórkow-
nika, że przez komórki naj- telefony komórkowe wyposażone ców. Są oni lukratywną, a przede
chętniej grają posiadacze w system operacyjny pojawiły się wszystkim liczną grupą, o której
najnowocześniejszych aparatów. pod koniec XX wieku. Niemniej nie można zapominać. Jak grzyby
A jako że jest ich coraz więcej, roz- dopiero aparat z nadgryzionym po deszczu wyrastają więc serwisy,
wój hazardu na telefon również jabłuszkiem pokazał potencjał gdzie przy wykorzystaniu mobil-
postępuje. W roku 2008 spośród drzemiący w smartfonach. A Ste- nych terminali można zagrać w po-
Amerykanów pobierających z sie- ve Jobs, współzałożyciel i prezes kera, na automacie czy obstawiać
ci gry mobilne, aż 34 proc. stano- Apple, po raz kolejny udowodnił, mecze. Z wielkim powodzeniem
wili użytkownicy smartfonów. Co że jest wirtuozem marketingu. Be- udało im się już zainteresować
ciekawe, ich liczba w ciągu roku nefi cjentami jego sukcesu zostali Anglików. Jak wynika z danych Ju-
wzrosła trzykrotnie. Odwrotną przy okazji konkurenci: Nokia, niper Research, opublikowanych
tendencję da się zauważyć u posia- Research In Motion czy Samsung. w listopadzie ub.r., w roku 2007
daczy zwykłych komórek – liczba Ludzie bowiem coraz chętniej wy- aż 52 proc. mobilnych zakładów
mobilnych graczy w tej grupie mieniają proste telefony na najno- bukmacherskich było zawieranych
spadła w ciągu ostatnich 12 mie- wocześniejsze modele. Być może przez graczy z Wysp Brytyjskich.
sięcy o 17 proc. kryzys nieco spowolni ten proces,
John Travers, menadżer organi- ale z pewnością go nie zatrzyma.
Bezpieczeństwo w komórce
zacji Gambling Commission przy- Rynkowy sukces producentów Wprawdzie serwisy z mobilnym
znaje, że dostęp do zaawansowa- aparatów wspomagany jest przez hazardem jeszcze nieco różnią się
nych mobilnych terminali będzie rozwój mobilnych sieci szeroko- od tradycyjnych platform online,
w najbliższym czasie głównym pasmowych. To dzięki nim użyt- ale za to zaawansowane terminale
czynnikiem kształtującym rozwój kownicy nowoczesnych telefonów coraz mniej przypominają telefony,
operatorów online. mogą szybko łączyć się z Interne- a upodabniają się do komputerów.
tem i korzystać z licznych siecio- Niestety oprócz zalet, ma to też
Technologie w natarciu
wych rozrywek. swoje złe strony – np. wzrost zain-
Wbrew temu co sądzą laicy, to Dlatego operatorzy portali e-ha- teresowania komórkami ze strony
nie iPhone rozpoczął erę smart- zardowych szukają obecnie nowych hakerów.
Właściciele serwisów z mo-
WŁAŚCICIELE IPHONE’ÓW, MIEJCIE SIĘ NA BACZNOŚCI!
bilnym hazardem deklarują, że
Hakerzy atakują głównie komputery PC z systemem operacyjnym Win- stosowane przez nich technologie
dows, co wynika z dużej popularności „okienek”. Gdyby kierować się
szyfrowania zapewniają poufność
podobnymi kryteriami w przypadku smartfonów, to największe powody
informacji przesyłanych między
do niepokoju powinni mieć użytkownicy terminali z Symbianem, a więc
telefonem komórkowym a serwe-
przede wszystkim właściciele telefonów Nokia, a także Sony Ericsson czy
rem. Jest to istotne, bo gracze po-
Samsung. Ich udział w globalnym rynku wynosi blisko 50 proc. Kolejne
dają nierzadko bardzo wrażliwe
miejsca zajmują: platforma RIM (BlackBerry) – 15 proc., Mac OS x (Apple)
dane – np. PIN. Nie mniej waż-
– 12,9 proc. i Windows Mobile – 11 proc.
na pozostaje kwestia przechowy-
Bezpieczni nie powinni się czuć także właściciele iPhone’ów. Z badań
wanych na serwerze operatorów
comScore wynika, że aż 80 proc. użytkowników tego urządzenia wyko-
pieniędzy. Natychmiast rodzi się
rzystuje je do przeglądania witryn internetowych, a prawie 70 proc. do
pytanie, czy gracze są całkowicie
odbierania i wysyłania e-maili. Posiadacze innych smartfonów nie przeja-
bezpieczni?
wiają już tak wielkiej aktywności: tylko 32 proc. ogląda witryny interne-
Do tej pory świata nie obiegła
towe na ekranach swojego terminala, a 26 proc. korzysta w ten sposób
żadna wstrząsająca informacja
z poczty elektronicznej. Cyberprzestępcy z całą pewnością nie zostawią
o oszustwach w świecie mobilnego
więc w spokoju platformy Mac OS x obsługującej iPhone’y.
hazardu. Wynika to z dwóch fak-
56
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com