This page contains a Flash digital edition of a book.
���������� ������� �������
A
��������
N A L I Z A R Y N K
�����
U – Ś W I AT
�������� �����
Rewolucja na Wyspach
������� �������� ��������
– zakłady w stylu giełdy
�����
����� ������
D
������
zięki przyjaznym r������� egulacjom dla oper��� atorów
Norbert Banasiak
internetowych Wielka Brytania jest dziś
jednym z najbardziej rozwiniętych rynków
bukmacherskich. Jego liderem jest platforma Betfair,
������� �����
��������
umo
��������
żliwiając
�������
a gracz
�����
om samodzielne ustawianie kursów.
Coraz więcej fi rm stara się naśladować jej pomysły.
Platformę Betfair uruchomiono a czasem można było nawet zamie- Jednak Betfair był już wtedy zbyt
osiem lat temu. Na starcie zakła- nić przegraną w zysk. Gracze mo- silny, by dać sobie odebrać zdoby-
dy wniosło 36 osób. – Dziś mamy gli bowiem sami stać się bukma- tą pozycję. W branży bukmacher-
więcej transakcji niż wszystkie cherami i ustawiać własne kursy. skiej płynność (ilość pieniędzy na
europejskie giełdy – podkreśla jej Kolejną innowacją wprowadzoną rynku) jest największym wabikiem
prezes David Yu. W ub.r. Betfair przez Betfair było stworzenie moż- dla graczy. Działania Betfair zmu-
wykazał 240 mln funtów dochodu liwości wnoszenia zakładów już po siły rywali do cięcia marży, a co za
i 30 mln funtów zysku. Firma za- rozpoczęciu danego wydarzenia. tym idzie – zysków.
trudnia prawie 1350 pracowników. Gdy wszystkie nowatorskie po-
Betfair oferuje platformę za- mysły chwyciły i gracze zaczęli po-
Gracz dzieli się swoją wygraną
kładów w stylu giełdy, gdzie kursy wszechnie korzystać z usług tego Największa giełda zakładów
odpowiadają cenom akcji, a za- bukmachera, konkurencja – włą- nie jest jednak wolna od różnora-
kłady back i lay (za lub przeciw czając w to największą fi rmę Lad- kich zarzutów. Mówi się na przy-
jakiemuś wynikowi, wydarzeniu) brokes – zaczęła oferować podobne kład, że taki sposób typowania jest
kupowaniu i sprzedawaniu dery- rozwiązania i dostarczać coraz bar- bardzo wygodny dla osób nieuczci-
watów. Firma wyszła z założenia, dziej rozbudowaną ofertę online. wych związanych z wydarzeniami
że graczowi nie zależy tak bardzo
na tym, kto organizuje zakłady,
lecz na atrakcyjności kursów.
INTERNET WYPIERA PUNKTY NAZIEMNE
Podczas kryzysu ekonomicznego dzięki działalności w sieci wielu ope-
Różne wydarzenia, własne kursy
reatorów brytyjskich może się pochwalić dobrymi wynikami. Zakłady
Przewagą tego operatora nad
wzajemne w tradycyjnej formie niestety odnotowują straty. Ladbrokes,
bukmacherami tradycyjnymi jest
największy bukmacher na Wyspach, ogłosił w drugiej połowie lutego
m.in. to, że stworzył dla swoich
2009 r., że jego całkowity dochód za rok ubiegły przed opodatkowaniem
klientów możliwość zakładania
spadł o 28 proc. – zyski z działalności internetowej tego operatora wzro-
się o najróżniejsze wydarzenia
sły jednak w tym okresie o 20 proc. William Hill, druga co do wielkości
i ustanawiania przy tym własnych
fi rma bukmacherska w Wielkiej Brytanii, odnotował w ub.r. 50-procento-
kursów. Firma nie organizuje
wy wzrost dochodów z działalności w Internecie.
bezpośrednio zakładów, a jedynie
w tym pośredniczy. Zarabia, po-
bierając opłatę w wysokości 2-5
proc. od zwycięzcy każdego zakła-
du. Przegrywający typerzy – czyli
znakomita większość – zauważyli,
że z Betfair straty nie są tak duże,
jak u konkurencyjnych operato-
rów. Warunki oferowane na inter-
netowej giełdzie były dla graczy
na tyle korzystne, że przegrywanie
© f
oto
lia.
com
pieniędzy nie było aż tak szybkie,
40
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com