This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A R Y N K U – P O L S K A
użycia prawdziwych środków płat-
Informujemy, że nie prowadzimy gier w rozumieniu
niczych.
ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca
Ruleta wśród smreków
1992 roku – zastrzegają fi rmy oferujące „kasyno wyjazdowe”, W hotelu Klimczok w Szczyrku
„kasyno na wynajem”, „kasyno sportowe” czy „zabawę w kasyno”.
nie ma co prawda prawdziwego
ośrodka gier, w którym moża wy-
grać sporą gotówkę, ale za to jest
Sportowe Kasyno, dysponujące
jak tej na pieniądze. Gości zaś ob- P.R. – „Kasyno gry dla ciebie” dwoma profesjonalnymi stołami
sługują profesjonalni krupierzy. z grami pokazowymi i turniejem. do Black Jacka i ruletki. Pracuje
W zakres usługi wchodzi wyna- Firma dysponuje 28 stołami do ru- przy nich dwóch zawodowych kru-
jem stołów, przy których zamiast letki amerykańskiej, Black Jacka pierów, którzy na początku wpro-
pieniężnych wygranych gracze wal- i strud pokera. Zapewnia trans- wadzają gości w tajniki gry.
czą o fi rmowe upominki. Zabawa port sprzętu i obsługę krupier- – Nie gramy na pieniądze, stawką
w kasyno to część obsługi imprez ską oraz prowadzenie gier wraz są nagrody rzeczowe, gadżety fi r-
biznesowych, okolicznościowych z promocjami i upominkami dla mowe, butelki alkoholi, talony na
i integracyjnych, zaś gry traktowa- uczestników imprezy. Personel to drinki, vouchery na zabiegi w SPA
ne są jako promocja bez zaangażo- trzech krupierów i inspektor nad- itp. Nagrody można przywieźć sa-
wania środków fi nansowych. zorujący ich pracę. Za dodatkową memu lub kupić w hotelu. Zabawa
opłatą można zorganizować gry trwa trzy godziny i kosztuje (bez na-
Profesjonalizm w cenie
np. w scenerii dawnego Las Vegas. gród) 3 tys. zł – wyjaśnia Katarzyna
Typowa impreza fi rmowa w lo- Typowe kasyno gry, składające Sobieszczańska, specjalista ds. mar-
kalach Casinos Poland to bankiet się z trzech stołów wraz z cztero- ketingu hotelu Klimczok. – Wieczór
z cateringiem w godzinach od 18 osobową, licencjonowaną obsługą w kasynie często łączony jest z wie-
do 7 rano, dla 20 osób (plus bywal- krupierską to koszt 3,2 tys. zł (net- czorkiem w szkockim pubie, znaj-
cy kasyna, bo sali kasynowej nie to) plus transport z Krakowa lub dującym się w sąsiednim pomiesz-
rezerwuje się na wyłączność). Go- Warszawy – ok. 1,2 zł za kilometr. czeniu. Podajemy kolację w formie
ście bankietu dzieleni są na rywa- Taki komplet jest w stanie obsłu- bufetu (menu od 70 zł za osobę) oraz
lizujące ze sobą grupy (np. kobiety żyć 70-100 uczestników imprezy. zapraszamy DJ’a lub zespół.
i mężczyźni lub według departa- Jeśli jest ich więcej, fi rma zwięk- Iście królewskie ceny są w Ka-
mentów). Turniej pokerowy na dwa sza liczbę stołów. synie Królewskim. Oferta pod ha-
stoły do pokera Texas Hold’em – Gra trwa przez 6-8 godzin. słem „Kasyno do domu” to uroz-
wraz z nauką gry może trwać na- Wyłania się króla bądź królową maicenie wieczoru Black Jackiem,
wet cztery godziny. Stoły (1 tys. zł kasyna, największego bankruta pokerem, Texas Hold’em, ruletką
za sztukę), catering (50-70 zł od lub cały zespół, który np. wygrywa amerykańską i rosyjską. Urządze-
osoby), pokazy tańca i barmańskie, puchar kasyna. Na tej samej zasa- nie gry to koszt 1,4-8,4 tys. zł w za-
iluzjonistyczne triki karciane, ka- dzie można zorganizować turniej leżności od liczby stołów (1-6). Ale
raoke czy zabawa taneczna, do tego pokera. Podczas eventu nie używa stylizowana na lata 20. ubiegłego
gadżety, drinki napoje – i koszt in- się pieniędzy, a jedynie żetony, jak wieku impreza tematyczna „Al
tegracyjnej imprezy może urosnąć w kasynach gry – podkreśla szef Capone” kosztuje 11 tys. zł, zaś
do 20-30 tys. zł za imprezę. marketingu Events Group. – Na Kasyno Exclusive z konferansje-
Podobną rozrywkę proponuje życzenie możemy wprowadzić do rem i hostessami – 14 tys. zł. 
Orbis Casino, które dysponuje obiegu imitacje banknotów, lecz
czterema profesjonalnymi stołami gra przez cały czas odbywa się bez tow@e-play.pl
do gier pokazowych w ruletkę ame-
rykańską, Black Jacka i pokera.
Firma zapewnia też licencjonowa-
CAŁĄ KASĘ ZGARNIA ORGANIZATOR
ną obsługę krupierską oraz dojazd
Podobno prawdziwe emocje rodzą się, gdy w grze pojawiają się pienią-
w dowolne miejsce w Polsce. Do
dze. Kasyna bez pieniędzy radzą sobie z tym drukując sztuczne środki
wygrania są np. gadżety z logo fi r-
płatnicze – np. z wizerunkami dyrektorów, prezesów czy właścicieli fi rm.
my. Sam wynajem stołów to koszt
Dodatkowe nagrody to drobiazgi ufundowane przez organizatora: butel-
od 2,5 tys. do 6 tys. zł, w zależności
ka dobrego alkoholu, koszulki, tania elektronika itp.
od ich liczby.
Gra może toczyć się również przy użyciu specjalnych żetonów, które
grający może nabyć u krupiera. Ewentualna wygrana w żetonach wy-
Krupierzy w delegacji
mieniana jest przed odejściem od stołu na jednostkę monetarną, będącą
Na podobnych zasadach urzą-
środkiem płatniczym w kasynie. Ich zdobywca może za nie na miejscu do
dza imprezy dla fi rm Casino
woli się najeść i napić. Prawdziwe środki pieniężne spływają wyłącznie do
kasy organizatora.
Events należące do Events Group
czerwiec 2009
21
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com