This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A R Y N K U – Ś W I AT
Hazard z Austrii
rozlewa się po świecie
Firma kasynowa z malutkiej Austrii
Evgeniy Kovtun
zrewolucjonizowała rynki hazardowe m.in.
w Indiach, RPA i Argentynie. Nie byłoby to możliwe bez zdrowego
podejścia austriackich władz do regulowania tego typu działalności.
B
iznes hazardowy w Austrii władze podjęły jeszcze jedną waż- zostało 3 lutego 1934 r. w hotelu
zaczął formować się w latach ną decyzję, która do dziś stanowi Panhaus. Goście mogli tam zagrać
20. i 30. XX wieku. Wcześ- podstawę biznesu hazardowego w bakarat i francuską ruletkę.
niej działały tam co prawda pry- w Austrii – prawo do otwierania Kolejne domy gry pojawiły się
watne domy gry, ale bywała w nich kasyn i zarządzania nimi ma tyl- w takich kurortach, jak Baden bei
jedynie arystokracja. Prości oby- ko jedna fi rma. Jednego operato- Vien położonym w odległości 26 km
watele nie mieli do nich wstępu. ra jest bowiem stosunkowo łatwo od stolicy, Salzburg, Kitzbühel
Gry na pieniądze stały się roz- kontrolować. i trochę później, w 1937 r. w Bad
rywką dostępną dla mas po I woj- Gastein. Przez pierwsze 2 lata ka-
nie światowej. Przyczyna? Oczy-
Kasyna na wojnie
syna były otwarte tylko dla zagra-
wiście kasa. Zniszczone wojną W tym samym roku (1933) nicznych turystów, a w lokalach
państwo szukało środków na za- działalność rozpoczęła fi rma Au- pracowali wyłącznie obcokrajowcy,
silenie budżetu. Pierwsza licencja strian Casino AG/Laxenburg, któ- głównie z Belgii, Francji i Włoch.
na działalność hazardową została rej właścicielami byli zagraniczni Dopiero w 1935 r. lokale otworzyły
wydana w Salzburgu w 1922 r. inwestorzy – Kanadyjczycy i Wło- swe podwoje dla austriackich gra-
Jednak ostateczną legalizację si. To ona zdobyła ów monopol na czy i pracowników.
hazardu na terytorium całego kra- kasyna. Jej pierwszym ośrodkiem Dobry start austriackiego bi-
ju parlament Austrii uchwalił do- gier stał się narciarski kurort znesu hazardowego przerwał rok
piero 11 lat później. Jednocześnie Semmering, gdzie kasyno otwarte 1938. W Austrii, podlegającej fa-
szystowskim Niemcom, zaczęło
obowiązywać niemieckie prawo
zakazujące działalności hazardo-
wej. Kasyna zostały zamknięte.
Wszystkie poza jednym. Pomimo
negatywnego stosunku do gier
hazardowych, władza Niemiec
zrobiła wyjątek dla niektórych
ośrodków, które według niej wpi-
sywały się w ideologię Trzeciej
Rzeszy. Były to domy gry w Baden-
Baden (Niemcy), Sopocie (Polska)
i Baden pod Wiedniem (Austria).
Mimo to 26 sierpnia 1944 r. ośro-
dek gry w Baden pod Wiedniem
zakończył swoją działalność.
Drugie narodziny
Faszyzm, wojna, potem oku-
pacja… Zdawać by się mogło, że
Austria na długie lata powinna
zapomnieć o grach hazardowych.
Ale już w 1945 r. w Wiedniu ot-
warta została szkoła dla krupierów.
42
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com