This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A R Y N K U – P O L S K A
Piątka w koszu?
Marek Czarkowski
N
ajnowszy, czyli piąty pro- odwołano Michała Chyczewskie- pieniędzy. Lepsze bywa często
jekt nowelizacji ustawy go. Ofi cjalnie „w związku z inny- wrogiem dobrego.
o grach i zakładach wza- mi planami zawodowymi”, mniej
jemnych, przygotowany przez ofi cjalnie – bo sobie nie radził.
resort fi nansów, trafi ł do kosza Chyczewski odpowiadał m.in. za
– wynika z nieofi cjalnych informa- nadzór nad Totalizatorem Spor- M
ożna narzekać, że prace
nad tak istotnym dla ca-
łego rynku hazardu do-
cji uzyskanych przez „E-PLAY”. towym. Zaś media wielokrotnie kumentem przebiegają w atmosfe-
Rząd miał nim się zająć w połowie spekulowały o jego powiązaniach rze niepewności i niejasności. Nie
maja, ale – według naszych roz- towarzyskich z Andrzejem Rzońcą, jest jednak tajemnicą, że gdy tylko
mówców – uwagi resortów, zwłasz- przewodniczącym Rady Nadzor- skończy się wyborcza kampania
cza spraw wewnętrznych okazały czej TS oraz jej wiceprzewodniczą- do Parlamentu Europejskiego kraj
się, delikatnie mówiąc, zbyt kry- cym, dr. Wiktorem Wojciechow- nasz czeka przykry okres cięć zwią-
tyczne. Pojawiły się obawy, że pod skim. Obowiązki Chyczewskiego zanych z zapowiadaną nowelizacją
rządami nowego prawa znacząco przejął 29 kwietnia br. Adam Lesz- budżetu. Rząd będzie szukał prze-
spadną wpływy do budżetu pań- kiewicz – były zastępca szefa Kan- cież dodatkowych pieniędzy, gdzie
stwa. Najwięcej emocji wzbudziły celarii Prezesa Rady Ministrów. tylko będzie to możliwe. Rozsądek
przy tym opinie wskazujące moż- Żeby zorientować się w niuansach zaś podpowiada, że zabrać można
liwość rozkwitu hazardowej szarej związanych z działalnością spółki tylko tym, którzy je mają. A bran-
strefy, która (zdaniem Minister- i w ogóle funkcjonowaniem rynku ża hazardowa, na swoje nieszczę-
stwa Finansów) stanowi od kilku hazardu w Polsce, potrzebuje on ście, w ostatnich latach je miała. 
już lat nieznaczący margines. jednak trochę czasu.
W związku z powyższym padły Nad koniecznością głębszych m.czarkowski@e-play.pl
pytania o merytoryczne kwalifi ka- zmian w ustawie o grach i zakła-
cje autorów wspomnianej noweli- dach wzajemnych zastanawiają się
zacji. Zwłaszcza że trudno wskazać też urzędnicy Ministerstwa Sportu
akt prawny, który ostatnio rodził- i Turystyki.
by się w równie wielkich bólach. Totalizator jest istotnym
Ze zrozumiałych względów resort źródłem wspierającym fi nan-
fi nansów zachowuje w tej sprawie sowo polski sport. W roku
szczególną powściągliwość. Tym- 2007 ówczesna minister
czasem wśród zainteresowanych fi nansów Zyta Gilow-
tematem posłów rządzącej koalicji ska rzuciła pomysł,
zaczyna dominować pogląd, że je- by budowę stadio-
śli już koniecznie trzeba zmienić nów na EURO
hazardową ustawę, to należy zapo- 2012 pokryć
mnieć o pięciu nieudanych podej- z dodatkowych
ściach i rozpocząć prace od nowa. dochodów z ha-
zardu. Padła na-
P
olitycy zdają sobie sprawę wet konkretna kwo-
z tego, że rozwój rynku ha- ta – miliard złotych
zardu w Polsce przyczynił rocznie. Było to moż-
się do wzrostu dochodów państwa. liwe jedynie poprzez
W obliczu znanych problemów podniesienie podatków,
z wykonaniem budżetu w tym dopłat i innych obowiązko-
roku, a zapewne i w przyszłym, nie wych danin na rzecz budżetu.
należy ryzykować spadku przycho- Dziś, gdy mamy kryzys, gwał-
dów na skutek nie do końca prze- towny wzrost obciążeń bran-
myślanych zmian. ży mógłoby przynieść skutek
Dodatkowym czynnikiem, któ- odwrotny od zamierzonego.
ry sprzyja zamieszaniu, są zmia- Obecnie obowiązująca ustawa
ny w resorcie skarbu. 15 kwietnia nie jest doskonała, jednak za-
br. z funkcji podsekretarza stanu pewnia państwu stały dopływ
24
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com