This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A R Y N K U – Ś W I AT
PANAMCZYCY LUBIĄ GRAĆ Co więcej, Panama stopniowo

W ub.r. w Panamie działało 16 kasyn, 28 salonów z automatami,
restrukturyzuje swoją politykę fi -
10 punktów przyjmowania zakładów sportowych, 6 salonów bingo skalną tak, by stać się miejscem ko-
i 1 hipodrom. jarzonym z ulgami i niskimi podat-

Wpływy z zakładów realizowanych w kasynach, salonach gier i na kami. Wolne od opłat i podatków
hipodromie wyniosły 818 mln dolarów – same kasyna odnotowały są tam wszelkie transakcje inter-
300 mln dolarów obrotów, przy czym 72,6 proc. wpływów kasyn netowe. Ustawa dotycząca hazardu
pochodzi z gry na automatach.
w sieci zwalnia również z płacenia

Przedstawiciele przemysłu hazardowego podają, że 95 proc. osób
podatków operatorów gier online.
odwiedzających lokale hazardowe to Panamczycy.
Napływ inwestorów
Pomimo ogólnoświatowego kry-
oszczędność kosztów. Kraj szczyci zysu gospodarczego szacuje się, że
się także jednym z najlepszych panamska gospodarka zamknie
C
IRSA – międzynarodowy niedawno również do wniosku o ot- 3800 automatów i 1300 miejsc przy systemów komunikacyjnych na obecny rok z wynikiem o 8 proc.
lider w sektorze rozrywko- warcie nowego kasyna Thunderbird stołach do gry. Apetyt fi rmy na dal- świecie, a pięć sieci światłowo- wyższym w stosunku do roku 2008.
wo-hazardowym z siedzi- w hotelu La Hacienda. W założeniu sze inwestycje w Panamie nie dziwi. dowych zaopatrujących bazy Według fi rmy Fitch, zajmującej
bą w Katalonii, właściciel Nortia ma ono przyczynić się do zwiększe- Należące do spółki El Fiesta Casi- danych w centrach urbani- się badaniem ryzyka kredytowego,
Real State – ofi cjalnie podał do nia ruchu turystycznego w prowin- no w hotelu El Panama jest obecnie stycznych sprawia, że Panama Panama ma przed sobą dobrą per-
wiadomości, że fi rma planuje wy- cji Veraguas. Firma International jednym z domów gier, który osią- jest atrakcyjnym miejscem spektywę, a funkcjonujące tam fi r-
łożyć 250 mln dolarów na budowę Thunderbird Gaming Corporation ga największe wpływy w Ameryce dla operatorów hazardu inter- my korzystają z wielu udogodnień
wielkiego kompleksu hotelowego Panama wyda na niego 1,3 mln Łacińskiej. netowego. Tutejsza gospodar- w fi nansowaniu działalności.
z kasynem w mieście Panama. Ma- dolarów. Stworzonych zostanie 80 ka zanotowała zresztą ogromy Uzyskana dzięki polityce władz
gapolis Nortia Tower zajmie 74 pię- bezpośrednich i pośrednich miejsc
Otwarcie na sieć
wzrost po przyjęciu ustawodaw- dynamika sektora gier spowodowa-
tra i ma oferować 2200 pokoi. Po- pracy, a podatki i opłaty związa- Nie bez znaczenia dla rozwoju stwa regulującego zasady prowa- ła, że ten mały kraj wyraźnie zazna-
wierzchnia kasyna będzie wynosiła ne z tą działalnością zasilą budżet nie tylko sektora hazardowego jest dzenia gier w sieci. Przyciąga to czył swoją obecność na światowej
5 tys. mkw. Otwarcie ma nastąpić państwa. położenie geografi czne Panamy. zarówno internetowych mapie przemysłu hazardowego.
w ciągu najbliższych trzech lat. Thunderbird Resort prowadzi Z uwagi na bliską odległość od przedsiębiorców z sek- Przyjazne ustawodawstwo oraz do-
ośrodki rozrywkowo-hazardowe wielkich centrów urbanistycznych tora hazardowego, jak bra sytuacja gospodarcza powodują
Zyskują wszyscy
w pięciu krajach Ameryki Łaciń- w USA oraz unormowaną sytuację i z branż świadczą- szeroki napływ inwestorów, którzy
Rada Gabinetowa rządu Pana- skiej – Panamie, Nikaragui, Gwate- infrastrukturalną państwa, panam- cych dla nich usługi czekają w kolejce na zielone świat-
my pozytywnie ustosunkowała się mali, Kostaryce i Peru. Łącznie ma ska siła robocza zapewnia znaczącą specjalistyczne. ło od władz. 
i centralno-zachodnim. Celem jest ds. rozwoju gospodarczego, Według ABRABIN w całej
m.in. ożywienie w nich gospodar- przemysłu i handlu. Przed Ameryce tylko Brazylia i Kuba
ki. Stosowne zezwolenia otrzymają ostatecznym głosowaniem nie zliberalizowały dotąd rynku
te fi rmy, które zaproponują lokali- podczas sesji plenarnych po- hazardu. Zakłady są legalne we
zacje o najniższym wskaźniku roz- winien zostać przyjęty również wszystkich rozwiniętych krajach
woju społecznego. Wideoloterie, przez komisję ds. konstytucji świata. Jak twierdzi Olavo Sales
których urządzanie także ma zale- i sprawiedliwości oraz komisję da Silveira, prezes Brazylijskie-
galizować ustawa, będą mogły być ds. fi nansów i podatków. go Stowarzyszenia Bingo, Brazy-
prowadzone jedynie w salonach lia i jej system na tle światowych
bingo i w kasynach. ustala kary w przypadku łamania
Grano mimo zakazu
rozwiązań wypadają blado. We-
prawa hazardowego. Przewiduje Warto wspomnieć, że rozmowy dług Salesa da Silveiry, hazard
Nadzieja na pracę
się, że dzięki temu rocznie wpły- na temat zniesienia zakazu gier ha- miał w kraju negatywne konota-
Sojusz Związkowy Pracowni- wałoby do skarbu państwa prawie zardowych trwają w Brazylii od lat. cje, gdyż nie było odpowiedniego
ków stanu Minas Gerais szacuje, 2,5 mld dolarów. Według projektu Teoretycznie obowiązuje on nie- prawodawstwa, które określałoby
że wejście w życie ustawy hazardo- ustawy, 15 proc. pieniędzy z hazar- przerwanie od 1946 r., ale w prak- szczegółowo zasady prowadzenia
wej spowoduje utworzenie 200 tys. du byłoby przekazywane stanom, tyce nigdy nie był przestrzegany. zakładów i ich specyfi kę. Powodo-
miejsc pracy w kraju. Według które z kolei przeznaczałyby je na Tutejszy rynek hazardowy jest ofi a- wało to, że gry hazardowe funkcjo-
Brazylijskiego Stowarzyszenia działania związane ze zdrowiem. rą hipokryzji władz. Debata pub- nowały bez jakiejkolwiek kontroli,
Bingo (ABRABIN) sektor hazar- Projekt ustawy wprowadzającej liczna o legalizacji poszczególnych na skutek czego powstał mit, że
P
rojekt ustawy, który trafi ł do wadzenie kasyn przy jednoczesnym dowy może zapewnić zatrudnienie te zmiany został stworzony przez jego form traktowana jest instru- służą praniu brudnych pieniędzy.
Izby Deputowanych, przewi- ograniczeniu ich liczby do sześciu 220 tys. osób. deputowanego Vicentinho Alvesa mentalnie, każdy może usłyszeć to, Obecnie tocząca się debata jest
duje liberalizację rynku salo- w kraju – po dwa w regionach: Projekt przewiduje wprowa- z Partii Republikańskiej. Został czego oczekuje. Efekt? Hazard jest okazją do zweryfi kowania tych
nów bingo oraz zezwolenie na pro- północnym, północno-wschodnim dzanie podatków od gier, a także już zaakceptowany przez komisję nielegalny, a wszyscy go uprawiają. przesądów. 
czerwiec 2009
49
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com