This page contains a Flash digital edition of a book.
P O D LU PĄ E K S P E R TA
PLUSY TITO

całkowite wyeliminowanie obrotu żetonowego

lub bilonowego;

zmniejszenie składu osobowego zajmującego się

obsługą maszyn;

szybsze realizacje wygranych;


poprawa anonimowości i prywatności grających;


większa grywalność maszyn, czyli obrót, a w kon-

sekwencji większy zysk;

lepsza kontrola operacyjnej pracy maszyn;


wzrost bezpieczeństwa w obrocie pieniędzmi

w kasynie, salonie gier;

większe możliwości lojalnościowe w relacji kasyno

– stały klient;

całkowite wyeliminowanie tzw

. problemu de-
nominacji, czyli różnych wartości żetonów na
poszczególnych maszynach.
MINUSY TITO

mały bilet mający konkretną wartość gotówkową

jest łatwiejszy do zgubienia niż pojemnik z żeto-
nami;

częsta konsternacja grającego przy przeliczaniu

jednostek kredytowych występujących na liczniku
’’kredyt’’ w maszynie na gotówkę występującą na
bilecie;

brak sygnalizacji dźwiękowej przy wypłacie (druk

a
s
i
n
o
biletu) może spowodować – w przypadku nie-
p
i
c C
ostrożności ze strony grającego – utratę gotówki
m
l
y
na rzecz innej osoby.
© O

dopełnia hopper, aby grających, zaistniało naturalne lub salonie gier. Dokonuje się to
umożliwić dokończenie wypłaty. zapotrzebowanie, aby te praktyki poprzez drukowanie na bilecie,
Natomiast druga opcja jest dostęp- zmienić. Potrzebna była bezob- w sposób jak najbardziej bezpiecz-
na wyłącznie wtedy, gdy dochodzi sługowa praca maszyn hazardo- ny, wysokości wygranej pieniężnej.
do wysokiej wygranej. wych tak, aby nie absorbowały one Realizacja wartości biletu następu-
Wszystkie te czynności dzie- zbytnio obsługi kasyna, a wszyst- je w kasie głównej kasyna, salonu
ją się na oczach innych klientów kie wpłaty i wypłaty odbywały gier lub też służy do kontynuacji
kasyna lub salonu, absorbują też się w sposób jak najbardziej dys- gry na innych automatach obję-
część obsługi – począwszy od ka- kretny, na linii grający – automat. tych tym systemem.
sjera, poprzez nadzorującego tzw. To wszystko umożliwia właśnie TITO jest dosyć skompliko-
superwajzora, na techniku obsługi TITO. wany technicznie, gdyż do trady-
maszyn kończąc. Co gorsza, może cyjnych automatów trzeba było
się zdarzyć, że personel nie będzie
Wygoda i bezpieczeństwo
wprowadzić szereg nowych urzą-
w stanie szybko zareagować na TITO jest systemem informa- dzeń, jak chociażby drukarki oraz
zgłoszenie klienta. Na skutek tego tycznym, który ma na celu zapew- czytniki banknotów z możliwością
pojawiają się przypadki manife- nienie bezgotówkowej obsługi odczytu kodu kreskowego. Urzą-
stowania niezadowolenia ze strony automatów pracujących w kasynie dzenia te muszą komunikować
grających, komentarze dotyczące się z grą główną oraz z systemem
wygranej przez innych uczestni- zarządzającym TITO, a ten z kolei
ków gry, a także poczucie braku
Systemy TITO stały się
musi zapewnić pełne bezpieczeń-
prywatności i elementarnej anoni-
mowości potrzebnej w tego rodza-
wyznacznikiem postępu
stwo transakcji tak dla grających,
jak i dla ośrodka gier.
ju sytuacjach.
w branży hazardowej, a dla
Wydawać by się mogło, że ta fu-
Ponieważ przytoczone wyżej turystyczna wizja bezobsługowej
sytuacje często były źle ocenia-
kasyn i salonów gier są
pracy maszyn hazardowych stała
ne zarówno przez kierownictwo
miarą nowoczesności.
się od kilku lat rzeczywistością
kasyn czy salonów, jak i samych gdzieś daleko w świecie, ale nie
54
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com