This page contains a Flash digital edition of a book.
P O D LU PĄ E K S P E R TA
TITO rewolucjonizuje
grę na automatach
System TITO znacząco ułatwia graczom
Marek S. Sasin
przenoszenie się między automatami
w trakcie gry oraz realizację wypłat. Coraz więcej polskich
ośrodków decyduje się go zainstalować.
T
icket-in ticket-out, czyli stocrat, w oparciu o tę samą ideę za pośrednictwem mechanizmu,
TITO to system wypłat bez- zrealizowały podobny projekt który wypłaca wygrane żetonami,
gotówkowych zmieniający i obecnie również posiadają włas- tzw. hopper (żetony te następnie
dotychczasowe podejście do funk- ne systemy TITO, tylko pod różny- w kasie głównej wymieniane są na
cjonowania automatów hazardo- mi nazwami handlowymi. gotówkę) bądź przy pomocy tzw.
wych w kasynach i salonach gier. klucza, który pozwala przelać pie-
Jest to stosunkowo młody wyna-
Po co komu to TITO?
niądze na rachunek zwycięzcy.
lazek. Jego pierwsze wdrożenia Jednym z głównych problemów W pierwszym przypadku często
nastąpiły na przełomie lat 2000 kasyn i salonów gier jest realizacja zdarza się, że w trakcie realizowa-
i 2001 w Stanach Zjednoczonych wygranych przez maszyny do gry. nej wypłaty zabraknie żetonów lub
w fi rmie IGT. Inne znaczące fi rmy Otóż urządenia hazardowe mogą bilonu w maszynie. Grający musi
z branży, takie jak Bally czy Ari- tego dokonywać na dwa sposoby: to zgłosić obsłudze, która

czerwiec 2009
53
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com