This page contains a Flash digital edition of a book.
T E M AT M I E S I ĄC A
nia spowoduje, że przyjmowanie
zakładów w ogóle przestanie się
opłacać. Może bowiem nastąpić
odpływ graczy do strefy e-hazardu,
która nie płaci dziś podatków.
Jacek łW odarski , prezes fi rmy
WZB Milenium dodał: – Działal-
ność bukmacherów internetowych
nie jest u nas w żaden sposób regu-
lowana. My musimy odprowadzać
podatek od gier, utrzymywać za-
trudnienie i punkty, opłacać zezwo-
lenia, egzaminy i świadectwa zawo-
dowe pracowników. Płacimy też za
korzystanie z wyników sportowych
organizatorom krajowych rozgry- letni dyrektor zlikwidowanego De- Tylko wtedy mamy szanse, że nasze
wek. Dołożenie nam kolejnego ob- partamentu Gier Losowych i Zakła- postulaty zostaną wysłuchane. Zgła-
ciążenia fi skalnego w postaci dopła- dów Wzajemnych w Ministerstwie szam tę kwestię do przemyślenia za-
ty wyeliminuje nas z rynku. Finansów: – Resort ma wszelkie nim ponownie się spotkamy. Nasze
Natomiast Leszek Hański, pre- narzędzia do tego, aby przygoto- debata dowodzi, że istnieje potrzeba
zes Związku Pracodawców Prowa- wać w sposób profesjonalny model organizowania podobnych dyskusji
dzących Gry i Zakłady Wzajemne funkcjonowania tego rynku w opar- – podsumował Iwo Bulski. Kończąc
podkreślił: – Polityka kolejnych ciu o badania i analizy. Nie widać gospodarz spotkania wyraził nadzie-
rządów jest dokładnie taka sama. jednak przemyślanej strategii, któ- ję, że na kolejny panel uda się sku-
Hazard traktowany jest jak kura ra obecnie wydaje się być efektem tecznie zaprosić również przedsta-
znosząca złote jaja, ale nieprzemy- doraźnych działań fi skalnych. Ma- wicieli urzędów. Zwłaszcza że dialog
ślanymi decyzjami kurę tę można rek Oleszczuk zaproponował stwo- urzędników z przedsiębiorcami jest
zarżnąć. Podobnie działają rządy in- rzenie ogólnopolskiej platformy nieodzowny i może usprawnić pra-
nych państw, szukając sposobów na skupiającej organizacje branżowe, ce związane z tworzeniem nowego
ściągnięcie pieniędzy z rynku. Tam które sformułowałyby jednolite sta- prawa hazardowego. Zaś dobre re-
jednak branża się zjednoczyła, usta- nowisko oraz kształtowały wyrazisty gulacje są tak samo ważne dla każ-
nawiając swoje przedstawicielstwa wizerunek branży. dej ze stron – i tej reprezentującej
przy komisjach Unii Europejskiej. ustawodawcę, i tej reprezentującej
Reprezentujący sektor e-hazardu
•••
działającą na polskim rynku branżę
Tomasz Piotrowski z fi rmy Betsson – Z wielu wypowiedzi wynika, że hazardową. 
zauważył: – Chcielibyśmy się zare- powinniśmy mówić jednym gło-
jestrować, ale jako operator hazardu sem, stworzyć platformę skupiają- tow@e-play.pl
online, nie możemy tego zrobić. Pra- cą wszystkich uczestników rynku. Więcej na www.e-play.pl
wo nas pomija. Nie możemy działać
ofi cjalnie, nie możemy więc płacić
podatków.
Szefa Służb Celnych przewrot-
nie bronił iM rosław Roguski z Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz
Promowania Odpowiedzialnej Gry:
– Minister jest zakładnikiem braku
polityki rządu w stosunku do ryn-
ku regulowanego ustawą o grach
i zakładach wzajemnych. Sam
model nadzoru świadczy, że jest
to polityka doraźna. A przy takiej
polityce nie można spodziewać się
długofalowo dodatkowych docho-
dów do budżetu państwa. Wspólnie
powinniśmy domagać się od rządu
sprecyzowanego stanowiska wobec
naszego środowiska.
W podobnym tonie wypowiadał
się aM rek Oleszczuk , były długo-
czerwiec 2009
5
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com