This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A R Y N K U – Ś W I AT
OD PASJI DO BIZNESU stał się hymnem Stanów Zjedno- Gdy w 1933 r. stan Kalifornia
Założycielem i prezesem Magna
czonych. Pimlico od dziesięcioleci zalegalizował częściowo hazard,
Entertainment Corp. jest Frank służył rozrywce śmietanki towa- powstały warunki, by Santa Ani-
Stronach, kanadyjski miliarder rzyskiej Wschodniego Wybrzeża. ta Park mógł znaleźć się w gronie
pochodzący z Austrii, który Dlatego nikt nie był zdziwiony, najsłynniejszych torów wyści-
fortuny dorobił się inwestu- gdy 13 kwietnia br. senat stanowy gów konnych w USA. Otwarto go
jąc w branżę motoryzacyjną. przyjął ustawę umożliwiającą za- 25 grudnia 1934 r. Od razu wsko-
W 1954 r. założył w Toronto
kup Pimlico ze środków publicz- czył do czołówki, już w latach 30.
pierwszą spółkę produkującą
nych. Następnego dnia gubernator w wyścigu Santa Anita Handicap
części samochodowe – Multi-
Martin O’Malley podpisał ze spół- oferowano nagrodę 100 tys. dola-
matic Investments Ltd. Później
ką Magna Entertainment stosowne rów. W tamtych czasach była to
przejął kontrolę nad całą fi rmą.
dokumenty. gigantyczna fortuna. Nic dziwnego,
Biznesmen ma opinię twardego
18 kwietnia br. w Baltimore że ochrzczono ją nazwą Big Cap.
gracza w interesach. Ostatnio
ruszył sezon wyścigów. Maryland Drugi sławny wyścig rozgrywany
w prasie europejskiej pojawiły
Jockey Club podał, że wpływy z za- na tym obiekcie – Santa Anita Der-
się informacje, że jego kon-
kładów zawartych tego dnia były by – przyciągnął w 1958 r. ponad
cern Magna International Ltd.
niestety o 17 proc. niższe niż przed 61 tysięcy widzów, co do dziś pozo-
wspólnie z rosyjskim multimi-
rokiem, lecz mająca ponad 100 staje rekordem.
liarderem Olegiem Deripaską
lat tradycja nie została przerwa- Bliskość Los Angeles sprawiała,
oraz państwowym Sbierbankiem
na. Wszyscy czekali na Preakness że tor odwiedzany był przez gwiaz-
chce przejąć pakiet kontrolny
Stakes, gonitwę rozgrywaną od dy. Bywał tu producent Louis B.
zakładów Opla w Europie.
Konie i wyścigi pasjonowały go
1873 r. w każdą trzecią sobotę maja. Mayer (założyciel wytwórni Metro
od dawna. Należący do Franka
Wspólnie z odbywającą się dwa ty- Goldwyn Mayer) piosenkarz Bing
Stronacha ogier Ghostzap-
godnie wcześniej Kentucky Derby Crosby, aktorzy – Spencer Tracy
per wygrał w roku 2004 kilka
i trzy tygodnie później Bellmont i Errol Flynn.
poważnych gonitw w Kanadzie
Stakes tworzy ona Potrójną Koronę
i USA. Zainteresowanie tą roz-
(Triple Crown) wyścigów konnych
Apetyt na Golden Gates
rywką przywiodło miliardera do
w Stanach Zjednoczonych. To jak O ile przyszłość Santa Anita
podjęcia działalności w biznesie
Wielki Szlem w tenisie. Park wydaje się pewna, nikt nie
hazardowym. Niestety z marnym
wie, co czeka tor Golden Gates
skutkiem.
Kalifornijskie rekordy
Fields – który został zamknięty
Równie urocza historia związa- w maju ub.r. Jednym z powodów
na jest z torem Santa Anita Park. wydaje się jego niemal bajecz-
amerykańskiego. Konie straciły na Ten najstarszy w Południowej Kali- ne położenie na wysokim klifi e,
atrakcyjności, i choć nadal wyści- fornii obiekt uważany jest za jeden z którego roztacza się zapierający
gi postrzegane są jako szlachetny z najpiękniejszych pod względem dech w piersiach widok na Pa-
sport, coraz trudniej bronić się architektonicznym. Zaprojekto- cyfi k. W roku 2006 kalifornijski
przed nowymi formami rozrywek. wany w stylu art deco przez Gor- potentat budowlany Rick Caruso
Dla Magna Entertainment Corp. dona B. Kauffmana do dziś budzi przedstawił plany, by na terenie
racinos (spółka nazywała je Mag- podziw gości. Teren, na którym tym wybudować luksusowe cen-
naRacino) miały być rozwiązaniem, powstał, należał niegdyś do bur- trum handlowe i apartamenty.
a stały się pułapką. Roczne straty mistrza miejscowości San Gabriel Podobny projekt (kasyno, hotel,
sięgały 100 mln dolarów. – Claudio Lopeza. Potem trafi ł centrum handlowe) chciała zreali-
Kłopoty spółki oznaczały także w ręce bogatego ranczera Hugo Re- zować spółka MEC, ale nic z nich
zagrożenie dla wspaniałych obiek- ida. Kolejnym posiadaczem grun- nie wyszło. 
tów, którymi zarządzała MEC. tów był poszukiwacz złota Lucky
Każdy z nich szczycił się długą Baldwin. m.czarkowski@e-play.pl
i piękną tradycją.
Ukłon w stronę tradycji
Amerykański pomysł na hazard na hipodromach zaczyna
Położony w Baltimore, w stanie
Maryland tor Pimlico to legenda
przyjmować się w Europie. Coraz częściej pojawiają się plany,
amerykańskich wyścigów. Otwarty
by wokół torów wyścigów konnych powstawały kasyna i hotele.
został jesienią 1870 r. Dla miesz-
kańców stolicy stanu Maryland jest W ub.r. podobny projekt dotyczący warszawskiego
pewnie równie ważnym historycz-
nym symbolem, co wiersz poety
Służewca przedstawił zarząd Totalizatora Sportowego.
Francisa Scotta Key’a „Gwiaździsty
Przypadek MEC nie wróży zbyt wiele dobrego.
Sztandar” z 1814 r., który po latach
czerwiec 2009
47
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com