This page contains a Flash digital edition of a book.
A N A L I Z A R Y N K U – P O L S K A
Służewiec potrzebuje wizji…
Pierwsze dwa dni (19 i 26 kwietnia br.)
Tadeusz Porębski
nowego sezonu wyścigowego pokazały, że
na służewiecki tor wyścigów konnych
można zwabić publiczność. 16 gonitw obejrzało kilkanaście
tysięcy osób. Nie przełożyło się to jednak na wzrost obrotów
w totalizatorze.
D
obrym ruchem marketin- rozpoczęcia sezonu, kolejka do kas przyniosła oczekiwany efekt. O słu-
gowym odpowiedzialnych liczyła kilkaset metrów. W pew- żewieckim torze znów zrobiło się
za promocję pracowni- nym momencie zbrakło biletów głośno. Hipodrom odwiedziły ty-
ków Totalizatora Sportowego na trybunę główną (15 zł), sprze- siące warszawiaków. To pozytywna
O/Służewiec było zorganizowanie dawano tylko wejściówki na plac strona medalu. Stroną negatywną
przedsezonowej parady konnej na pomiędzy trybunami (5 zł), który było to, że duża liczba widzów zu-
Krakowskim Przedmieściu w War- zamienił się w wesołe miasteczko. pełnie nie przełożyła się na zwięk-
szawie. Wierzchowce dosiadane Była karuzela, baloniki na druci- szenie obrotów w totalizatorze. Tuż
przez ubranych w atrakcyjne stro- kach, wata cukrowa i tym podobne przed rozpoczęciem pierwszej go-
je jeźdźców oraz powozy z damami jarmarczne atrakcje. Na padoku nitwy kształtowały się one następu-
w kapeluszach i sławami służewie- odbyły się pokazy woltyżerki. jąco: totalizator zwyczajny – pula
ckiego toru zrobiły wrażenie na 2246 zł, totalizator porządkowy
widzach.
Wesołe miasteczko
– 6314 zł, zakład trójkowy – 2392 zł,
W ostatnią niedzielę kwietnia, Operacja marketingowa prze- zakład czwórkowy – 3157 zł.
którą organizatorzy gonitw wy- prowadzona w większości przy To oznacza, że niewielu gości
znaczyli jako dzień ofi cjalnego pomocy mediów elektronicznych „wesołego miasteczka” zdecydowa-
NIK: priorytetem są wyścigi
Najwyższa Izba Kontroli ujaw- Termin „wykorzystanie w sposób 3.3.4. dotyczy umowy zawartej 15 robót remontowych, które winny (ponad 87 ha z torem treningo- cym zagospodarowanie terenu,
niła wyniki kontroli dotyczącej zgodny z przeznaczeniem” prze- maja ub.r. pomiędzy PKWK a To- być zrealizowane przez TS. Nie wym). Zapisy te oznaczają bo- zaś PKWK utraci wpływ na jego
funkcjonowania zespołu torów wy- wija się w informacji Izby wielo- talizatorem Sportowym, która do zawarto także zapisów określają- wiem, że TS ma prawo do wybu- zagospodarowanie.
ścigów konnych na warszawskim krotnie, m.in. w wystąpieniach dzisiaj nie ujrzała światła dzien- cych uprawnienia PKWK w przy- dowania na tym terenie różnych Fakt niezwrócenia uwagi przez
Służewcu. Jej zakres był szeroki pokontrolnych skierowanych do nego. W myśl jej zapisów TS stał padku, gdyby Totalizator nie obiektów wraz z infrastrukturą, ministra skarbu, rozpatrującego
i obejmował działania resortów ministrów skarbu oraz rolnictwa, się dzierżawcą 137-hektarowej wywiązał się z obowiązku doty- w tym choćby biur, bez koniecz- wniosek PKWK o wydzierżawie-
skarbu oraz rolnictwa, a także Pol- jak również do prezesa PKWK. To nieruchomości na okres 30 lat. czącego właściwego utrzymania ności uzgadniania tej koncepcji nie TS na 30 lat służewieckiego
skiego Klubu Wyścigów Konnych czytelny sygnał dla ministerial- Spółka ma prawo wypowiedzenia i zagospodarowania zabytkowych z PKWK. obiektu, na nieprecyzyjne zapisy
(PKWK) w latach 2004-2008. Celem nych decydentów, użytkownika umowy, nie wcześniej jednak niż obiektów toru, czy zorganizowa- NIK uważa ponadto, że zawar- projektu umowy, Izba ocenia ne-
kontroli NIK było dokonanie oceny wieczystego i obecnego dzierżawcy po zakończeniu sezonu w 2010 r. nia określonej umownie liczby te w umowie prawo do poddzier- gatywnie. W związku z tym jed-
sposobu gospodarowania nierucho- toru, że główną rolę na obiekcie Sam fakt zawarcia umowy gonitw (co najmniej 360 w każ- żawiania przez TS poszczegól- no z pokontrolnych zaleceń NIK
mościami stanowiącymi własność mają odgrywać wyścigi konne. Nie kontrolerzy Izby oceniają pozy- dym roku) i dni wyścigowych (co nych składników nieruchomości brzmi następująco: „Rozważenie
skarbu państwa, na których zlo- wyklucza się oczywiście organizo- tywnie. Zwracają jednak uwa- najmniej 45 rocznie). oraz przenoszenia na inne pod- możliwości renegocjacji umowy
kalizowany jest hipodrom, w tym wania tam innego rodzaju imprez, gę, że jej postanowienia nie za- Krytycznie oceniono zawarcie mioty prawa dalszego ich wy- zawartej z TS w celu doprecyzo-
podejmowanych przez właściciela ale mają one stanowić tło dla wy- bezpieczają w pełni interesów w umowie zapisów dających TS dzierżawiania, a także budowania wania jej postanowień w zakresie
działań na rzecz ich utrzymania ścigów, a nie na odwrót. PKWK oraz prawidłowości go- prawo do realizowania własnej na nich obiektów, może doprowa- wskazanym w niniejszym wystą-
we właściwym stanie technicznym Informacja NIK wraz z wy- spodarowania wydzierżawionym koncepcji zagospodarowania czę- dzić do sytuacji, że TS nie będzie pieniu pokontrolnym”. 
oraz wykorzystania w sposób zgod- stąpieniami pokontrolnymi li- obiektem. W umowie nie okre- ści terenu nieprzeznaczonej do faktycznym dzierżawcą, a jedy-
ny z przeznaczeniem. czy kilkadziesiąt stron. Rozdział ślono precyzyjnie np. zakresu organizowania wyścigów konnych nie pośrednikiem organizują- TP
16
czerwiec 2009
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92
Produced with Yudu - www.yudu.com