This page contains a Flash digital edition of a book.
P R E Z E N TAC J E
Nie da się konkurować
z kasynami online
Ze Zbigniewem Macioszkiem, członkiem zarządu Casinos Poland,
największej fi rmy kasynowej w Polsce, rozmawia Joanna Cabaj
Casinos Poland zapowiedziało na ten o powierzchni 287 mkw., którą łalność kasynowa ma specyfi czne
rok inwestycje za 12 mln zł. Na co wyposażyliśmy i otworzyliśmy wymagania. W Poznaniu stajemy
pójdą te pieniądze? w zeszłym roku. W ofercie prze- w obliczu konieczności przeniesie-
– Możliwe jednak, że wydamy targowej złożonej w Ministerstwie nia naszego kasyna i od kilku mie-
w tym roku trochę mniej. Będzie- Finansów zadeklarowaliśmy, że sięcy nie jesteśmy w stanie znaleźć
my dostosowywać nasze wydatki w ciągu sześciu lat nasze przy- dla niego atrakcyjnej lokalizacji.
do sytuacji gospodarczej, która, chody brutto, czyli przed wypłatą
jak wiadomo, na razie nie jest naj- wygranych z tego ośrodka wyniosą Oprócz nowych automatów fi rma
lepsza. Pewne inwestycje jednak 1,2 mld zł. Spodziewamy się więc, zapowiadała wprowadzenie w swoich
już poczyniliśmy. Zakupiliśmy 56 że będzie on się cieszył dużą popu- ośrodkach systemu TITO oraz progra-
nowych automatów od 9 do 14 tys. larnością, choć Warszawa jest pod mu lojalnościowego. Na jakim etapie
euro za sztukę. To nowoczesne tym względem bardzo konkuren- są te plany?
urządzenia, które są przystosowa- cyjnym rynkiem. W salonie może – Wdrożyliśmy już system
ne do pracy w bezgotówkowym stać maksymalnie 70 urządzeń, ale bezgotówkowej obsługi automa-
systemie obsługi automatów, czyli jeszcze nie podjęliśmy ostatecznej tów w kasynie w hotelu Marriott.
TITO (Ticket-in Ticket-out). Inwe- decyzji co do konfi guracji automa- Mamy w planach wprowadzenie
stycja została poczyniona głównie tów w tym lokalu. Na razie z my- go w jeszcze czterech ośrodkach,
z myślą o naszym nowym salonie ślą o nim zamówiliśmy 56 maszyn, ale nie wiem, czy we wszystkich
gier w Warszawie, ale niewykluczo- które przechodzą już proces certy- uda się te zamiary zrealizować
ne, że część maszyn trafi do innych fi kacji i rejestracji przed dopusz- w tym roku. Będzie to zależało od
ośrodków. Rozmawiamy też z fi rmą czeniem ich do eksploatacji. dostępności środków fi nansowych.
IGT na temat zakupu ich urządzeń Wdrożenie TITO w jednym kasy-
wykorzystujących najnowocześ- Konkurencja – Olympic Casino – cały nie to koszt rzędu 0,5 mln zł. Jeśli
niejsze technologie. Te automaty czas uruchamia nowe ośrodki gry. Czy natomiast chodzi o system lojal-
są jednak dwukrotnie droższe od Casinos Poland też planuje otwarcie nościowy, to jesteśmy na etapie do-
tych, które kupujemy zazwyczaj. kolejnych kasyn i salonów gier? pracowywania koncepcji. Z wstęp-
Żeby więc inwestycja się opłaciła, – Najbardziej jesteśmy zainte- nych wyliczeń wynika, że będzie
zainteresowanie nimi także musia- resowani otwieraniem ośrodków nas on kosztował ok. 2-2,5 mln zł
łoby być dwukrotnie większe. w tych miastach, w których już rocznie łącznie z gratisami. Sy-
funkcjonujemy, a więc przede stem lojalnościowy, najogólniej
Kiedy ruszy salon gier Casinos Poland wszystkim w Warszawie, Krako- mówiąc, będzie polegał na tym,
w Warszawie? wie, Poznaniu, Wrocławiu. Mo- że gracze w nim uczestniczący za
– W tej kwestii jest opóźnienie, glibyśmy bowiem uzyskać efekty każde zainwestowane w grę 1000 zł
które nie wynika jednak z naszej synergii, mając dwa ośrodki w jed- otrzymają np. 100 zł na grę gratis.
winy. Po prostu nie otrzymaliśmy nym mieście. Czekamy na decyzje Kwoty są na razie tylko przykłado-
jeszcze decyzji ministra fi nansów. Ministerstwa Finansów. Urucho- we, musimy je jeszcze dokładnie
Chociaż powinna to być czysta for- mienie całej procedury związanej wyliczyć, gdyż po uruchomieniu
malność, ponieważ w styczniu br. z otwarciem nowego ośrodka gry systemu duże zmiany w regulami-
wygraliśmy przetarg na salon gier jest bardzo pracochłonne i kosz- nie mogą być negatywnie odbiera-
w stolicy spośród trzech licencji towne. Nie chcemy tego robić, nie ne przez graczy.
dostępnych w Warszawie. mając pewności, czy MF będzie Wśród zaplanowanych inwesty-
skłonne rozpisać przetarg i przy- cji są też maszyny do układania
Czego gracze mogą się spodziewać po jąć jakiś rozsądny harmonogram żetonów, najnowsze cyfrowe syste-
tym lokalu? udzielania licencji. Prawda jest też my kamer (CCTV), a także tasarki,
– Salon będzie mieścił się w ho- taka, że bardzo trudno jest znaleźć czyli maszynki do tasowania kart.
telu Marriott, w nowej sali do gry odpowiedni lokal, ponieważ dzia- Jedno takie urządzenie kosztuje
30
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com