This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A R Y N K U – Ś W I AT

w Linz, w 1984 r. – w Graz,
a w 1992 r. – w Wiedniu.
Pozytywny wizerunek fi rmy i jej
doświadczenie w kraju zwróciły
uwagę inwestorów zagranicznych.
W 1976 r. zwrócił się do niej rząd
Niderlandów w sprawie konsulta-
cji odnośnie otwarcia pierwszego
kasyna w swoim kraju.
Bogactwo gier
W połowie lat 50. ubiegłego
wieku w austriackim kasynie
można było grać tylko w bakarata
i francuską ruletkę. Na początku
lat 70. do domów gier wkroczył
Black Jack, w 1983 r. – amery-
kańska ruletka, w 1987 r. – pun-
to-banco, w 1989 – poker, w 1990
– Red Dog, w 1991 – sic bo. Auto-
maty do gry po raz pierwszy zo-
stały zainstalowane w kasynach
w 1980 r., a od 1987 r. wszystkie PODBOJE AUSTRII NA LĄDZIE I NA MORZU
znajdujące się tam maszyny za-
Na przełomie lat 70. i 80. minionego stulecia Casinos Austria rozpoczę-
częły wchodzić do sieci jackpota
ło podbój rynków zagranicznych. W 1981 r. otworzyło swoje ośrodki
progresywnego. na Węgrzech, w 1987 r. – w Argentynie, w 1989 r. – w Czechach,
28 listopada 1989 r. przyjęto a w 1992 r. w Rosji. W niektórych krajach fi rma ta była pionierem.
ustawę federalną „O organizacji Walczyła z lokalną mentalnością i umiejętnie wywierała wpływ na organy
gier hazardowych”, regulującą władzy. Firma otworzyła też pierwsze kasyno w Republice Południowej
działalność związaną z urządza- Afryki. W 1999 r. udało się jej przekonać władze Indii i stanu Goa do
niem i przeprowadzaniem gier
otwarcia tam pierwszego kasyna. Powodzenie projektu na Goa pobu-
hazardowych. Zatwierdziła ona
dziło władze innych stanów do zrewidowania swojej polityki wobec gier
funkcjonujący wówczas monopol
hazardowych.
fi rmy Casinos Austria AG. Maksy-
Najbardziej ryzykownym przedsięwzięciem było otwarcie 15 września
malna liczba wydanych licencji na
1998 r. kasyna w Autonomii Palestyńskiej w Jerycho. Austriacy zainwesto-
kasyna ograniczona została do 12.
wali w budowę tego centrum gier 50 mln dolarów. Powierzchnia ogólna
Ustalono, że państwowe zezwole-
kasyna wynosiła 4 tys. mkw., było tam 35 stołów do gry, 220 automatów,
nie jest ważne przez 15 lat.
restauracja, bar i scena do programów rozrywkowych. Kasyno działało
Na automaty do gry w barach
krótko i przez większość czasu stało puste. Ofi cjalnie zostało zamknięte
i pubach licencja wydawana jest
w 2006 r.
na poziomie lokalnym. Jej ter-
Obecnie Casinos Austria International prowadzi swoją działalność w 18
min ważności wynosi od 2 do 10
państwach. Poza wyżej wymienionymi jest jeszcze w Australii, Kanadzie,
lat i jest zależny od prowincji.
Chorwacji, Danii, Egipcie, Rumunii, Wenezueli, Belgii, Niemczech, Grecji
W niektórych prowincjach, na
i Chile. Od 1981 r. fi rma aktywnie zajmuje się również prowadzeniem
ośrodków gry na statkach rejsowych.
przykład w Wiedniu, instalacja
automatów poza kasynem jest
niedozwolona.
Automaty na eksport
W samej Austrii bowiem od
Wkrótce po uchwaleniu ustawy Warto zaznaczyć, że Austria to 1983 r. działalność automatów do
na bazie Casinos Austria AG utwo- kraj słynący nie tylko z wyjątko- gry z wygraną pieniężną (AWP) jest
rzono korporację Casinos Austria wo silnego operatora kasyn, ale regulowana, jednak w niezbyt ko-
Group. W jej skład wchodzą takie też z produkcji jednych z najlep- rzystny sposób: maksymalna stawka
fi rmy jak: Casinos Austria AG, szych na świecie automatów do gry dla gry na takim automacie to 1 euro,
Casinos Austria International, Au- z wygraną pieniężną oraz apara- a maksymalna wygrana - 20 euro.
strian Lottery, Casino Austria Se- tów rozrywkowych. W kraju dzia- W związku z tym działalność ta nie
curity Technologies – CAST (fi r- łają takie fi rmy, jak AGI (Novo- jest tak silnie rozwinięta. Obecnie
ma specjalizująca się w dziedzinie matic), Atronic, Amatic czy TAB. w Austrii eksploatuje się około 7 tys.
bezpieczeństwa) oraz organizacje Wszystkie te fi rmy sprzedają swoje automatów do gry AWP. 
zajmujące się totalizatorem spor- produkty w znakomitej większości
towym, grami online itp. za granicę. Evgeniy Kovtun
44
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com