This page contains a Flash digital edition of a book.
P O D LU PĄ E K S P E R TA
u nas, w Polsce. Jednak wcale tak stały się bezobsługowymi. W kasy- procentowało przy następnych in-
nie jest. nach Olympic Casino system ten stalacjach – podkreśla Krzysztof
realizuje wszystkie wygrane nieza- Ratajski, specjalista ds. automa-
Pionierski Olympic Casino
leżnie od wysokości kwoty. tów do gier w Casinos Poland.
System TITO jest obecny w na- Zdaniem Macieja Wołoszczaka, W zainstalowanym systemie
szym kraju od roku 2007, kiedy to kierownika ds. automatów do gier TITO w hotelu Marriott zastoso-
fi rma Olympic Casino zainstalo- w Olympic Casino, projekt TITO wano: drukarki termiczne Tran-
wała go w swoim kasynie w hotelu spełnia oczekiwania fi rmy i daje sAct EPIC 950 fi rmy Eurocoin
Hilton w Warszawie. Operator zde- podstawę do twierdzenia, że na- z pojemnością 200 biletów, czytni-
cydował się na system fi rmy IGT stępne kasyna i salony gier mogą ki banknotów oraz biletów TITO
– EZ PAY. Jego największą zaletą być też zaopatrzone w ten system. marki Ardac i JCM oraz bilety
jest uniwersalność, co daje możli- z kodem paskowym z 30-dniowym
wość podłączenia do niego maszyn
TITO w stołecznym Marriotcie
terminem płatności. Jednorazowy
różnych producentów. Oczywiście Drugą fi rmą, która postanowiła limit wypłaty przy pomocy biletu
każdy automat musi być technicz- wdrożyć TITO, jest Casinos Po- wynosi 2 tys. zł. Wybór drukarki
nie dostosowany do pewnych pod- land posiadająca w naszym kraju termicznej EPIC fi rmy Euroco-
stawowych parametrów systemu osiem ośrodków – siedem kasyn in nie był przypadkowy. Jest ona
EZ PAY, takich jak komunikacja i jeden salon gier. Spółka niedaw- uznawana i polecana przez takich
według protokołu SAS. no, bo na początku 2009 r. zaim- potentatów, jak Atronic, Aristocrat,
W maszynach pracujących plementowała pierwszy system Novomatic czy Bally – ze względu
w systemie TITO zastosowano ter- TITO w swoim fl agowym kasynie na szybkość działania, energoo-
miczne drukarki amerykańskiej w hotelu Marriott w Warszawie. szczędnośc, zabezpieczenia i ła-
fi rmy FuturoLogic, które oprócz Ze względu na dużą różnorodność twość ponownego napełniania.
bezawaryjności cechują się stosun- maszyn pracujących w tym ośrod- Jak zgodnie twierdzą twórcy
kowo niskimi kosztami eksploata- gu gier (automaty bębnowe, mul- systemu TITO w Marriotcie, na
cji, co nie jest bez znaczenia przy tigamy, elektroniczna ruletka oraz razie działa on bez zastrzeżeń. Na-
długotrwałej pracy online. elektroniczny Black Jack) fi rma stępnym krokiem będzie zainstalo-
Kod kreskowy drukowany na postanowiła wybrać uniwersalny wanie systemu lojalnościowego dla
biletach niesie ze sobą wiele infor- system oparty na Bally MCC. stałych klientów kasyna w oparciu
macji dla całego systemu, z których Dostosowanie programów o nowy system Bally MCC. W pla-
najważniejsze to: nazwa kasyna, głównych do zgodnej współpra- nach jest też wdrożenie TITO w ko-
numer automatu, alfa numerycz- cy drukarki, czytnika banknotów lejnych ośrodkach gier należących
na wartość wypłaty w złotych, data i biletów wraz z całym oprogra- do Casinos Poland. 
drukowania i identyfi kacja drukar- mowaniem systemu TITO było
ki oraz numer biletu i jego ważność zapewne nie lada wy- Marek S. Sasin
– w tym przypadku 30 dni. Na bile- zwaniem. – To trud- sasin@slotpoland.pl
cie pojawiają się też dodatkowe za- ne zadanie, które
kodowane dane, które mają w spo- stało przed nami,
sób jednoznaczny zabezpieczyć zostało wykonane,
go przed możliwością kopiowania, a zobyte dzięki
zmianą jego wartości itp. temu doświad-
Dzięki temu, że bilety wydruko- czenie będzie
wane w automacie mogą być użyte
ponownie w innym jako wpłata
gotówkowa, bądź też mogą być
zamienione na gotówkę w kasie,
urządzenia pracujące
w systemie TITO
a
si
n
o
s P
o
la
n
d
© C
czerwiec 2009
55
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com