This page contains a Flash digital edition of a book.
T E M AT M I E S I ĄC A
„Perspektywy polskiego hazardu” – pod tak brzmiącym hasłem „E-PLAY”
zorganizował panel dyskusyjny, w którym uczestniczyli przedstawiciele
wszystkich sektorów branży hazardowej
SIŁA W JEDNOŚCI
Tomasz Wolf
W piątek, 22 maja br., w Villa Foksal w Warszawie odbył się panel
pt. „Perspektywy polskiego hazardu”, zorganizowany przez redakcję
„E-PLAY”. Do dyskusji zaproszono przedstawicieli urzędów, organizacji
gospodarczych oraz fi rm działających na rynku hazardowym w kraju.
G
ości przywitał Iwo Bulski, gólnych sektorów oraz problemów Stanowisko sektora kasyn gry
wydawca portalu i maga- im towarzyszących w sytuacji bra- zaprezentował Jacek Sabo, czło-
zynu „E-PLAY”, a zarazem ku stabilnego i jednolitego prawa nek zarządu Orbis Casino, spółki
prezes działającej na rynku AoNW dla rynku hazardowego. należącej do grupy ZPR S.A.: – Po-
spółki Slot. Dziękując zgromadzo- Jako pierwszy głos w dyskusji nosimy dużo większe nakłady in-
nym za liczne przybycie powie- zabrał Stanisław aM tuszewski , westycyjne niż sektor AoNW. Dziś
dział: – Po raz pierwszy zebraliśmy prezes Izby Gospodarczej Produ- niejako stoimy w rozkroku. Nie
się w tak szerokim gronie. Repre- centów i Operatorów Urządzeń wiemy, jaką przyjąć strategię in-
zentujemy różne sektory rynku, Rozrywkowych. Omówił on histo- westycyjną. Nie potrafi my bowiem
mamy różne problemy, ale przy- ryczne przekształcenia na rynku przewidzieć sytuacji i ocenić skut-
świeca nam jeden cel. Jako przed- automatów o niskich wygranych ków ekonomicznych, jakie mogą
siębiorcy i podatnicy chcielibyśmy, i przybliżył obecną sytuacje AoNW: nieść ze sobą przygotowywane
by ustawa o grach i zakładach wza- – W minionych latach zlikwido- przez resort fi nansów nowe propo-
jemnych tworzyła odpowiednie wano szarą strefę, która – według zycje uregulowań.
warunki naszego funkcjonowania. danych Ministerstwa Finansów Zbigniew Jaroszek, prezes
Tymczasem niepewność związana – nie przekracza obecnie 1,5 proc. Rady Nadzorczej STS stwierdził:
z kolejnymi projektami noweli- Potwierdzają to 22 tysiące przepro- – W Polsce fi rmy bukmacherskie
zacji, opracowywanymi i wyco- wadzonych kontroli w roku 2008. prowadzące zakłady wzajemne
fywanymi przez resort fi nansów, Dziś jest to rynek legalny, z 45-46 płacą podatki od tzw. wkładu fi -
uniemożliwia planowanie i inwe- tysiącami automatów, przynoszący nansowego, a na całym świecie
stowanie. Celem tego spotkania budżetowi państwa prawie miliard jest to podatek od wygranej. Pro-
jest prezentacja specyfi ki poszcze- złotych podatków rocznie. pozycja dodatkowego opodatkowa-
4
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com