This page contains a Flash digital edition of a book.
P R E Z E N TAC J E
Czechy
to za mało
Błażej Bulski
Czeski Jamp to wzorcowy przykład tego, jak przekształcić rodzinną fi rmę
w międzynarodowego potentata.
N
azwa fi rmy Jamp powstała by w Karlovych Varach roztacza Delta, Slot Theta, Slot Zeta, Slot
z połączenia pierwszych swe wpływy na przedsięwzięcia Omega, Slot Sigma, Trefa Games,
liter imion i nazwiska rozsiane po całej Europie. To właś- Terno Games oraz Reno Games
rodziny, która ją założyła – Jele- nie w tym mieście 11 październi- – zgrupowane w Slot Group.
na, Aida i Milutin Peric. Spółka ka ub.r. fi rma świętowała 15-lecie Grupa ta powstawała w latach
wystartowała w 1993 r. i w ciągu swojego istnienia. 2001-2007. W 2005 r. Slot Group
ponad 15 lat działalności wyrosła weszła na giełdę. Osobą zarzą-
na jedną z największych i najlepiej
Spece od automatów
dzającą siecią spółek jest Karel
funkcjonujących prywatnych fi rm Spółka w swych podstawowych Hamr, który zajmuje się rozwojem
hazardowych w Czechach. Jamp działaniach skupia się na pra- i koordynacją działań handlowych
jest drugim co do wielkości opera- cy operatorskiej z terminalami w holdingu fi rm.
torem hazardowym w tym kraju. wideoloterii poprzez fi rmy Slot Jamp nie zajmuje się produkcją
Ale Czechy to tylko początek, Game, Apex Online oraz El-Ran- własnych urządzeń. Całkowicie
fi rma wyruszyła już na podbój są- cho. Do tego dochodzi prowadze- koncentruje się na dystrybucji
siadów. Dzisiaj Jamp jest spółką nie kasyn (Slot Group) oraz sieci i prowadzeniu działalności opera-
handlową lub raczej fi rmą - matką, operatorskiej automatów o niskich cyjnej. Jamp korzysta z automatów
która czuwa nad siecią wielu spó- wygranych, którymi zajmują się najlepszych producentów takich,
łek i organizacji. Z głównej siedzi- fi rmy: Slot Alfa, Slot Beta, Slot jak Barcrest (AoNW i wideoloterie
Karel Hamr (menadżer), Milutin Petrič (właściciel fi rmy Jump) i Iwo Bulski (Slot Sp. z o.o.)
34
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com