This page contains a Flash digital edition of a book.
P R E Z E N TAC J E
na rynek polski, czeski i słowacki),
Gold Club i Evona (ruletki elek-
troniczne), Impera (AoNW i wi-
deoloterie w Czechach i na Sło-
wacji) oraz Money Controls. Jako
jedna z nielicznych w Czechach
fi rma Jamp współpracuje również
z światowym koncernem IGT.
Grupa Jamp w liczbach
Jamp i podległe mu spółki za-
trudniają w Czechach ok. 140 pra-
cowników. W chwili obecnej grupa
jest operatorem ok. 550 elektro-
nicznych ruletek, ok. 5500 termi-
nali wideoloterii, ok. 3,5 tysiąca
automatów o niskich wygranych
oraz 300 automatów w 15 włas-
nych kasynach. Te liczby zapewni-
ły jej jak dotąd pozycję numer dwa
na czeskim rynku hazardu.
Warto zaznaczyć, że oprócz sie-
dziby głównej w Karlovych Varach,
Jamp posiada biuro w Pradze,
a także przedstawicielstwa w są-
siednich krajach. Spółka Jamp Slo-
vakia ulokowana jest w Bratysła-
wie, natomiast fi rma Slot Sp. z o.o.,
będąca przedstawicielem grupy
Jamp w Polsce, ma swoją siedzibę
w Warszawie.
blazej@e-play.pl
czerwiec 2009
35
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com