This page contains a Flash digital edition of a book.
P R E Z E N TAC J E
re dotąd nie uczestniczyło w grze
w ramach systemu Mega Jackpot.
A mógłby Pan ocenić perspektywy
rozwoju rynku kasyn w Polsce? Czy
konkurencja ze strony fi rm interne-
towych bądź też z innych segmentów
rynku może zaszkodzić kasynom?
– Perspektywy oceniam gene-
ralnie pozytywnie. Widać bowiem,
że graczy mających apetyt na ha-
zard w różnej postaci jest w Polsce
coraz więcej. Automaty o niskich
wygranych, pokerroomy czy kasy-
na internetowe to nowe elementy,
które znalazły swoje miejsce na
rynku i przyciągnęły klientów.
Z jednej strony, podbierają graczy
innym sektorom rynku, z drugiej
przyciągają zupełnie nowych, któ-
rzy za jakiś czas mogą spróbować
szczęścia w naszych kasynach.
Oczywiście istnieje wiele proble-
mów, które należałoby rozwiązać,
by wyrównać nasze szanse. Dla
przykładu, na automatach o ni-
skich wygranych istnieje obecnie
możliwość grania o wysokie wy-
grane. A urządzenia te stoją nie-
mal wszędzie i płacą niskie po-
datki, o jakich kasyna mogą tylko
marzyć. Wielu graczom nie chce
się więc jechać do kasyna skoro
pod domem mają urządzenia, na
których mogą zwielokrotnić swoje
wygrane.
Kolejna sprawa to kasyna inter-
netowe. Państwo powinno jak naj-
szybciej pomyśleć o wprowadzeniu
przejrzystych regulacji umożliwia-
jących taką działalność wszystkim
legalnie działającym w Polsce fi r-
w granicach 12-15 tys. euro. A je- wolą grać o lokalne jackpoty. Nie mom hazardowym. Zagraniczne
śli je zakupimy do któregoś kasy- chcą bowiem, by ich pieniądze podmioty już ją bowiem prowadzą
na, to powinniśmy je postawić na trafi ły do puli na wygraną, któ- z krajów Unii Europejskiej, w któ-
wszystkich stołach. Tasarki zapew- rą zgarnie ktoś z drugiego końca rych jest to legalne. Za 2-3 lata
niają większą przejrzystość gry. Polski. Sądzą, że w lokalnym sy- rynek zostanie trwale podzielony,
stemie automatów mają większe a platforma ekonomiczna ośrod-
Jaką popularnością cieszy się Mega szanse na wygrane. W każdym ków, które oferują tradycyjny ha-
Jackpot wprowadzony po koniec ub.r. z sześciu ośrodków stoją teraz po zard, nie wytrzyma konkurencji
w Casinos Poland? cztery maszyny Bally przystosowa- taniego, szybkiego, powszechnie
– Zainteresowanie jest duże ne do Mega Jackpota. Ale z dwóch dostępnego e-hazardu, atrakcyj-
zwłaszcza w momentach wyso- ośrodków chcielibyśmy zabrać po nego w formie i nie podlegającego
kich kumulacji. Przypomnijmy, dwie i wstawić do kasyna w Gdyni opodatkowaniu stawką 45 proc.
że w Mega Jakpocie uczestniczy i – jeśli Ministerstwo Finansów się Z tym nie da się konkurować, to
sześć ośrodków, a pieniądze wy- zgodzi – do salonu gier w Szcze- trzeba rozwijać samemu.
dawane w nich na tę grę lądują we cinie. Zamierzamy sprawdzić, ja-
wspólnej puli. Zdarza się jednak kim zainteresowaniem urządzenia Rozmawiała: Joanna Cabaj
w niektórych regionach, że gracze będą się cieszyły na Pomorzu, któ- j.cabaj@e-play.pl
czerwiec 2009
31
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com