This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A R Y N K U – Ś W I AT
sportowymi. Jednak Betfair, w od- BUKMACHERKA BEZ BUKA
różnieniu od tradycyjnych buk-
Betfair to nie jedyna fi rma, która próbowała w ostatnich latach zre-
macherów, ujawnia władzom od- wolucjonizować rynek zakładów. Wraz z nią wystartował Flutter, który
powiedzialnym za wyścigi konne także postawił na serwis typu peer-to-peer. Operator ten chciał stworzyć
(dyscyplina dominująca w Betfair) społeczność graczy-znajomych, którzy zakładają się między sobą, a także
informacje o transakcjach swoich z innymi członkami tej społeczności. Było to pomyślane bardziej jak serwis
klientów. Dzięki temu w Wielkiej aukcyjny. Użytkownik proponował kursy, a inni użytkownicy mogli do tych
Brytanii ukarano już kilkunastu
zakładów przystąpić. Pomysł okazał się jednak chybiony. Po roku zaciekłej
nieuczciwych dżokejów.
rywalizacji z Betfairem spółka postanowiła połączyć się z konkurentem, co
Zakładom lay (przeciwko ja-
nastąpiło w grudniu 2001 r.
kiemuś wynikowi) sprzeciwia się
brytyjska „wielka trójka”: Gala
Coral Group, Ladbrokes i William
Hill. Betfair argumentuje jednak,
że w odróżnieniu od tradycyjnych
bukmacherów, którzy przyjmują
zakłady od anonimowych graczy,
jest świadomy tego, kto korzysta
z jego usług.
Fala krytyki nie dziwi, bowiem
Betfair to dla tradycyjnych buk-
macherów wyjątkowo trudny ry-
wal. Operator ten ma przewagę
nad swoją konkurencją na kilku
frontach. Tradycyjny bukmacher
wlicza w kurs koszt ryzyka niepo-
myślnego dla niego wyniku wyda-
rzenia sportowego. Musi tak kal-
kulować, aby ostatecznie osiągnąć
zysk. Betfair jest wolny od tego
problemu: ostatecznie to gracze netowych i przez telefon obsługuje władz brytyjskich znaczących ulg
zakładają się między sobą, a właś- Brytyjczyków z terytoriów podle- dla operatorów z Wielkiej Brytanii.
ciciel serwisu czerpie korzyści gających Wielkiej Brytanii, ale po- William Hill niedawno zagroził, że
z wygranej. Poza tym Betfair, jako siadających oddzielny status (Gi- przeniesie swą działalność interne-
fi rma działająca wyłącznie w sieci, braltar, wyspa Man czy Alderney) tową na Gibraltar, chyba że rząd
nie musi ponosić kosztów utrzy- lub z terytoriów innych państw (np. brytyjski zmieni regulacje. Victor
mywania tradycyjnych punktów Malta). Dzięki temu mogą korzystać Chandler już przeniósł się na Gi-
przyjmowania zakładów. z bardzo korzystnych rozwiązań po- braltar, by uniknąć uciążliwych po-
datkowych (1 proc. lub mniej). Do datków. Z Wysp wynosił się Ladbro-
Problem nierównych podatków
tej grupy operatorów należą: Blue- kes, ale powrócił, gdy w roku 2001
Betfair wychodzi również dobrze Square, Stan James, BetFred, Victor minister Gordon Brown zmniejszył
na brytyjskim systemie podatko- Chandler i SportingBet. obciążenia dla operatorów.
wym. Firmy z tej branży działające Tradycyjni bukmacherzy, wal- Ostatnia z wymienionych fi rm
w sieci nie płacą bowiem na Wy- czą o jak najlepszą pozycję do rozpoczęła kampanię reklamową,
spach podatku od dochodu brut- rywalizacji z internetową giełdą w której namawia Brytyjczyków do
to, jak muszą to robić tradycyjni zakładów. Dlatego priorytetową korzystania z usług bukmacherów
bukmacherzy. Z tego też powodu uczynili kwestię zrównania obcią- z siedzibą na Wyspach, płacących
wielu operatorów zakładów inter- żeń podatkowych. Domagają się od wyższe podatki i współfi nansują-
cych rodzime wyścigi konne. Lad-
W SIECI CORAZ BEZPIECZNIEJ
brokes chce w ten sposób zachęcić
do korzystania z usług operatorów
Operatorzy w sieci działają w sposób uczciwy – twierdzi brytyjska Komisja
zakładów zlokalizowanych w kra-
ds. Hazardu. Przeprowadzone badanie dotyczące bezpieczeństwa grania
ju, gdyż to przyczynia się – jak
w Internecie uwzględnia 50 zgłoszeń o podejrzanych zdarzeniach zwią-
podkreśla – do wzmacniania po-
zanych z działalnością operatorów, które wpłynęły w ciągu ostatniego
ziomu zatrudnienia w Wielkiej
półtora roku. Po wstępnym rozpoznaniu ponad połowę z nich odrzucono
Brytanii i wspierania rodzimego
od razu jako nieuzasadnione. Analizowane są jeszcze pozostałe przypad-
biznesu. 
ki, choć już wiadomo, że tylko niewielka z nich część kwalifi kuje się do
dokładnego badania.
norbert@e-play.pl
czerwiec 2009
41
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com