This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A R Y N K U – P O L S K A
Właściciele AoNW mogą
walczyć o swoje prawa
Rozporządzenie z 21 marca br. oraz
akcja Centralnego Biura Śledczego
Wojciech Zieliński
z początku kwietnia zachwiały branżą
automatów o niskich wygranych w Polsce.
Jak funkcjonować w nowej dla operatorów sytuacji?
W
dniu 21 marca 2009 r. we- rozporządzenia. Z całą pewnością stracji dokonane przez ministra
szło w życie rozporządze- uznać jednak należy, że przepis fi nansów, wydane przed wejściem
nie ministra fi nansów z 24 ten obowiązuje także w stosunku w życie nowelizacji rozporządze-
lutego br. zmieniające rozporzą- do automatów działających już na nia, a także te automaty, odnośnie
dzenie z 3 czerwca 2003 r. w spra- rynku na podstawie dotychczaso- których złożono właściwe wnioski
wie warunków urządzania gier wych przepisów. o poświadczenie rejestracji przed
i zakładów wzajemnych (Dz. U. Wniosek powyższy nasuwa się 21 marca 2009 r., funkcjonują na
z 2003 r. nr 102 poz. 946 ze zmiana- po lekturze § 10 ust. 4 rozporzą- podstawie dotychczasowych prze-
mi). Nowości wprowadzone przez dzenia z dnia 3 czerwca 2003 r. pisów, a zatem w pełni legalnie.
ustawodawcę wymuszają zmiany Wymieniono w nim warunki, któ- Należy zaznaczyć, że – według
oprogramowania automatów o ni- re muszą być spełnione, aby po- wiedzy autora – zatrzymane auto-
skich wygranych (AoNW) w celu świadczenie rejestracji automatu maty posiadały aktualne poświad-
dostosowania ich do obowiązują- wygasło. Są to: czenie rejestracji wydane przez
cych przepisów. Powstało pytanie –

upływ czasu, na który było wy- ministra fi nansów. Maszyny te
co z dziesiątkami tysięcy urządzeń dane poświadczenie rejestracji były kontrolowane i nikt w trakcie
obecnych na rynku i działających (6 lat); ważności ministerialnego zezwole-
(zaprogramowanych) na podsta-

utrata przez przedsiębiorcę ze- nia nie zakwestionował ich zgod-
wie dotychczasowych przepisów? zwolenia na prowadzenie gier na ności z przepisami prawa.
automatach;
Stare automaty, stare przepisy

wycofanie automatu z eksploa-
Pomyłka Prokuratury Krajowej
Ustawodawca w § 2 rozporzą- tacji; Nadzorująca akcję CBŚ Proku-
dzenia zmieniającego stan praw-

stwierdzenie niezgodności wa- ratura Krajowa w postanowieniu
ny przewidział jedynie przypadek, runków rejestracji ze stanem rze- dotyczącym zatrzymania automa-
w którym regulacje sprzed noweli- czywistym. tów powoływała się na naruszenie
zacji mają zastosowanie do postę- Przytoczona wyżej regulacja przez ich właścicieli art. 107 usta-
powań w sprawie poświadczenia pozwala na stwierdzenie z całą sta- wy Kodeks karny skarbowy. Dla
rejestracji wszczętych i niezakoń- nowczością, że wszystkie automaty przypomnienia, przepis ten na-
czonych przed wejściem w życie posiadające poświadczenie reje- kłada karę do 720 stawek grzywny
lub do 3 lat pozbawienia wolności
DOBRE IMIĘ POD OCHRONĄ
m.in. za prowadzenie gry losowej,
W trakcie akcji CBŚ na branżę został rzucony cień podejrzeń o malwer-
gry na automacie, gry na automa-
sacje fi nansowe, kontakty z grupami przestępczymi, pranie brudnych
cie o niskich wygranych lub za-
pieniędzy, powodowanie uszczerbku w dochodach skarbu państwa itd.
kładu wzajemnego bez właściwe-
Podejrzenia tego typu godzą w dobre imię legalnie działających, płacą-
go zezwolenia lub z naruszeniem
cych podatki fi rm zajmujących się działalnością związaną z AoNW.
przepisów ustawy o grach i zakła-
•••
dach wzajemnych.
Na podstawie art. 23 oraz art. 24 k.c. każda osoba fi zyczna, prawna,
Wskazana podstawa prawna
a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
w żaden sposób nie przystaje do
może w razie bezprawnego naruszenia dóbr osobistych dochodzić za-
omawianej sytuacji. Bezpodstaw-
dośćuczynienia pieniężnego, wpłaty na określony cel społeczny, przepro-
ne byłoby bowiem stwierdzenie, że
sin oraz żądać zaniechania naruszeń
operatorzy automatów o niskich
22
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com