This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A R Y N K U – P O L S K A
wygranych prowadzili swoją dzia-
łalność bez uzyskania zezwoleń
opisanych w ustawie o grach i za-
kładach wzajemnych. Właściciele
zatrzymanych urządzeń – według
wiedzy autora – prowadzili swoją
działalność w granicach przewi-
dzianych przez przepisy regulu-
jące rynek hazardu. Co więcej,
zatrzymane automaty posiadały
ważne zezwolenia, które nie zosta-
ły przez żaden z organów państwa
uchylone.
Należy natomiast zauważyć, że
zatrzymanie automatów oraz cała
akcja CBŚ odbyła się z narusze-
niem przepisów Kodeksu postępo-
wania karnego. Funkcjonariusze
CBŚ, działając na podstawie po-
stanowienia Prokuratury Krajo-
wej, dokonali zajęcia automatów
w sposób naruszający właściwe
przepisy o przeszukaniu, zatrzy- funkcjonariuszy biorących udział
maniu rzeczy etc. w akcji zatrzymywania automa-
Prokuratura w postanowieniu tów. Właściciele mogliby docho-
o zajęciu rzeczy, tzn. automa- dzić rekompensaty za ewentualne
tów, powołała się na niewłaściwą uszkodzenia maszyn, pomieszczeń,
podstawę prawną (art. 219 k.p.k. trzymanie przedmiotów za nie- w których one stały, ewentualnej
w miejsce art. 217 k.p.k.). W spo- celowe lub sprzeczne z prawem, różnicy w zasobach fi nansowych
sób nieuzasadniony użyto zatem automaty znalazłyby się z powro- znajdujących się w automacie itd.
przepisów Kodeksu postępowania tem u właścicieli. Drugą ewentual- Właściciele poszkodowanych
karnego dotyczących przeszukania nością może być nieuwzględnienie fi rm powinni także zwrócić uwa-
osoby lub miejsca zamiast przepi- przez sąd złożonych zażaleń na gę na art. 361 § 2 k.c. Przepis ten,
sów związanych z zatrzymaniem działania Prokuratury Krajowej. w związku z wyżej przywołanymi
rzeczy. Trudno określić, czym W takim przypadku zatrzymane unormowaniami opisującymi czy-
spowodowana była pomyłka pro- automaty pozostałyby zapewne ny niedozwolone, daje możliwość
kuratury. Na pewno błędne uży- zatrzymane do czasu zakończenia dochodzenia tzw. lucrum cessans,
cie przepisów procedury karnej toczącego się postępowania. czyli uzyskania zwrotu utraconych
oraz fakt, że zatrzymane automaty Niezależnie od decyzji sądów korzyści. Jednym słowem, właści-
posiadały ważne poświadczenie rejonowych, jeśli będące obecnie ciele automatów, w przypadku nie-
rejestracji, stanowi doskonałą pod- w toku postępowanie prowadzone potwierdzenia przypuszczeń pro-
stawę do składania zażaleń na po- przez Prokuraturę Krajową zosta- kuratury co do przestępczości ich
stępowanie prokuratury. nie ostatecznie umorzone, przed czynów, mogliby ubiegać się o uzy-
właścicielami automatów otwo- skanie odszkodowania od skarbu
Prawdopodobne odszkodowania
rzą się możliwości dochodzenia państwa obejmującego zwrot zy-
Właściciele zatrzymanych auto- odszkodowania za nieuzasadnio- sków, które uzyskaliby, prowadząc
matów wystąpili do właściwych są- ne zatrzymanie rzeczy. Podstawą w normalny sposób działalność.
dów rejonowych z zażaleniami na roszczeń byłyby zasady ogólne W celu otrzymania odszkodowa-
decyzje prokuratora Prokuratury wynikające z przepisów Kodeksu nia należałoby udokumentować
Krajowej dotyczące zatrzymania cywilnego regulujących na grun- średnie zyski z każdego automatu
automatów i przeszukania. W mo- cie cywilistycznym czyny niedo- oraz wyliczyć szacunkowy zysk
mencie powstawania niniejszego zwolone, tzn. art. 415 k.c., a także w czasie, w którym maszyna nie
artykułu nie mamy jeszcze wiedzy, art. 417 k.c. mogła funkcjonować. 
czy sądy uwzględniły zażalenia Na podstawie przywołanych wy-
właścicieli zatrzymanych maszyn. żej przepisów, działając w związku Autor jest adwokatem
Szybka decyzja sądu jest niezwy- z art. 361 § 1 Kodeksu cywilnego – Kancelaria Adwokacka Śliwiński
kle ważna dla całej sprawy. właścicielom AoNW przysługi- & Zieliński obsługuje podmioty
W przypadku, gdyby sąd przy- wałoby odszkodowanie za następ- branży hazardowej
chylił się do zażaleń i uznał za- stwa działania lub zaniechania Współpraca: Wojciech Korpetta
czerwiec 2009
23
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com