This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A R Y N K U – P O L S K A
ło się sięgnąć do portfeli, aby – jak się przekonać zarząd spółki, że klu- odczucia w środowisku wyścigo-
królowa angielska w Ascot – za- czem do rozwoju mocno dołujących wym. Z jednej strony cieszy pewien
akcentować za symboliczną kwotę w Polsce wyścigów konnych jest komfort związany z terminowym
swoją obecność na wyścigach kon- szybkie urządzenie kolektur koń- (wreszcie) rozpoczęciem sezonu
nych. A przecież ściągnięcie na tor skiego totalizatora na terenie kraju. i pozyskaniem (wreszcie) wielo-
widzów miało także na celu zachę- TS ma takie możliwości. Na wigilij- letniego, zamożnego dzierżawcy
cenie przynajmniej części z nich nym spotkaniu z przedstawicielami obiektu. Z drugiej jednak strony
do zainteresowania się wyścigami mediów prezes i rzecznik praso- wielu przedstawicieli środowiska
i końskim totalizatorem. Wydaje wy TS obiecywali otwarcie w tym sygnalizuje wielkie niebezpie-
się, że ów cel nie został zrealizowa- sezonie przynajmniej kilkunastu czeństwo nadciągające z siedziby
ny. Teza ta nie została zweryfi ko- kolektur z przekazem satelitarnym TS przy ulicy Targowej. Osoby te
wana podczas kolejnych mityngów – m.in. w „wyścigowych” Wrocławiu mają obawy, że nowy dzierżawca
wyścigowych – w maju. i Sopocie, Katowicach, Krakowie, planuje stopniową minimalizację
Trójmieście, Łodzi, a także w War- roli wyścigów konnych na przeję-
Wciąż nie ma kolektur
szawie. Deklaracje te nie zostały tym na okres 30 lat obiekcie i prze-
Podczas wielu spotkań z kierow- zrealizowane, ale jest nadzieja. kształcenie go w coś w rodzaju
nictwem Totalizatora Sportowego, Uroczysta inauguracja tegorocz- gigantycznego centrum rozrywki
dziennikarze-komentatorzy starali nego sezonu wywołała mieszane z wyścigami w tle. Takich

Najwyższa Izba Kontroli ujaw- Termin „wykorzystanie w sposób 3.3.4. dotyczy umowy zawartej 15 robót remontowych, które winny (ponad 87 ha z torem treningo- cym zagospodarowanie terenu,
niła wyniki kontroli dotyczącej zgodny z przeznaczeniem” prze- maja ub.r. pomiędzy PKWK a To- być zrealizowane przez TS. Nie wym). Zapisy te oznaczają bo- zaś PKWK utraci wpływ na jego
funkcjonowania zespołu torów wy- wija się w informacji Izby wielo- talizatorem Sportowym, która do zawarto także zapisów określają- wiem, że TS ma prawo do wybu- zagospodarowanie.
ścigów konnych na warszawskim krotnie, m.in. w wystąpieniach dzisiaj nie ujrzała światła dzien- cych uprawnienia PKWK w przy- dowania na tym terenie różnych Fakt niezwrócenia uwagi przez
Służewcu. Jej zakres był szeroki pokontrolnych skierowanych do nego. W myśl jej zapisów TS stał padku, gdyby Totalizator nie obiektów wraz z infrastrukturą, ministra skarbu, rozpatrującego
i obejmował działania resortów ministrów skarbu oraz rolnictwa, się dzierżawcą 137-hektarowej wywiązał się z obowiązku doty- w tym choćby biur, bez koniecz- wniosek PKWK o wydzierżawie-
skarbu oraz rolnictwa, a także Pol- jak również do prezesa PKWK. To nieruchomości na okres 30 lat. czącego właściwego utrzymania ności uzgadniania tej koncepcji nie TS na 30 lat służewieckiego
skiego Klubu Wyścigów Konnych czytelny sygnał dla ministerial- Spółka ma prawo wypowiedzenia i zagospodarowania zabytkowych z PKWK. obiektu, na nieprecyzyjne zapisy
(PKWK) w latach 2004-2008. Celem nych decydentów, użytkownika umowy, nie wcześniej jednak niż obiektów toru, czy zorganizowa- NIK uważa ponadto, że zawar- projektu umowy, Izba ocenia ne-
kontroli NIK było dokonanie oceny wieczystego i obecnego dzierżawcy po zakończeniu sezonu w 2010 r. nia określonej umownie liczby te w umowie prawo do poddzier- gatywnie. W związku z tym jed-
sposobu gospodarowania nierucho- toru, że główną rolę na obiekcie Sam fakt zawarcia umowy gonitw (co najmniej 360 w każ- żawiania przez TS poszczegól- no z pokontrolnych zaleceń NIK
mościami stanowiącymi własność mają odgrywać wyścigi konne. Nie kontrolerzy Izby oceniają pozy- dym roku) i dni wyścigowych (co nych składników nieruchomości brzmi następująco: „Rozważenie
skarbu państwa, na których zlo- wyklucza się oczywiście organizo- tywnie. Zwracają jednak uwa- najmniej 45 rocznie). oraz przenoszenia na inne pod- możliwości renegocjacji umowy
kalizowany jest hipodrom, w tym wania tam innego rodzaju imprez, gę, że jej postanowienia nie za- Krytycznie oceniono zawarcie mioty prawa dalszego ich wy- zawartej z TS w celu doprecyzo-
podejmowanych przez właściciela ale mają one stanowić tło dla wy- bezpieczają w pełni interesów w umowie zapisów dających TS dzierżawiania, a także budowania wania jej postanowień w zakresie
działań na rzecz ich utrzymania ścigów, a nie na odwrót. PKWK oraz prawidłowości go- prawo do realizowania własnej na nich obiektów, może doprowa- wskazanym w niniejszym wystą-
we właściwym stanie technicznym Informacja NIK wraz z wy- spodarowania wydzierżawionym koncepcji zagospodarowania czę- dzić do sytuacji, że TS nie będzie pieniu pokontrolnym”. 
oraz wykorzystania w sposób zgod- stąpieniami pokontrolnymi li- obiektem. W umowie nie okre- ści terenu nieprzeznaczonej do faktycznym dzierżawcą, a jedy-
ny z przeznaczeniem. czy kilkadziesiąt stron. Rozdział ślono precyzyjnie np. zakresu organizowania wyścigów konnych nie pośrednikiem organizują- TP
czerwiec 2009
17
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com