This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A R Y N K U – Ś W I AT
W USA koński
biznes podupada
���������� ������� �������
Marek Czarkowski
�������� ����� �������� �����
Magna Entertainment była do niedawna największym właścicielem torów
wyścigów konnych w Ameryce Północnej. W ciągu kilku lat dorobiła się na tym
biznesie blisko miliarda dolarów… długów. Dlaczego wyścigi na świecie
coraz częściej podupadają i pr
�������
zynoszą straty?
�������� ��������
T
rzy miesiące temu spółka
Kosztowne racinos
1,5 tysiąca automatów oraz stosow-
Magna Entertainment Corp. Połączenie trybuny wyścigów ną liczbę stołów do pokera, ruletki
(MEC) złożyła w sądzie wnio- konnych z kasynem wydawało się i Black Jacka. Do tego oferowano
sek o ochronę przed upadłością. idealnym rozwiązaniem – pomy- bukmacherskie zakłady sportowe
Jej
�����
aktywa szacuje się na miliard słodawcą był (w 2003 r.) kontrower- i inne formy rozrywki. W stanie
dolarów. Natomiast jej
�����
zobowią- syjny pisar
������
z, aktor i krytyk fi l
������
������� ���
mowy Nowy Jork do trybun toru Monti-
zania – w zależności od raportów Joe Bob Briggs. Idea, by w jednym celo Raceway także dobudowano
i relacjonujących sprawę mediów miejscu postawić automaty, stoły kasyno. Koszt inwestycji przekro-
– wahają się między 600 miliona- do pokera, Black Jacka i ruletki, czył 60 mln dolarów.
mi a miliardem dolarów. Firmowe a do tego dodać końskiego totka MEC zapragnęła dołączyć do
plany restrukturyzacji obejmują spodobała się fi rmom zajmującym tego grona i w oparciu o posiadane
m.i�������n. sprzedaż posiadany�����ch obiek- się hazard
��������
em. W Stanach Z
��������
jedno- tory wyś
�������
cigów konnych
�����
stworzyć
tów sportowych. czonych nazwano je racinos. sieć racinos. Przedsięwzięcie wy-
Jak mogli stracić na tym inte- W roku 2006 racinos zostały magało nie tylko potężnych inwe-
resie? – pytali zdziwieni obserwa- zalegalizowane w sześciu amery- stycji, ale i przekonania konserwa-
torzy rynku. Spółka zarządzała kańskich stanach: Delaware, Lu- tywnych koniarzy, że ruleta i poker
w USA siedmioma znakomitymi izjanie, Maine, Nowym Meksyku, nie odciągną uwagi kibiców od
obiektami: Santa Anita Park, Gulf- Oklahomie, Pensylwanii, Rhode tego, co dzieje się na torze.
stream Park, Pimlico Race Course, Island, i Zachodniej Wirginii. Ze
Laurel Park, Golden Gate Fields, spółek, które pierwsze wkroczyły
Nowości kontra konie
Thisteldown i Portland Meadows. na ten rynek, wyróżniały się dwie Problem, z którym od począt-
Do tego prowadziła zakłady – MTR Gaming Group z siedzibą ku musieli zmierzyć się właścicie-
bukmacherskie i kasyna na w Chester w Zachodniej le tych nowych świątyń hazardu,
hipodromach. Wirginii i Multi-State było malejące zainteresowanie ki-
Lottery Association. biców wyścigami konnymi. O ile
Choć inwesty- w Wielkiej Brytanii są one częścią
cje były kosztowne, narodowego dziedzictwa i niemal
chętnych nie brako- obowiązkowym etapem edukacji
wało. W ub.r. w Ban- tamtejszej arystokracji, o tyle za
gor w stanie Maine oceanem to rozrywka dla mas.
otwarto racinos, Przed rozpowszechnieniem się
którego budowa loterii stanowych, w latach 80. XX
łącznie z siedmio- wieku koński hazard przyciągał tłu-
piętrowym ho- my graczy. Jednak od tamtego czasu
telem i kilku- niesłychanemu wzbogaceniu uległa
poziomowym oferta kasyn z Las Vegas, Reno i At-
garażem kosz- latnic City, pojawiły się wideoloterie
towała grubo po- i hazard internetowy. W zakładach
nad 130 mln do- bukmacherskich zaczęto obstawiać
larów. Inwestorzy nie tylko wyniki gonitw, ale też me-
ustawili w nim czy koszykówki, hokeja i futbolu
Secretariat – legenda
46
amerykańskich torów wyścigowych
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com