This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A R Y N K U – Ś W I AT
W 1946 r. austriacki rząd podjął
Hazard jak burza
podlegała wyłącznie Austriakom.
zaś próbę reaktywowania kasyna Ponowny rozwój rynku hazar- 70 proc. udziałów fi rmy znalazło
w Baden pod Wiedniem. Jednak dowego wymusił podjęcie działań się w rękach państwa. Współwłaś-
poniósł tu klęskę. Bowiem po II ze strony rządu. 27 czerwca 1962 r. cicielami zostały też banki, fi rmy
wojnie światowej Austria, podob- przyjęto ustawę, na mocy której ubezpieczeniowe i organizacje
nie jak Niemcy, została podzielo- mogła zostać powołana do życia komercyjne.
na na strefy. Amerykanie, Anglicy fi rma, która stałaby się jednym Od momentu utworzenia po
i Francuzi kontrolowali zachodnią operatorem biznesu hazardowego dzień dzisiejszy fi rmą zarządza Leo
część, Rosjanie – wschodnią. Ba- Austrii. W styczniu 1968 r. taka Wallner. Dzięki jego przedsiębior-
den znalazło się w strefi e radzie- fi rma powstała pod nazwą Öster- czości w niedługim czasie kasyna
ckiej, co więcej w budynku daw- reichische Spielbanken AG (Casi- pojawiły się w ośmiu z dziewięciu
nego kasyna stacjonował jeden ze nos Austria). Jednakże, w odróż- rejonów Austrii. Udało się mu prze-
sztabów wojskowych. Podjęto więc nieniu od swojej poprzedniczki, konać nawet mieszkańców konser-
decyzję o czasowym ulokowaniu watywnych, religijnych regionów.
kasyna w sektorze zachodnim. W 1969 r. otworzył on kasyno w gór-
Lepszą passę biznes hazardowy
Austria to kraj słynący nie
skim kurorcie w Seefeld położonym
miał w latach 50. W 1950 r. otwar- w Tyrolu, a w 1972 - w Kleinwal-
te zostały trzy ośrodki gry: 12 lipca tylko z wyjątkowo silnego sertal usytuowanym przy granicy
w Bad Gastein, 14 lipca w Velden
operatora kasyn, ale też
niemieckiej. Na ten drugi ośrodek
położonym w rejonie wypoczyn- otrzymał pozwolenie tylko dzięki
kowym Carinthia, na tak zwanej
z produkcji jednych
obietnicy, że mieszkańcy miasta
Austriackiej Riwierze, a 16 lipca
w Salzburgu. W 1954 r. ponownie
z najlepszych na świecie
grać w kasynie nie będą, a jedynie
turyści (głównie niemieccy).
otworzyło swoje podwoje kasyno
automatów do gry
Wallner szedł przez kraj jak
Kitzbühel. Rok później skończyła burza. Po wypełnieniu doma-
się okupacja, a w lipcu 1955 r. ka-
z wygraną pieniężną oraz
mi gier kurortów turystycznych
syno Baden pod Wiedniem wróci-
aparatów rozrywkowych.
uderzył do wielkich miast. I tak
ło na swe dawne miejsce. w 1982 r. powstało kasyno

����������������������������������������� ���������������������������������������������
��������������������������������������������� ������������������������������������������
������������������������������������������� ��������������������������������������������
����������������������������������������������� ���������������������������������������
�������������������������������������������������� �� �� ����������������� �������� �� ������ ��������
������������������������������������������ ��������������������������������������������
�������������������������������������������������� ����������������������������������������
��������������������������������������� ����������������������������������������������
���������������������������������������������
����������
���������� ���������� ���������������� �������������������������
���������� ���������� ������������� �� ������
������������������������������������������ ������������������������������������������
�������
���������� ������������� �� �������� ����� �������������������
��������� ���������� ��������������� �������

� ����������������������������������������
��������������������������������������� �������������������������������������������
������������������������������������������ ������������������������������������
��
�������������������������������������������������� ���������������������������������������
����������������������������������������� ���������������
�����������������������������������������������

� ����������������������������������������
����������� ������������� ���������� ����� �������������������������������
�������������
�����������������������������������������

� � ����������������������������������������
������������������������ ���������������������
����� ������������ ������ ���� �������������
����������
����������� ����� ������ ���������� �������
�� ��������� ���������� �� ����� ����������
�� ���������� ���������� ����� ����������
���������� ���� ������� �� ���� ������� ������
������
����� ���� ������������ �������� ���� ��� ����
����������������������������������������
czerwiec 2009
43
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com